31991R1134Dziennik Urzędowy L 112 , 04/05/1991 P. 0001 - 0005
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 11 Tom 17 P. 0003
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 11 Tom 17 P. 0003


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1134/91

z dnia 29 kwietnia 1991 r.

w sprawie uzgodnień taryfowych stosowanych w przywozie do Wspólnoty produktów pochodzących z terytoriów okupowanych, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 3363/86

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

produkty pochodzące z terenów Zachodniego Brzegu Jordanu lub Strefy Gazy (zwanych "terytoriami okupowanymi"), okupowanych przez Izrael, korzystają z preferencyjnych warunków dostępu do rynku Wspólnoty na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3363/86 z dnia 27 października 1986 r. w sprawie uzgodnień taryfowych stosowanych w przywozie do Wspólnoty produktów pochodzących z terytoriów okupowanych [1];

uzgodnienia preferencyjne przewidują wolny dostęp do rynku Wspólnoty dla towarów przemysłowych oraz stosowanie preferencyjnych taryf dla niektórych produktów rolnych;

uznaje się za stosowne wprowadzenie środków umożliwiających uzyskanie szybkiej poprawy warunków dostępu do rynku Wspólnoty dla produktów rolnych pochodzących z terytoriów okupowanych; w tym celu rozporządzenie (EWG) nr 3363/86 powinno zostać zastąpione nowym rozporządzeniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Produkty inne niż wymienione w załączniku II do Traktatu i pochodzące z terytoriów okupowanych są przywożone do Wspólnoty bez ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym, a także bez opłat celnych lub opłat o skutku równoważnym.

2. W przypadku towarów wymienionych w Załączniku do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3033/80 z dnia 11 listopada 1980 r. ustanawiającym zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych [2], których wykaz jest zawarty w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, ust. 1 stosuje się wyłącznie do stałego składnika opłat nałożonych na takie towary przywożone do Wspólnoty.

Artykuł 2

Opłaty celne stosowane w przywozie do Wspólnoty produktów rolnych wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia i pochodzących z terytoriów okupowanych zostają zniesione w dwóch równych ratach, w dniu 1 stycznia 1992 r. i w dniu 1 stycznia 1993 r. oraz w okresach wskazanych dla każdego produktu.

Artykuł 3

1. Artykuł 2 stosuje się w ramach limitu kontyngentu taryfowego Wspólnoty w wysokości 1200 ton dla truskawek oznaczonych kodem CN 08101090.

2. Ilość referencyjna dla niektórych produktów jest określona w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

W przypadku gdy przywóz któregokolwiek z tych produktów przekracza ilość referencyjną, dany produkt może zostać objęty kontyngentem taryfowym Wspólnoty, który będzie mieć zastosowanie do wielkości równej ilości referencyjnej, jeśli ilość przywożona może spowodować trudności na rynku Wspólnoty.

3. W przypadku produktów wymienionych w załączniku II innych niż wymienione w ust. 1 i 2, mogą zostać ustalone ilości referencyjne, jeśli ilość przywożona może spowodować trudności na rynku Wspólnoty.

Te produkty mogą następnie zostać objęte kontyngentem taryfowym na takich samych warunkach, jak określone w ust. 2.

4. Stopy obniżenia taryf określone w załączniku II mają zastosowanie do ilości przywożonych przekraczających kontyngenty.

5. Z chwilą, gdy zgodnie z zastosowaniem art. 2 opłaty celne osiągną poziom 2 % lub niższy, ich pobieranie zostanie całkowicie zawieszone.

Artykuł 4

Stosuje się reguły pochodzenia ustanowione w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 4129/86 [3].

Artykuł 5

Rozporządzenie (EWG) nr 3363/86 zostaje uchylone.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 1991 r.

W imieniu Rady

R. Goebbels

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 306 z 1.11.1986, str. 103.

[2] Dz.U. L 323 z 29.11.1980, str. 1.

[3] Dz.U. L 381 z 31.12.1986, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Kod CN | Wyszczególnienie |

ex0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, także zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: |

04031051 do04031099 | — Jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao |

04039071 do04039099 | — Pozostałe, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao |

07104000 | Kukurydza cukrowa (niegotowana lub gotowana na parze albo w wodzie), mrożona |

07119030 | Kukurydza cukrowa zakonserwowana tymczasowo (na przykład w gazowanym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących), ale nienadająca się w tym stanie do bezpośredniego spożycia |

ex1517 | Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje, lub ich frakcje objęte pozycją 1516: |

15171010 | —Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej zawierającej więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka |

15179010 | — Pozostałe, zawierające więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka |

17025000 | Fruktoza chemicznie czysta |

ex1704 | Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), niezawierające kakao; z wyjątkiem ekstraktu lukrecjowego zawierającego więcej niż 10 % wagowych sacharozy, ale niezawierającego innych substancji dodatkowych, objęty podpozycją 17049010 |

1806 | Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao |

1901 | Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, niezawierające kakao w proszku lub zawierające kakao w proszku w stosunku wagowym mniejszym niż 50 %, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami 0401–0404, niezawierające kakao w proszku lub zawierające kakao w proszku w masie mniej niż 10 %, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |

ex1902 | Makarony, również gotowane lub przygotowane inaczej, z wyłączeniem makaronów nadziewanych objętych podpozycjami 19022010 i 19022030 |

1903 | Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach |

1904 | Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża inne niż kukurydza (zboże), w postaci ziarna, wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane |

1905 | Chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, i inne wyroby piekarskie, także zawierające kakao, opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby |

20019030 | Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata) zakonserwowana za pomocą octu winnego lub kwasu octowego |

20019040 | Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy lub więcej skrobi zakonserwowane za pomocą octu winnego lub kwasu octowego |

20049010 | Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata) zakonserwowana za pomocą octu winnego lub kwasu octowego; mrożona |

20058000 | Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata) zakonserwowana za pomocą octu winnego lub kwasu octowego; niemrożona |

20089985 | Kukurydza inna niż kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata) zakonserwowana, niezawierająca dodatku alkoholu lub dodatku cukru |

20089991 | Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające 5 % masy lub więcej skrobi, zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu lub dodatku cukru |

21013019 | Palone namiastki kawy z wyjątkiem cykorii palonej |

21013099 | Ekstrakty, esencje i koncentraty palonych namiastków kawy z wyjątkiem wytworzonych z cykorii palonej |

21021031 do21021039 | Drożdże piekarnicze |

2105 | Lody śmietankowe i inne lody jadalne, także zawierające kakao |

ex2106 | Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewyłączone, inne niż objęte podpozycjami 21061010 i 21069091 oraz inne niż syropy cukrowe z dodatkiem substancji aromatycznych lub koloryzujących |

220290912202909522029099 | Napoje bezalkoholowe, niezawierające soków owocowych lub warzywnych, objęte pozpozycją 2009, zawierające produkty objęte podpozycją 0401–0404 lub otrzymane z produktów objętych podpozycją 0401–0404 |

290543 | Mannit |

290544 | D-sorbit (sorbitol) |

ex3501 | Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny |

ex350510 | Dekstryny i inne modyfikowane skrobie poza estryfikowanymi lub eteryfikowanymi skrobiami objętymi podpozycją 35051050 |

350520 | Kleje na bazie skrobi lub dekstryn, lub inne skrobie modyfikowane |

380910 | Gotowe polewy i gotowe klejonki na bazie substancji amylowych |

382360 | Sorbitol inny niż objety podpozycją 290544 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Kod CN | Wyszczególnienie | Stopa obniżenia opłat celnych (%) |

ex07020010 | Pomidory świeże lub chłodzone, | |

od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca | 60 % |

ex070310 | Cebula, świeża lub chłodzona, | |

od dnia 15 lutego do dnia 15 maja | 60 % |

ex07093000 | Oberżyny (bakłażany), świeże lub chłodzone, | |

od dnia 15 stycznia do dnia 30 kwietnia | 60 % |

ex070960 | Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub chłodzone: | |

07096010 | Słodka papryka lub ziele angielskie | 40 % |

07096099 | Pozostałe | 80 % |

ex07099070 | Cukinia, świeża lub chłodzona, | |

od dnia 1 grudnia do końca lutego | 60 % |

ex07099090 | Pozostałe warzywa, świeże lub chłodzone: | |

Dzika cebula z gatunku Muscari comosum, | |

od dnia 15 lutego do dnia 15 maja | 60 % |

ex071080 | Pozostałe warzywa niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone: | |

07108059 | Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, inne niż słodka papryka i ziele angielskie | 80 % |

07109010 | Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, inne niż słodka papryka lub ziele angielskie, wstępnie zakonserwowane, ale nienadające się do bezpośredniego spożycia | 80 % |

ex080510 | Pomarańcze, świeże | 60 % |

ex080520 | Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumas); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże | 60 % |

ex080530 | Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum), świeże | 40 % |

08054000 | Grejpfruty i pomelo | 80 % |

ex08071090 | Melony świeże: | |

od dnia 1 listopada do dnia 31 maja | 50 % |

ex08101090 | Truskawki, świeże | |

od dnia 1 listopada do dnia 31 marc | 0 % |

ex08129020 | Pomarańcze, rozdrobnione, wstępnie zakonserwowane, ale nienadające się do bezpośredniego spożycia | 80 % |

09042039 | Papryka, inna niż słodka papryka lub ziele angielskie, suszona, nierozgniatana ani niemielona | 80 % |

20019020 | Owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka lub ziele angielskie, zakonserwowane przy pomocy octu winnego lub kwasu octowego | 80 % |

20059010 | Owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka lub ziele angielskie, zakonserwowane inaczej niż przy pomocy octu winnego lub kwasu octowego, niemrożone | 80 % |

--------------------------------------------------