31991L0687Dziennik Urzędowy L 377 , 31/12/1991 P. 0016 - 0017
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 40 P. 0042
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 40 P. 0042


Dyrektywa Rady

z dnia 11 grudnia 1991 r.

zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 72/461/EWG i 80/215/EWG w zakresie niektórych środków odnoszących się do pomoru świń

(91/687/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzja Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną [4], ostatnio zmieniona dyrektywą 91/499/EWG [5], określa w szczególności warunki, jakie powinna spełniać żywa trzoda chlewna przeznaczona na handel wewnątrzwspólnotowy, w odniesieniu do pomoru świń;

dyrektywa Rady 72/461/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy świeżym mięsem [6], ostatnio zmieniona dyrektywą 91/266/EWG [7], określa warunki, jakie powinna spełniać świeża wieprzowina przeznaczona na handel wewnątrzwspólnotowy, w odniesieniu do klasycznego pomoru świń;

dyrektywa Rady 80/215/EWG z dnia 22 stycznia 1980 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi [8], ostatnio zmieniona dyrektywą 89/662/EWG [9], określa w szczególności warunki, jakie powinny spełniać produkty mięsne przeznaczone na handel wewnątrzwspólnotowy, w odniesieniu do klasycznego pomoru świń;

środki stosowane w celu wyeliminowania klasycznego pomoru świń stopniowo poprawiły stan zdrowia pogłowia trzody chlewnej na terytorium Wspólnoty;

jeden z przewidywanych celów, którym było utrzymanie terytorium Wspólnoty wolnym od klasycznego pomoru świń, został osiągnięty na znacznych obszarach, należy uwzględnić tę sytuację i, w związku z tym, zmienić dyrektywy 64/432/EWG, 72/461/EWG i 80/215/EWG;

w tym kontekście należy zaprzestać rozszerzania rodzaju gwarancji ustanowionego w art. 4b dyrektywy 64/432/EWG i w art. 13a dyrektywy 72/461/EWG i zawiesić środki ustanowione w art. 10 dyrektywy 80/215/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 64/432/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w lit. j) ii) skreśla się wyrazy "pomór świń";

b) skreśla się lit. p), q) i r);

2) w art. 3:

a) w ust. 2 lit. b) wyrazy wprowadzające skreśla się wyrazy "pomór świń";

b) w ust. 2 lit. b) i) skreśla się wyrazy "pomoru świń";

c) w ust. 2 lit. b) skreśla się ii);

d) w ust. 2 lit. c) ii) skreśla się wyrazy "pomoru świń";

e) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"4. Trzoda chlewna hodowlana lub użytkowa musi ponadto pochodzić z pogłowia wolnego od brucelozy.";

3) w art. 4b "31 grudnia 1991 r." zastępuje się "1 lipca 1992 r.";

4) z mocą od dnia 1 lipca 1992 r. art. 4b otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4b

Oprócz środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie dotyczącej klasycznego pomoru świń, każde Państwo Członkowskie zapewni, aby świnie wysyłane z jego terytorium do innego Państwa Członkowskiego nie pochodziły z gospodarstwa ani regionu będącego przedmiotem ograniczeń związanych z klasycznym pomorem świń, zgodnie z decyzją Rady 80/217/EWG z dnia 22 stycznia 1980 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania klasycznego pomoru świń. [10]

5) w załączniku F wzór III V skreśla się lit. c). Litera "d), e), f) i g)" otrzymują oznaczenie lit. "c), d), e) i f)".

Artykuł 2

W dyrektywie 72/461/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13a ust. 3 akapit pierwszy "31 grudnia 1991 r." zastępuje się "1 lipca 1992 r.";

2) w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

"e) Mięso nie jest przedmiotem środków restrykcyjnych związanych ze zdrowiem zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 80/217/EWG z dnia 22 stycznia 1980 r. ustanawiającej wspólnotowe środki zwalczania klasycznego pomoru świń [11]."

Artykuł 3

Skreśla się art. 10 dyrektywy 80/215/EWG.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie, najpóźniej do dnia 1 stycznia 1992 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 ust. 3 i art. 2 ust. 1 niniejszej dyrektywy i najpóźniej do dnia 1 lipca 1992 r., w zakresie przestrzegania innych przepisów niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 1991 r.

W imieniu Rady

P. Bukman

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 226 z 3.8.1991, str. 20.

[2] Dz.U. C 326 z 16.12.1991.

[3] Opinia wydana dnia 28 listopada 1991 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64.

[5] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 107.

[6] Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28.

[7] Dz.U. L 134 z 29.5.1991, str. 45.

[8] Dz.U. L 47 z 21.2.1980, str. 4.

[9] Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13.

[10] Dz.U. L 47 z 21.2.1980, str. 11.";

[11] Dz.U. L 47 z 21.2.1980, str. 11.

--------------------------------------------------