31991L0371Dziennik Urzędowy L 205 , 27/07/1991 P. 0048 - 0048
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 11 Tom 17 P. 0050
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 11 Tom 17 P. 0050


Dyrektywa Rady

z dnia 20 czerwca 1991 r.

w sprawie stosowania Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie

(91/371/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności ostatnie zdanie jego art. 57 ust. 2 i art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

we współpracy z Parlamentem Europejskim [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotycząca ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie została podpisana w Luksemburgu dnia 10 października 1989 r.;

jednym ze skutków umowy jest wprowadzenie, w odniesieniu do zakładów ubezpieczeniowych mających swoje główne biuro w Szwajcarii, zasad prawnych innych od stosowanych na mocy tytułu III dyrektywy Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie [4], wobec agencji i oddziałów utworzonych na terytorium Wspólnoty i należących do zakładów posiadających główne biura poza terytorium Wspólnoty;

skoordynowane zasady dotyczące prowadzenia tego rodzaju działalności na terytorium Wspólnoty przez zakłady szwajcarskie objęte przepisami wymienionej umowy muszą stać się skuteczne tego samego dnia we wszystkich Państwach Członkowskich Wspólnoty; sama umowa wejdzie w życie nie wcześniej niż pierwszego dnia roku kalendarzowego po dacie wymiany dokumentów zatwierdzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie zmieniają swoje przepisy krajowe zgodnie z postanowieniami Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską w terminie 24 miesięcy od notyfikacji niniejszej dyrektywy. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Wspomniane środki przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie precyzują w swoich notyfikacjach niniejszej dyrektywy, że zmiany do nich wprowadzone na mocy umowy wejdą w życie po dniu wejścia w życie umowy.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 20 czerwca 1991 r.

W imieniu Rady

R. Goebbels

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 53 z 5.3.1990, str. 45.

[2] Dz.U. C 72 z 18.3.1991, str. 175 i decyzja z dnia 12 czerwca 1991 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 56 z 7.3.1990, str. 27.

[4] Dz.U. L 228 z 16.8.1973, str. 3.

--------------------------------------------------