31991L0287Dziennik Urzędowy L 144 , 08/06/1991 P. 0045 - 0046
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 20 P. 0116
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 20 P. 0116


Dyrektywa Rady

z dnia 3 czerwca 1991 r.

w sprawie wyznaczenia pasm częstotliwości dla skoordynowanego wprowadzenia europejskiej cyfrowej telekomunikacji bezprzewodowej (DECT) we Wspólnocie

(91/287/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

zalecenie 84/549/EWG [4] postuluje wprowadzenie usług opartych na wspólnym, zharmonizowanym podejściu w dziedzinie telekomunikacji;

w uchwale z dnia 30 czerwca 1988 r. [5] w sprawie rozwoju wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych i urządzeń Rada wezwała do promowania ogólnoeuropejskich usług zgodnie z wymaganiami rynku;

zasoby oferowane przez nowoczesne sieci telekomunikacyjne należy w pełni wykorzystywać do ekonomicznego rozwoju Wspólnoty;

stosuje się tu dyrektywę Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej [6], przy czym należy zwracać szczególną uwagę na zapobieganie szkodliwym zakłóceniom elektromagnetycznym;

obecnie stosowane we Wspólnocie systemy telefonów bezprzewodowych i pasma częstotliwości, w których one pracują, bardzo się od siebie różnią, co nie pozwala wykorzystywać zalet usług ogólnoeuropejskich ani korzystać z obniżenia kosztów poprzez zwiększenie produkcji powiązanej z rynkiem w pełni europejskim;

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) opracowuje obecnie europejską normę telekomunikacyjną (ETS) dla europejskiej cyfrowej telekomunikacji bezprzewodowej (DECT);

opracowywanie europejskiej normy telekomunikacyjnej (ETS) musi uwzględniać bezpieczeństwo użytkowników, konieczność współdziałania w skali ogólnoeuropejskiej, a także umożliwiać użytkownikom wyposażonym w usługę opartą na technice DECT w jednym Państwie Członkowskim na uzyskiwanie w razie potrzeby dostępu do tej usługi w innym Państwie Członkowskim;

europejskie wdrożenie systemu DECT stworzy ważną możliwość zbudowania w pełni europejskiego systemu cyfrowych telefonów bezprzewodowych;

ETSI ocenił, że wdrożenie systemu DECT na obszarach gęsto zaludnionych będzie wymagać pasma o szerokości 20 MHz;

Europejska Organizacja Poczty i Telekomunikacji (CEPT) zaleciła dla DECT wspólne pasmo europejskie 1880–1900 MHz, uznając również, że system może wymagać jego rozszerzenia;

należy mieć to na uwadze, przygotowując się do międzynarodowej konferencji radiokomunikacyjnej WARC'92;

po dacie przeznaczenia pasma częstotliwości dla DECT działające tam służby mogą w nim pozostać, jeśli nie zakłócają systemów DECT zainstalowanych zgodnie z zapotrzebowaniem komercyjnym;

wdrożenie zalecenia Rady 91/288/EWG z dnia 3 czerwca 1991 r. o skoordynowanym wprowadzaniu DECT do Wspólnoty [7] zapewni wprowadzenie DECT najpóźniej do dnia 31 grudnia 1992 r.;

dyrektywa Rady 91/263/EWG z dnia 29 kwietnia 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym wzajemne uznanie ich zgodności [8], umożliwi szybkie stworzenie wspólnych parametrów technicznych zgodności dla DECT;

budowa systemu DECT zależy od przydziałów i dostępności pasma częstotliwości, w którym odbywa się nadawanie i odbiór sygnałów przez stałe stacje bazowe i stacje ruchome;

potrzebna będzie elastyczność umożliwiająca uwzględnianie różnych potrzeb częstotliwościowych w różnych Państwach Członkowskich; elastyczność ta nie może spowodować spowolnienia wdrażania techniki DECT w odniesieniu do komercyjnego zapotrzebowania we Wspólnocie;

wprowadzenie DECT w całej Europie będzie wymagać stopniowego udostępniania całego, określonego wyżej pasma częstotliwości,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do celów niniejszej dyrektywy europejska cyfrowa telekomunikacja bezprzewodowa (DECT) oznacza technologię zgodną z europejską normą telekomunikacyjną (ETS) dla cyfrowego, bezprzewodowego systemu telekomunikacyjnego, określonego w zaleceniu 91/288/EWG, a także systemy telekomunikacyjne, zarówno publiczne, jak i prywatne, które tę technologię bezpośrednio wykorzystują.

Artykuł 2

Zgodnie z zaleceniem CEPT T/R 22–02 Europejskiej Organizacji Poczty i Telekomunikacji przed dniem 1 stycznia 1992 r. Państwa Członkowskie przydzielą pasmo częstotliwości 1880–1900 MHz dla europejskiej cyfrowej telekomunikacji bezprzewodowej (DECT).

Zgodnie z zaleceniem CEPT system DECT ma prawa pierwszeństwa względem innych usług w ramach tego samego pasma i jest chroniony w wyznaczonym paśmie.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 31 grudnia 1991 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

2. Przyjęte przez Państwa Członkowskie środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub takie odniesienie powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody publikowania tego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Komisja przedstawi Radzie sprawozdanie w sprawie wdrożenia niniejszej dyrektywy nie później niż do końca 1995 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 3 czerwca 1991 r.

W imieniu Rady

A. Bodry

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 187 z 27.7.1990, str. 5.

[2] Dz.U. C 19 z 28.1.1991, str. 97 orazDz.U. C 106 z 22.4.1991, str. 78.

[3] Dz.U. C 332 z 31.12.1990, str. 172.

[4] Dz.U. L 298 z 16.11.1984, str. 49.

[5] Dz.U. C 257 z 4.10.1988, str. 1.

[6] Dz.U. L 139 z 23.5.1989, str. 19.

[7] Dz.U. L 144 z 8.6.1991, str. 47.

[8] Dz.U. L 128 z 23.5.1991, str. 1.

--------------------------------------------------