31991L0244Dziennik Urzędowy L 115 , 08/05/1991 P. 0041 - 0055
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 15 Tom 10 P. 0078
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 15 Tom 10 P. 0078


Dyrektywa komisji

z dnia 6 marca 1991 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

(91/244/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 86/122/EWG [2], w szczególności jej art. 6, 15, 16 i 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik I do dyrektywy 79/409/EWG powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia ostatnio uzyskanych informacji na temat sytuacji gatunków ptactwa;

aby zapobiec wywieraniu przez interesy handlowe szkodliwego wpływu na poziomy eksploatacji, obrót podgatunkami Anser albifrons flavirostris oraz Tetrao tetrix tetrix powinien zostać zakazany;

obrót gatunkami oraz podgatunkami Anser albifrons albifrons, Aythya marila, Melanitta nigra, Anas clypeata, Tetrao tetrix britannicus, Pluvialis apricaria, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago oraz Scolopax rusticola powinien zostać wprowadzony do zakresu art. 6 ust. 3 dyrektywy 79/409/EWG;

przepisy niniejszej dyrektywy są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania Dyrektywy 79/409/EWG do Postępu Naukowo-Technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i III do dyrektywy 79/409/EWG niniejszym zastępuje się załącznikami do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 lipca 1992 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 1991 r.

W imieniu Komisji

Carlo Ripa Di Meana

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1.

[2] Dz.U. L 100 z 16.4.1986, str. 22.

--------------------------------------------------

ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO I

| Español | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Français | Italiano | Nederlands | Português |

1. Gavia stellata | Colimbo chico | Rødstrubet lom | Sterntaucher | Κηλιδοβούτι | Red-throated Diver | Plongeon catmarin | Strolaga minore | Roodkeelduiker | Mobêlha-pequena |

2. Gavia árctica | Colimbo ártico | Sortstrubet lom | Prachttaucher | Λαμπροβούτι | Black-throated Diver | Plongeon arctique | Strolaga mezzana | Parelduiker | Mobêlha-árctica |

3. Gavia immer | Colimbo grande | Islom | Eistaucher | Παγοβούτι | Great Northern Diver | Plongeon imbrin | Strolaga maggiore | IJsduiker | Mobélha-grande |

4. Podiceps auritus | Zampullín cuellirrojo | Nordisk lappedykker | Ohrentaucher | Ωτοβουτηχτάρα | Slavonian Grebe | Grèbe esclavon | Svasso cornuto | Kuifduiker | Mergulhão-de-pescoço-castanho |

5. Pterodroma madeira | Petrel de Madeira | Madeira blød petrel | Madeirasturmvogel | Θυελλοπούλι της Μαδέρας | Freira | Diablotin de Madère | Berta di Madera | Madeirastormvogel | Freira da Madeira |

6. Petrodroma feae | Petrel atlántico | Kanarisk blød petrel | Kapverden-Sturmvogel | Θυελλοπούλι των Desertas | Gon-gon | Diablotin du Cap-Vert | Berta del Capo Verde | Gon-gonstormvogel | Freira do Bugio |

7. Bulweria bulwerii | Petrel de Bulwer | Bulwers skråpe | Bulwersturmvogel | Θυελλοπούλι του Bulver | Bulwer's Petrel | Pétrel de Bulwer | Berta di Bulwer | Bulwers stormvogel | Alma-negra |

8. Calonectris diomedea | Pardela cenicienta | Kuls skråpe | Gelbschnabelsturmtaucher | Αρτέμις | Cory's Shearwater | Puffin cendré | Berta maggiore | Kuhls pijlstormvogel | Pardela-de-bico-amarelo |

9.Puffinus puffinus mauretanicus | Pardela pichoneta balear | Balearisk almindelig skråpe | Schwarzschnabelsturmtaucher (Balearische Unterart) | Μύχος (φυλή Βαλεαρίδων) | Manx Shearwater (Balearic subspecies) | Puffin des Baléares | Berta minore (sottospecie delle Baleari) | Noordse pijlstormvogel (Westmediterrane ondersoort) | Pardela-sombria das Baleares |

10. Puffinus assimilis | Pardela chica | Lille skråpe | Kleiner Sturmtaucher | Μικρόμυχος | Little Shearwater | Petit Puffin | Berta minore fosca | Kleine pijlstormvogel | Pardela-pequena |

11. Pelagodroma marina | Paíño pechialbo | Fregatstormsvale | Weißgesichtsturmschwalbe | Πελαγοδρόμος | Frigate Petrel | Pétrel frégate | Uccello delle tempeste fregata | Bont stormvogeltje | Calcamar |

12. Hydrobates pelagicus | Paíño común | Lille stormsvale | Sturmschwalbe | Πετρίλος | Storm Petrel | Pétrel tempête | Uccello delle tempeste | Stormvogeltje | Painho-de-cauda-quadrada |

13.Oceanodroma leuco-rhoa | Paíño de Leach | Stor stormsvale | Wellenläufer | Κυματοβάτης | Leach's Storm-petrel | Pétrel culblanc | Uccello delle tempeste codaforcuta | Vaal stormvogeltje | Painho-de-cauda-forcada |

14. Oceanodroma castro | Paíño de Madeira | Madeirastormsvale | Madeira-Wellenläufer | Κυματοβάτης της Μαδέρας | Madeiran Storm-petrel | Pétrel de Castro | Uccello delle tempeste di Castro | Madeirastormvogeltje | Painho da Madeira |

15.Phalacrocorax carbo sinensis | Cormorán grande (continental) | Skarv (kontinental underart) | Kormoran (kontinentale Unterart) | Κορμοράνος (Ηπειρωτική φυλή) | Comorant (cóntinental subspecies) | Grand Cormoran (sous-espèce continentale) | Cormorano (sottospecie continentale) | Aalscholver (continentale ondersoort) | Corvo-marinho-de-faces-brancas (subespécie continental) |

16. Phalacrocorax aristote-Hs desmarestii | Cormorán moñudo (mediterráneo) | Topskarv (Middelhavs underart) | Krähenscharbe (Mittelmeer-Unterart) | Θαλασσοκόρακας | Shag (Mediterranean subspecies) | Cormoran huppé (sous-espèce méditerranéenne | Marangone dal ciuffo (sottospecie del Mediterraneo) | Kuifaalscholver (Middellandse Zee-ondersoort) | Corvo-marinho-de-crista (subespécie mediterrânica) |

17. Phalacrocorax pygmeus | Cormorán pigmeo | Dværgskarv | Zwergscharbe | Λαγγόνα | Pygmy Cormorant | Cormoran pygmée | Marangone minore | Dwergaalscholver | Corvo-marinho-pigmeu |

18. Pelecanus onocrotalus | Pelícano común | Almindelig pelikan | Rosapelikan | Ροδοπελεκάνος | White Pelican | Pélican blanc | Pellicano | Pelikaan | Pelicano-vulgar |

19. Pelecanus crispus | Pelícano ceñudo | Krøltoppet pelikan | Krauskopfpelikan | Αργυροπελεκάνος | Dalmatian Pelican | Pélican frisé | Pellicano riccio | Kroeskoppelikaan | Pelicano-crespo |

20. Botaurus stellaris | Avetoro | Rørdrum | Rohrdommel | Τρανομουγκάνα | Bittern | Butor étoilé | Tarabuso | Roerdomp | Abetouro-comum |

21. Ixobrychus minutus | Avetorillo común | Dværghejre | Zwergdommel | Νανομουγκάνα | Little Bittern | Blongios nain | Tarabusino | Woudaapje | Garça-pequena |

22. Nycticorax nycticorax | Martinete | Nathejre | Nachtreiher | Νυχτοκόρακας | Night Heron | Héron bihoreau | Nitticora | Kwak | Goraz |

23. Ardeola ralloides | Garcilla cangrejera | Tophejre | Rallenreiher | Λευκοτσικνιάς | Squacco Heron | Héron crabier | Sgarza ciuffetto | Ralreiger | Papa-ratos |

24. Egretta garzetta | Garceta común | Silkehejre | Seidenreiher | Αργυροτσικνιάς | Little Egret | Aigrette garzette | Garzetta | Kleine zilverreiger | Garça-branca-pequena |

25. Egretta alba | Garceta grande | Sølvhejre | Silberreiher | Πορφυροτσικνιάς | Great White Egret | Grande Aigrette | Airone bianco maggiore | Grote zilverreiger | Garça-branca-grande |

26. Árdea purpurea | Garza imperial | Purpurhejre | Purpurreiher | | Purple Heron | Héron pourpré | Airone rosso | Purperreiger | Garça-vermelha |

27. Ciconia nigra | Cigüeña negra | Sort stork | Schwarzstorch | Μαυροπελαργός | Black Stork | Cigogne noire | Cicogna nera | Zwarte ooievaar | Cegonha-preta |

28. Ciconia ciconia | Cigüeña común | Hvid stork | Weißstorch | Λευκοπελαργός | White Stork | Cigogne blanche | Cicogna bianca | Ooievaar | Cegonha-branca |

29. Plegadis falcinellus | Morito | Sort ibis | Sichler | Χαλκόκοτα | Glossy Ibis | Ibis falcinelle | Mignattaio | Zwarte ibis | Maçarico-preto |

30. Platalea leucorodia | Espátula | Skestork | Löffler | Χουχιαρομύτα | Spoonbill | Spatule blanche | Spatola | Lepelaar | Colhereiro |

31. Phoenicopterus rubber | Flamenco | Flamingo | Flamingo | Φλαμίγκο | Greater Flamingo | Flamant rose | Fenicottero | Flamingo | Flamingo-comum |

32.Cygnus bewickii(Cygnus columbianusbewickii) | Cisne chico | Pibesvane | Zwergschwan | Νανόκυκνος | Bewick's Swan | Cygne de Bewick | Cigno minore | Kleine zwaan | Cisne-pequeno |

33. Cygnus cygnus | Cisne cantor | Sangsvane | Singschwan | Αγριόκυκνος | Whooper Swan | Cygne sauvage | Cigno selvatico | Wilde zwaan | Cisne-bravo |

34.Anser albifrons flaviros-tris | Ánsar careto de Groenlandia | Blisgås (grønlandsk underart) | Bläßgans (grönländische Unterart) | Ασπρομετωπόχηνα (φυλής Γροιλανδίας) | White-fronted Goose (Greenland subspecies) | Oie rieuse (sous-espèce du Groenland) | Oca lombardella (sottospecie di Groenlandia) | Groenlandse kolgans | Ganso-da-Gronelândia |

35. Anser erythropus | Ánsar careto chico | Dværggås | Zwerggans | Νανύχηνα | Lesser White-fronted Goose | Oie naine | Oca lombardella minore | Dwerggans | Ganso-pequeno-de-testa-branca |

36. Branta leucopsis | Barnacla cariblanca | Bramgås | Nonnengans | Ασπρομαγουλόχηνα | Barnacle Goose | Bernache nonnette | Oca facciabianca | Brandgans | Ganso-de-faces-brancas |

37. Branta ruficollis | Barnacla cuellirroja | Rødhalset Gås | Rothalsgans | Κοκκινολαιμόχηνα | Red-breasted Goose | Bernache à cou roux | Oca collorosso | Roodhalsgans | Ganso-de-pescoço-ruivo |

38. Tadorna ferruginea | Tarro canelo | Rustand | Rostgans | Καστανόχηνα | Ruddy Shelduck | Tadorne casarca | Casarca | Casarca | Pato-ferrugíneo |

39.Marmaronetta angusti- rostris | Cerceta pardilla | Marmorand | Marmelente | Στικτόπαπια | Marbled Teal | Sarcelle marbrée | Anatra marmorizzata | Marmereend | Pardilheira |

40. Aythya nyroca | Porrón pardo | Hvidøjet and | Moorente | Βαλτόπαπια | White-eyed Pochard | Fuligule nyroca | Moretta tabaccata | Witoogeend | Zarro-castanho |

41. Oxyura leucocephala | Malvasía | Hvidhovedet and | Weißkopf-Ruderente | Κεφαλούδι | White-headed Duck | Erismature à tête blanche | Gobbo rugginoso | Witkopeend | Pato-rabo-alçado |

42. Pernis apivorus | Halcón abejero | Hvepsevåge | Wespenbussard | Σφηκοβαρβακίνο | Honey Buzzard | Bondrée apivore | Falco pecchiaiolo | Wespendief | Falcão-abelheiro |

43. Elanus caeruleus | Elanio azul | Blå glente | Gleitaar | Έλανος | Black-shouldered Kite | Élanion blanc | Nibbio bianco | Grijze wouw | Peneireiro-cinzento |

44. Milvus migräns | Milano negro | Sort glente | Schwarzmilan | Τσίφτης | Black Kite | Milan noir | Nibbio bruno | Zwarte wouw | Milhafre-preto |

45. Milvus milvus | Milano real | Rød glente | Rotmilan | Ψαλιδάρης | Red Kite | Milan royal | Nibbio reale | Rode wouw | Milhano |

46. Haliaeetus albicilla | Pigargo | Havørn | Seeadler | Θαλασσαετός | White-tailed Eagle | Pygargue à queue blanche | Aquila di mare | Zeearend | Águia-rabalva |

47. Gypaetus barbatus | Quebrantahuesos | Lammegrib | Bartgeier | Γυπαετός | Bearded Vulture | Gypaète barbu | Avvoltoio degli agnelli | Lammergier | Quebra-osso |

48.Neophron percnopte- rus | Alimoche | Ådselgrib | Schmutzgeier | Ασπροπάπης | Egyptian Vulture | Percnoptère d'Égypte | Capovaccaio | Aasgier | Abutre do Egipto |

49. Gyps fulvus | Buitre leonado | Gåsegrib | Gänsegeier | Όρνιο | Griffon Vulture | Vautour fauve | Grifone | Vale gier | Grifo |

50. Aegypius monachus | Buitre negro | Munkegrib | Mönchsgeier | Μαυρόγυπας | Black Vulture | Vautour moine | Avvoltoio | Monniksgier | Abutre-preto |

51. Circaetus gallicus | Águila culebrera | Slangeørn | Schlangenadler | Φιδαετός | Short-toed Eagle | Circaète Jean-le-Blanc | Biancone | Slangenarend | Águia-cobreira |

52. Circus aeruginosus | Aguilucho lagunero | Rørhøg | Rohrweihe | Καλαμόκιρκος | Marsh Harrier | Busard des roseaux | Falco di palude | Bruine kiekendief | Tartaranhão-ruivo-dos-pauis |

53. Circus cyaneus | Aguilucho pálido | Blå kærhøg | Kornweihe | Βαλτόκιρκος | Hen Harrier | Busard Saint-Martin | Albanella reale | Blauwe kiekendief | Tartaranhão-azulado |

54. Circus Macrourus | Aguilucho papialbo | Steppehøg | Steppenweihe | Στεπόκιρκος | Pallid Harrier | Busard pâle | Albanella pallida | Steppenkiekendief | Tartaranhão-de-peito-branco |

55. Circus pygargus | Aguilucho cenizo | Hedehøg | Wiesenweihe | Λιβαδόκιρκος | Montagu's Harrier | Busard cendré | Albanella minore | Grauwe kiekendief | Tartaranhão-caçador |

56.Accipiter gentilis arri- gonii | Azor de Córcega y Cerdeña | Duehøg (korsikansk-sardinsk underart) | Habicht (Unterart auf Korsika-Sardinien) | Διπλοσάλνο (φυλή της Κορσικής Σαρδηνία) | Goshawk (Corsican-Sardinian subspecies) | Autour des palombes (sous-espèce de Corse-Sardaigne) | Astore (sottospecie di Corsica-Sardegna) | Havik (ondersoort van Corsica-Sardinië) | Açor (subespécie da Córsega e Sardenha) |

57. Accipiter nisus grand | Gavilán común (subespecie de las Islas Canarias y del archipiélago de Madeira) | Spurvehøg (underart fra De Kanariske Øer og Madeira) | Sperber (Unterart der Kanaren und Madeiras) | Τσιχλογέρακο(φυλή Καναρίων Νήσων) | Sparrowhawk (Canarian-Madeirian subspecies) | Épervier d'Europe (sous-espèce des Canaries et de Madère) | Sparviere (sottospecie delle Canarie e di Madera) | Sperwer (ondersoort van de Canarische eilanden en Madeira) | Fura-bardos |

58. Accipiter brevipes | Gavilán griego | Kortløbet spurvehøg | Kurzfangsperber | Σαΐνη | Levant Sparrowhawk | Épervier à pieds courts | Sparviere levantino | Balkansperwer | Gavião-grego |

59. Buteo rufinus | Ratonero moro | Ørnevåge | Adlerbussard | Αετοβαρβακίνα | Long-legged Buzzard | Buse féroce | Poiana codabianca | Arendbuizerd | Búteo-mouro |

60. Aquila pomarina | Águila pomerana | Lille skrigeørn | Schreiadler | Κραυγαετός | Lesser Spotted Eagle | Aigle pomarin | Aquila anatraia minore | Schreeuwarend | Águia-pomarina |

61. Aquila clanga | Águila moteada | Stor skrigeørn | Schelladler | Στικταετός | Spotted Eagle | Aigle criard | Aquila anatraia maggiore | Bastaardarend | Águia-gritadeira |

62. Aquila heliaca | Águila imperial | Kejserørn | Kaiseradler | Βασιλαετός | Imperial Eagle | Aigle impérial | Aquila imperiale | Spaanse keizerarend | Águia-imperial |

63. Aquila adalberti | Águila imperial ibérica | Iberisk kejserørn | Spanischer Kaiseradler | Βασιλαετός Ιβηρικής | Spanish Imperial Eagle | Aigle impérial ibérique | Aquila imperiale iberica | Iberische keizerarend | Águia-imperial ibérica |

64. Aquila chrysaetos | Águila real | Kongeørn | Steinadler | Χρυσαετός | Golden Eagle | Aigle royal | Aquila reale | Steenarend | Águia-real |

65. Hieraaetus pennatus | Águila calzada | Dværgørn | Zwergadler | Σταυραετός | Booted Eagle | Aigle botté | Aquila minore | Dwergarend | Águia-calçada |

66. Hieraaetus fasciatus | Águila perdicera | Høgeørn | Habichtsadler | Σπιζαετός | Bonelli's Eagle | Aigle de Bonelli | Aquila del Bonelli | Havikarend | Águia de Bonelli |

67. Pandion haliaetus | Águila pescadora | Fiskeørn | Fischadler | Ψαραετός | Osprey | Balbuzard pêcheur | Falco pescatore | Visarend | Águia-pesqueira |

68. Falco naumanni | Cernícalo primilla | Lille tårnfalk | Rötelfalke | Κιρκινέζι | Lesser Kestrel | Faucon crécerellette | Grillaio | Kleine torenvalk | Peneireiro-das-torres |

69. Falco columbarius | Esmerejón | Dværgfalk | Merlin | Νανογέρακας | Merlin | Faucon émerillon | Smeriglio | Smelleken | Esmerilhão-comum |

70. Falco eleonorae | Halcón de Eleonor | Eleonorafalk | Eleonorenfalke | Μαυροπετρίτης | Eleonora's Falcon | Faucon d'Éléonore | Falco della regina | Eleonora's valk | Falcão-da-rainha |

71. Falco biarmicus | Halcón borní | Lannerfalk | Lanner | Χρυσογέρακας | Lanner Falcon | Faucon lanier | Lanario | Lanner valk | Borni |

72. Falco peregrinus | Halcón peregrino | Vandrefalk | Wanderfalke | Πετρίτης | Peregrine | Faucon pèlerin | Pellegrino | Slechtvalk | Falcão-peregrino |

73. Bonasa bonasia | Grévol | Hjerpe | Haselhuhn | Αγριόκοτα | Hazel Grouse | Gélinotte des bois | Francolino di monte | Hazelhoen | Galinha-do-mato |

74.Lagopus mutus pyre- naicus | Perdiz nival pirenaica | Fjeldrype (underart fra Pyrenæerne | Alpenschneehuhn (Pyrenäen-Unterart) | Βουνοχιονόκοτα (φυλή των Πυρηναίων) | Ptarmigan (Pyrenean subspecies) | Lagopède alpin (sous-espèce des Pyrénées) | Pernice bianca (sottospecie di Pirenei) | Alpensneeuwhoen (Pyreneeënondersoort) | Lagópode-branco (subespécie pirenaica) |

75.Lagopus mutus helveti- cus | Perdiz nival alpina | Fjeldrype (underart fra Alperne) | Alpenschneehuhn (Alpen-Unterart) | Βουνοχιονόκοτα (φυλή των Άλπεων) | Ptarmigan (Alpine subspecies) | Lagopède alpin (sous-espèces des Alpes) | Pernice bianca (sottospecie delle Alpi) | Alpensneeuwhoen (alpijnse ondersoort) | Lagópode-branco (subespécie alpina) |

76. Tetrao tetrix tetrix | Gallo lira (continental) | Urfugl (kontinental underart) | Birkhuhn (kontinentale Unterart) | Λυροπετεινός (Ηπειρωτική φυλή) | Black Grouse (continental subspecies) | Tétras-lyre (populations continentales) | Fagiano di monte (popolazioni continentali) | Korhoen (continentale populaties) | Galo-lira (subespécie continental) |

77. Tetrao urogallus | Urogallo | Tjur | Auerhuhn | Αγριόκουρκος | Capercaillie | Grand tétras | Gallo cedrone | Auerhoen | Tetraz |

78.Alectoris graeca saxati- lis | Perdiz griega alpina | Stenhøne (underart fra Alperne) | Steinhuhn (Alpen-Unterart) | Πετροπέρδικα (φυλή των Άλπεων) | Rock Partridge (Alpine subspecies) | Perdrix bartavelle (sous-espèce des Alpes) | Coturnice (sottospecie delle Alpi) | Europese steenpatrijs (alpijnse ondersoort) | Perdiz-grega (subespécie alpina) |

79.Alectoris graeca whita- ken | Perdiz griega siciliana | Stenhøne (underart fra Sicilien) | Steinhuhn (Sizilien-Unterart) | Πετροπέρδικα (φυλή της Σικελίας) | Rock Partridge (Sicilian subspecies) | Perdrix bartavelle (sous-espèce de Sicile) | Coturnice (sottospecie di Sicilia) | Europese steenpartrijs (Siciliaanse ondersoort) | Perdiz-grega (subespécie siciliana) |

80. Alectoris barbara | Perdiz moruna | Berberhøne | Felsenhuhn | Βραχοπέρδικα | Barbary Partridge | Perdrix gambra | Pernice sarda | Barbarijse patrijs | Perdiz-moura |

81. Perdix perdix italica! | Perdiz pardilla italiana | Agerhøne (italiensk underart) | Rebhuhn (italienische Unterart) | Λιβαδοπέρδικα (φυλή της Ιταλίας) | Partridge (Italian subspecies) | Perdrix grise (sous-espèce d'Italie) | Starna (sottospecie d'Italia) | Patrijs (Italiaanse ondersoort) | Perdiz-cinzenta (subespécie italiana) |

82.Perdix perdix hispa- niensis | Perdiz pardilla (subespecie ibérica) | Agerhøne (underart fra Den Iberiske Halvø) | Rebhuhn (iberische Unterart | Καμποπέρδικα (φυλή Ισπανίας) | Partridge (Iberian subspecies) | Perdix grise (sous-espèce ibérique) | Starna (sottospecie iberica) | Patrijs (Iberische ondersoort) | Perdiz-cinzenta (subespécie ibérica) |

83. Porzana porzana | Polluela pintoja | Plettet rørvagtel | Tüpfelsumpfhuhn | Στικτοπουλάδα | Spotted Crake | Marouette ponctuée | Voltolino | Porseleinhoen | Franga-d'água-grande |

84. Porzana parva | Polluela bastarda | Lille rørvagtel | Kleines Sumpfhuhn | Μικροπουλάδα | Little Crake | Marouette poussin | Schiribilla | Klein waterhoen | Franga-d'água-bastarda |

85. Porzana pusilla | Polluela chica | Dværgrørvagtel | Zwergsumpfhuhn | Νανοπουλάδα | Baillon's Crake | Marouette de Baillon | Schiribilla grigiata | Kleinst waterhoen | Franga-d'água-pequena |

86. Crex crex | Guión de codornices | Engsnarre | Wachtelkönig | Ορτυγομάνα | Corncrake | Râle des genêts | Re di quaglie | Kwartelkoning | Codornizão |

87. Porphyrio porphyrio | Calamón común | Sultanhøne | Purpurhuhn | Σουλτανοπουλάδα | Purple Gallinule | Poule sultane | Pollo sultano | Purperkoet | Caimão-comum |

88. Fúlica cristata | Focha cornuda | Kamblishøne | Kammbläßhuhn | Λειροφαλαρίδα | Crested Coot | Foulque à crête | Folaga cornuta | Knobbelmeerkoet | Galeirão-de-crista |

89. Turnix sytvatica | Torillo | Europæisk løbehøne | Spitzenschwanzlaufhühnchen | Ψευτόρτυγας | Andalusian Hemipode | Turnix d'Andalousie | Quaglia tridattila | Gestreepte vechtkwartel | Toirão |

90. Grus grus | Grulla común | Trane | Kranich | Γερανός | Crane | Grue cendrée | Gru | Kraanvogel | Grou-comum |

91. Tetrax tetrax | Sisón | Dværgtrappe | Zwergtrappe | Χαμωτίδα | Little Bustard | Outarde canepetière | Gallina prataiola | Kleine trap | Sisão |

92. Chlamydotis undulata | Hubara | Kravetrappe | Kragentrappe | Χλαμυδόγαλος | Houbara | Outarde houbara | Ubara | Kraagtrap | Abetarda-moura |

93. Otis tarda | Avutarda | Stortrappe | Großtrappe | Αγριόγαλος | Great Bustard | Outarde barbue | Otarda | Grote trap | Abetarda |

94.Himantopus himanto- pus | Cigüeñela | Stylteløber | Stelzenläufer | Καλαμοκανάς | Black-winged Stilt | Échasse blanche | Cavaliere d'Italia | Steltkluut | Pernalonga |

95. Recurvirostra avosetta | Avoceta | Klyde | Säbelschnäbler | Αβοκέτα | Avocet | Avocette élégante | Avocetta | Kluut | Alfaiate |

96. Burhinus oedicnemus | Alcaraván | Triel | Triel | Πετροτριλίδα | Stone Curlew | Œdicnème criard | Occhione | Griel | Alcaravão |

97. Cursorius cursor | Corredor | Ørkenløber | Rennvogel | Αμμοδρόμος | Cream-coloured Courser | Courvite isabelle | Corrione biondo | Renvogel | Corredor |

98. Clareóla pratíncola | Canastera | Braksvale | Brachschwalbe | Νεροχελίδονο | Collared Pratincole | Glaréole à collier | Pernice di mare | Vorkstaartplevier | Perdiz-do-mar |

99.Charadrius morinellus (Eudromias morine- llus) | Chorlito carambolo | Pomeransfugl | Mornellregenpfeifer | Βουνοσφυριχτής | Dotterel | Pluvier guignard | Piviere tortolino | Morinelplevier | Tarambola-carambola |

100. Pluvialis apricaria | Chorlito dorado común | Hjejle | Goldregenpfeifer | Βροχοπούλι | Golden Plover | Pluvier doré | Piviere dorato | Goudplevier | Tarambola-dourada |

101. Hoplopterus spinosus | Avefría espolada | Sporevibe | Spornkiebitz | Λυκαθοκαλημάνα | Spur-winged Plover | Vanneau éperonné | Pavoncella armata | Sporenkievit | Abibe-esporado |

102. Philomachus pugnax | Combatiente | Brushane | Kampfläufer | Ψεντομαχητής | Ruff | Chevalier combattant | Combattente | Kemphaan | Combatente |

103. Gallinago media | Agachadiza real | Tredækker | Doppelschnepfe | Διπλομπεκατσίνι | Great Snipe | Bécassine double | Croccolone | Poelsnip | Narceja-real |

104. Numenius tenuirostris | Zarapito fino | Tyndnæbbet spove | Dünnschnabelbrachvogel | Λεπτομύτα | Slender-billed Curlew | Courlis à bec grêle | Chiurlottello | Dunbekwulp | Maçarico-de-bico-fino |

105. Tringa glareola | Andarríos bastardo | Tinksmed | Bruchwasserläufer | Λασπότρυγγας | Wood Sandpiper | Chevalier sylvain | Piro piro boschereccio | Bosruiter | Maçarico-bastardo |

106. Phalaropus lobatus | Falaropo picofino | Odinshane | Odinshühnchen | Ραβδοκολυμπότρυγγας | Red-necked Phalarope | Phalarope à bec étroit | Falaropo becco sottile | Grauwe franjepoot | Falaropo-de-bico-fino |

107. Larus melanocephalus | Gaviota cabecinegra | Sorthovedet måge | Schwarzkopfmöwe | Εκυλοκούταβος | Mediterranean Gull | Mouette mélanocéphale | Gabbiano corallino | Zwartkopmeeuw | Gaivota-de-cabeça-preta |

108. Larus genei | Gaviota picofina | Tyndnæbbet måge | Dünnschnabelmöwe | Λεπτοραμφόγλαρος | Slender-billed Gull | Goéland railleur | Gabbiano roseo | Dunbekmeeuw | Gaivota-de-bico-fino |

109. Larus audouinii | Gaviota de Audouin | Audouinsmåge | Korallenmöwe | Αιγαιόγλαρος | Audouin's Gull | Goéland d'Audouin | Gabbiano corso | Audouins meeuw | Alcatraz de Audouin |

110. Gelochelidon nilotica | Pagaza piconegra | Sandterne | Lachseeschwalbe | Γερογλάρονο | Gull-billed Tern | Sterne hansel | Rondine di mare zampenere | Lachstern | Gaivina-de-bico preto |

111. Sterna caspia | Pagaza piquirroja | Rovterne | Raubseeschwalbe | Καρατζάς | Caspian Tern | Sterne caspienne | Rondine di mare maggiore | Reuzenstern | Gaivina-de-bico-vermelho |

112. Sterna sandvicensis | Charrán patinegro | Splitterne | Brandseeschwalbe | Χειμωνογλάρονο | Sandwich Tern | Sterne caugek | Beccapesci | Grote stern | Garajau-comum |

113. Sterna dougallii | Charrán rosado | Dougalisterne | Rosenseeschwalbe | Ροδογλάρονο | Roseate Tern | Sterne de Dougall | Sterna del Dougall | Dougalls stern | Andorinha-do-mar-rósea |

114. Sterna hirundo | Charrán común | Fjordterne | Flußseeschwalbe | Ποταμογλάρονο | Common Tern | Sterne pierregarin | Sterna comune | Visdief | Andorinha-do-mar-comum |

115. Sterna paradisaea | Charrán ártico | Havterne | Küstenseeschwalbe | Αρκτικογλάρονο | Arctic Tern | Sterne arctique | Sterna codalunga | Noordse stern | Andorinha-do-mar-árctica |

116. Sterna albifrons | Charrancito | Dværgterne | Zwergseeschwalbe | Νανογλάρονο | Little Tern | Sterne naine | Fraticello | Dwergstern | Andorinha-do-mar-ana |

117. Chlidonias hybridus | Fumarel cariblanco | Hvidskægget terne | Weißbartseeschwalbe | Μουστακογλάρονο | Whiskered Tern | Guifette moustac | Mignattino piombato | Witwangstern | Gaivina-de-faces-brancas |

118. Chlidonias niger | Fumarel común | Sortterne | Trauerseeschwalbe | Μαυρογλάρονο | Black Tern | Guifette noire | Mignattino | Zwarte stern | Gaivina-preta |

119. Uria aalge ibericus | Arao común (subespecie ibérica) | Lomvie (underart fra Den Iberiske Halvø) | Trottellumme (iberische Unterart) | Λεπτοραμφόκεπρος (φυλή Ιβηρική) | Guillemot (Iberian subspecies) | Guillemot de troïl (sous-espèce ibérique) | Uria (sottospecie iberica) | Zeekoet (Iberische ondersoort) | Airo (subespécie ibérica) |

120. Pterocles orientalis | Ortega | Sortbuget sandhøne | Sandflughuhn | Ερημοπεριστερόκοτα | Black-bellied Sandgrouse | Ganga unibande | Ganga | Zwartbuikzandhoen | Cortiçol-de-barriga-preta |

121. Pterocles alchata | Ganga común | Spidshalet sandhøne | Spießflughuhn | Στυβλοπεριστερόκοτα | Pin-tailed Sandgrouse | Ganga cata | Grandule | Witbuikzandhoen | Cortiçol-de-barriga-branca |

122.Columba palumbus azotica | Paloma torcaz (subespecie de las Azores) | Ringdue (underart fra Açorerne) | Ringeltaube (Unterart der Azoren) | Φάσσα (φυλή Αζόρων) | Woodpigeon (Azores subspecies) | Pigeon ramier (sous-espèce des Açores) | Colombaccio (sottospecie delle Azzorre) | Houtduif (ondersoort van de Azoren) | Pombo-torcaz dos Açores |

123. Columba trocaz | Paloma torqueza | Madeira langtået due | Silberhalstaube | Αγριοπερίστερο της Μαδέρας | Long-toed Pigeon | Pigeon trocaz | Colomba di Madeira | Trocazduif | Pombo-torcaz da Madeira |

124. Columba bollii | Paloma turqué | Kanarisk langtået due | Kanarentaube | Αγριπερίστερο του Bolle | Bolle's Laurel Pigeon | Pigeon de Bolle | Colomba di Bolle | Bolle's laurierduif | Pombo-torcaz de Bolle |

125. Columba junoniae | Paloma rabiche | Laurbærdue | Lorbeertaube | Δαφνοπερίστερο | Laurel Pigeon | Pigeon des lauriers | Colomba di Giunone | Laurierduif | Pombo-de-rabo-branco |

126. Bubo bubo | Búho real | Stor hornugle | Uhu | Μπούφος | Eagle Owl | Grand-duc d'Europe | Gufo reale | Oehoe | Bufo-real |

127. Nyctea scandiaca | Búho nival | Sneugle | Schnee-Eule | Χιονόγλαυκα | Snowy Owl | Harfang des neiges | Gufo delle nevi | Sneeuwuil | Bufo-branco |

128.Glaucidium passeri-num | Mochuelo chico | Spurveugle | Sperlingskauz | Επουργιτόγλανκα | Pygmy Owl | Chouette chevêchette | Civetta nana | Dwerguil | Mocho-pigmeu |

129. Asió flammeus | Lechuza campestre | Moselhornugle | Sumpfohreule | Βαλτόμπουφος | Short-eared Owl | Hibou des marais | Gufo di palude | Velduil | Coruja-do-nabal |

130. Aegolius funereus | Lechuza de Tengmalm | Perleugle | Rauhfußkauz | Χαροπούλι (Λιγωλιός) | Tengmalm's Owl | Chouette de Tengmalm | Civetta capogrosso | Ruigpootuil | Mocho de Tengmalm |

131.Caprimulgus euro- Paeus | Chotacabras gris | Natravn | Ziegenmelker | Γιδοβυζάστρα | Nightjar | Engoulevent d'Europe | Succiacapre | Nachtzwaluw | Noitibo-da-europa |

132. Apus caffer | Vencejo cafre | Kaffersejler | Kaffernsegler | Καφροσταχτάρα | White-rumped Swift | Martinet cafre | Rondone cafro | Kaffergierzwaluw | Andorinhão-cafre |

133. Alcedo atthis | Martín pescador | Istugl | Eisvogel | Αλκυόνα | Kingfisher | Martin-pêcheur d'Europe | Martin pescatore | IJsvogel | Guarda-rios-comum |

134. Coradas garrulus | Carraca | Ellekrage | Blauracke | Χαλκοκουρούνα | Roller | Rollier d'Europe | Ghiandaia marina | Scharrelaar | Rolieiro |

135. Picus canus | Pito cano | Gråspætte | Grauspecht | Σταχτοτσικλιτάρα | Grey-headed Woodpecker | Pic cendré | Picchio cenerino | Grijskopspecht | Peto-de-cabeça-cinzenta |

136. Dryocopus martius | Pito negro | Sortspætte | Schwarzspecht | Μουροτσικλιτάρα | Black Woodpecker | Pic noir | Picchio nero | Zwarte specht | Peto-preto |

137.Dendrocopos major canariensis | Pico picapinos de Tenerife | Stor flagspætte (underart fra Tenerifa) | Buntspecht (Unterart von Teneriffa) | Παρδαλοτσικλιτάρα (φυλή Καναρίων) | Great Spotted Woodpecker (Teneriffe subspecies) | Pic épeiche (sous-espèce de Ténériffe) | Picchio rosso maggiore (sottospecie di Tenerife) | Grote bonte specht (Tenerife-ondersoort) | Pica-pau de Tenerife |

138.Dendrocopos major thanner | Pico picapinos de Gran Canaria | Stor flagspætte (underart fra Gran Canaria) | Buntspecht (Unterart von Gran Canaria) | Παρδαλοτσικλιτάρα (φυλή του Τάνερ) | Great Spotted Woodpecker (Gran Canaria subspecies) | Pic épeiche (sous-espèce de la Grande Canarie) | Picchio rosso maggiore (sottospecie dell'isola Grande Canaria) | Grote bonte specht (Gran Canaria-ondersoort) | Pica-pau de Gran Canaria |

139. Dendrocopos syriacus | Pico sirio | Syrisk flagspætte | Blutspecht | Βαλκανοτσικλιτάρα | Syrian Woodpecker | Pic syriaque | Picchio siriaco | Syrische bonte specht | Pica-pau-sírio |

140. Dendrocopos médius | Pico mediano | Mellemflagspætte | Mittelspecht | Μεσοτσικλιτάρα | Middle Spotted Woodpecker | Pic mar | Picchio rosso mezzano | Middelste bonte specht | Pica-pau-mediano |

141.Dendrocopos leucotos | Pico dorsiblanco | Hvidrygget flagspætte | Weißrückenspecht | Λευκονωτοτσικλιτάρα | White-backed Woodpecker | Pic à dos blanc | Picchio dorsobianco | Witrugspecht | Pica-pau-de-dorso-branco |

142. Picoides tridactylus | Pico tridáctilo | Tretået spætte | Dreizehenspecht | Τριδακτυλοτσικλιτάρα | Three-toed Woodpecker | Pic tridactyle | Picchio tridattilo | Drieteenspecht | Pica-pau-tridáctilo |

143.Cherosophilius duponti | Alondra de Dupont | Duponts lærke | Dupontlerche | Ιβηροσταρήθρα | Dupont's Lark | Sirli de Dupont | Allodola del Dupont | Duponts leeuwerik | Calhandra de Dupont |

144.Melanocorypha calandra | Calandria común | Kalanderlærke | Kalanderlerche | Βουνογαλάντρα | Calandra Lark | Alouette calandre | Calandra | Kalanderleeuwerik | Calhandra-comum |

145.Calandrella brachy- dactyla | Terrera común | Korttået lærke | Kurzzehenlerche | Μικρογαλιάντρα | Short-toed Lark | Alouette calandrelle | Calandrella | Kortteenleeuwerik | Calhandrinha-comum |

146. Galerida theklae | Cogujada montesina | Kortnæbbet toplærke | Theklalerche | Κατσιλιέρης της δέκλας | Thekla Lark | Cochevis de Thékla | Capellaccia spagnola | Theklaleeuwerik | Cotovia-montesina |

147. Lullula arborea | Totovía | Hedelærke | Heidelerche | Δενδροσταρήθων | Woodlark | Alouette lulu | Tottavilla | Boomleeuwerik | Cotovia-pequena |

148. Anthus campestris | Bisbita campestre | Markpiber | Brachpieper | Ναμοκελάδα | Tawny Pipit | Pipit rousseline | Calandro | Duinpieper | Petinha-dos-campos |

149.Troglodytes troglo- dytes fridanensis | Chochín (subespecie de Fair Isle) | Gærdesmutte (underart fra Faire Isle) | Zaunkönig (Fair Isle-Unterart) | Τρυποφράχτης (υποείδος της ν. Φαίρ) | Wren (Fair Isle subspecies) | Troglodyte mignon (sous-espèce de Fair Isle) | Scricciolo (sottospecie delle Isole Fair Isle) | Winterkoning (ondersoort van Fair Isle) | Carriça (subespécie de Fair Isle) |

150. Luscinia svecica | Pechiazul | Blåhals | Blaukehlchen | Γαλαζολαίμης | Bluethroat | Gorgebleue à miroir | Pettazzurro | Blauwborst | Pisco-de-peito-azul |

151. Saxícola dacotiae | Tarabilla canaria | Kanarisk bynkefugl | Kanarenschmätzer | Μαυρολαίμης των Καναρίων | Canary Islands Stonechat | Traquet des Canaries | Saltimpalo delle Canarie | Canarische roodborsttapuit | Cartaxo das Canárias |

152. Oenanthe leucura | Collalba negra | Sørgestenpikker | Trauersteinschmätzer | Μαυροπετρόκλης | Black Wheatear | Traquet rieur | Monachella nera | Zwarte tapuit | Chasco-preto |

153.Acrocephalus melano- pogon | Carricerín real | Tamarisksanger | Mariskensänger | Μουστακοποταμίδα | Moustached Warbler | Lusciniole à moustaches | Forapaglie castagnolo | Zwartkoprietzanger | Felosa-real |

154.Acrocephalus paludi-cola | Carricerín cejudo | Vandsanger | Seggenrohrsänger | Καρηκοποταμίδα | Aquatic Warbler | Phragmite aquatique | Pagliarolo | Waterrietzanger | Flosa-aquática |

155. Hippolais olivetorum | Zarcero grande | Olivensanger | Olivenspötter | Λιστριτοίδα | Olive-tree Warbler | Hypolaïs des oliviers | Canapino levantino | Griekse spotvogel | Felosa-das-oliveiras |

156. Sylvia sarda | Curruca sarda | Sardinsk sanger | Sardengrasmücke | Σαρδοτσιροβάκος | Marmora's Warbler | Fauvette sarde | Magnanina sarda | Sardijnse grasmus | Toutinegra-sarda |

157. Sylvia undata | Curruca rabilarga | Provencesanger | Provencegrasmücke | Προβηγκοτσιροβάκος | Dartford Warbler | Fauvette pitchou | Magnanina | Provençaalse grasmus | Felosa-do-mato |

158. Sylvia rueppelli | Curruca de Rüppell | Sortstrubet sanger | Maskengrasmücke | Μουστακοτσιροβάκος | Rüppell's Warbler | Fauvette de Rüppell | Silvia del Rüppell | Rüppells grasmus | Toutinegra de Rüppell |

159. Sylvia nisoria | Curruca gavilana | Høgesanger | Sperbergrasmücke | Ψαλτοτσιροβάκος | Barred Warbler | Fauvette épervière | Bigia padovana | Sperwergrasmus | Toutinegra-gavião |

160. Ficedula parva | Papamoscas papirrojo | Lille fluesnapper | Zwergschnäpper | Νανομυγοχάφτης | Red-breasted Flycatcher | Gobemouche nain | Pigliamosche pettirosso | Kleine vliegenvanger | Papa-moscas-pequeno |

161. Ficedula semitorquata | Papamoscas semicollarino | Halvkrave fluesnapper | Halbringschnäpper | Δρυομυγοχάφτης | Semi-collared Flycatcher | Gobe-mouche à semicollier | Balia semitorquata | Balkanvliegenvanger | Papa-moscas-de-meio-colar |

162. Ficedula albicollis | Papamoscas collarino | Hvidhalset fluesnapper | Halsbandschnäpper | Κρικομυγοχάφτης | Collared Flycatcher | Gobemouche à collier | Balia dal collare | Withalsvliegenvanger | Papa-moscas-de-colar |

163. Sitta krueperi | Trepador de Krüper | Krüper spætmejse | Krüpers Kleiber | Τουρκοτσομπανάκος | Krüper's Nuthatch | Sittelle de Krüper | Picchio muratore del Krüper | Krüpers boomklever | Trepadeira de Krüpper |

164. Sitta whiteheadi | Trepador corso | Korsikansk spætmejse | Korsenkleiber | Κορσικοτσομπανάκος | Corsican Nuthatch | Sittelle corse | Picchio muratore corso | Zwartkopboomklever | Trepadeira-corsa |

165. Lanius collurio | Alcaudón dorsirrojo | Rødrygget tornskade | Neuntöter | Αετομάχος | Red-backed Shrike | Pie-grièche écorcheur | Averla piccola | Grauwe klauwier | Picanço-de-dorso-ruivo |

166. Lanius minor | Alcaudón chico | Rosenbrystet tornskade | Schwarzstirnwürger | Γαιδουροκεφαλάς | Lesser Grey Shrike | Pie-grièche à poitrine rose | Averla cenerina | Kleine klapekster | Picanço-pequeno |

167.Pyrrhocorax pyrrhoco- rax | Chova piquirroja | Alpekrage | Alpenkrähe | Κοκκινοκαλιακούδα | Chough | Crave à bec rouge | Gracchio corallino | Alpenkraai | Gralha-de-bico-vermelho |

168.Fringilla coelebs ombriosa | Pinzón del Hierro | Bogfinke (underart fra Hierro) | Buchfink (Unterart von Hierro) | Σπίνος (φυλή Καναρίων) | Chaffinch (Hierro subspecies) | Pinson des arbres (sous-espèce de Hierro) | Fringuello (sottospecie di Hierro) | Vink (Hierro-ondersoort) | Tentilhão de Hierro |

169. Fringilla teydea | Pinzón del Teide | Blå bogfinke | Teydefink | Γαλαζόσπινος | Canary Island Chaffinch | Pinson bleu | Fringuello di Teide | Blauwe vink | Tentilhão-azul |

170. Loxia scotica | Piquituerto escocés | Skotsk korsnæb | Schottischer Kreuzschnabel | Σταυρομύτης της Σκωτίας | Scottish Crossbill | Bec-croisé d'Écosse | Crociere scozzese | Schotse kruisbek | Cruza-bico-escocês |

171. Bucanetes githagineus | Camachuelo trompetero | Ørkendompap | Wüstengimpel | Ερημοπύρρουλας | Trumpeter Finch | Bouvreuil githagine | Trombettiere | Woestijnvink | Pintarrôxo-trombeteiro |

172. Pyrrhula murina | Camachuelo de San Miguel | Dompap fra Açorerne | Azorengimpel | Πύρρουλας των Αζόρων | Azores Bullfinch | Bouvreuil des Açores | Ciuffolotto delle Azzorre | Azorengoudvink | Priôlo |

173. Emberiza cineracea | Escribano cinéreo | Gulgrå værlig | Kleinasiatische Ammer | Σμυρνοτσίχλονο | Cinereous Bunting | Bruant cendré | Zigolo cinereo | Smyrnagors | Escrevedeira-de-cabeça-amarela |

174. Emberiza hortulana | Escribano hortelano | Hortulan | Ortolan | Βλάχος | Ortolan Bunting | Bruant ortolan | Ortolano | Ortolaan | Sombria |

175. Emberiza caesia | Escribano ceniciento | Rustværling | Grauer Ortolan | ΣκουροβλάχοςCretzschmar's Bunting | | Bruant cendrillard | Ortolano grigio | Bruinkeelortolaan | Escrevedeira-cinzentra |

--------------------------------------------------

ANEXO III/1 —BILAG III/1 —ANHANG III/1 —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1ANNEX III/1 —ANNEXE III/1 —ALLEGATO III/1 —BIJLAGE III/1 —ANEXO III/1

| Español | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Français | Italiano | Nederlands | Português |

1. Anas platyrhynchos | Anade real o azulen | Gråand | Stockente | Πρασινοκέφαλη | Mallard | Canard colvert | Germano reale | Wilde eend | Pato-real |

2.Lagopus lagopus scoti-cus et hibernicus | Lagòpodo escandinavo | Grouse | Schottisches Moorschnee- huhn | Χιονόκοτα | Red Grouse | Lagopède des saules | Pernice bianca di Scozia | Moerassneunwhoen | Lagópode-escocês |

3. Alectoris ru | Perdiz roja o común | Rødhøne | Rothuhn | Κοκκινοπέρδικα | Red-legged Partridge | Perdrix rouge | Pernice rossa | Rode patrijs | Perdiz-comum |

4. Alectoris barbara | Perdiz moruna | Berberhøne | Felsenhuhn | Βραχοπέρδικα | Barbary Partridge | Perdrix de Barbarie | Pernice di Sardegna | Barbarijse patrijs | Perdiz-moura |

5. Perdix perdix | Perdiz pardilla | Agerhøne | Rebhuhn | Πέρδικα (πεδινή) | Partridge | Perdrix grise | Starna | Patrijs | Perdiz-cinzenta |

6. Phasianus colchicus | Faisán vulgar | Fasan | Fasan | Φασσιανός | Pheasant | Faisan de chasse | Fagiano | Fazant | Faisão |

7. Columba palumbus | Paloma torcaz | Ringdue | Ringeltaube | Φάσσα | Wood Pigeon | Pigeon ramier | Colombaccio | Houtduif | Pombo-torcaz |

--------------------------------------------------

ANEXO III/2BILAG III/2ANHANG III/2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2ANNEX III/2ANNEXE III/2ALLEGATO III/2BIJLAGE III/2ANEXO III/2

| Español | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Français | Italiano | Nederlands | Português |

8.Anser albifrons albifrons | Ánsar careto grande (raza Continental) | Blisgås (kontinental race) | Bläßgans (kontinental- europäische Rasse) | Ασπρομετωπόχηνα (ηπειρωτική φυλή) | White-fronted Goose (Continental race) | Oie rieuse (race continentale) | Oca lombardella (razza continentale) | Kolgans (continentale populatie) | Ganso-grande-de-testa — branca (Raça continental) |

9. Anser anser | Ánsar común | Grådgås | Graugans | Σταχτόχηνα | Greylag Goose | Oie cendrée | Oca selvatica | Grauwe gans | Ganso-comum-ocidental |

10. Anas penelope | Ánade silbón | Pibeand | Pfeifente | Σφυριχτάρι | Wigeon | Canard siffleur | Fischione | Smient | Piádéira |

11. Anas crecca | Cerceta | Krikand | Krickente | Κιρκίρι | Teal | Sarcelle d'hiver | Alzavola | Wintertaling | Marrequinho-comum |

12. Anas acuta | Ánade rabudo | Spidsand | Spießente | Σουολόπαπια | Pintail | Canard pilet | Codone | Pijlstaart | Arrabio |

13. Anas clypeata | Pato cuchara | Skeand | Löffelente | Χουλιαρόπαπια | Shoveler | Canard souchet | Mestolone | Slobeend | Pato-trombeteiro |

14. Aythya ferina | Porrón común | Taffeland | Tafelente | Κυνηγόπαπια | Pochard | Fuligule milouin | Moriglione | Tafeleend | Zarro-comum |

15. Aythya fuligula | Porrón moñudo | Troldand | Reiherente | Τσικνόπαπια | Tufted Duck | Fuligule morillon | Moretta | Kuifeend | Zarro-negrinha |

16. Aythya marila | Porrón bastardo | Bjergand | Bergente | Μαριλόπαπια | Scaup | Fuligule milouinan | Moretta grigia | Toppereend | Zarro-bastardo |

17. Somateria mollissima | Pato de flojel | Edderfugl | Eiderente | Πουπουλόπαπια | Eider | Eider à duvet | Edredone | Eidereend | Elder-edredão |

18. Melanitta nigra | Negrón común | Sortand | Trauerente | Μαυρόπαπια | Common Scoter | Macreuse noire | Orchetto marino | Zwarte zeeëend | Pato-negro |

19. Lagopus mutus | Perdiz níval | Fjeldrype | Alpenschneehuhn | Βουνοχιονόκοτα | Ptarmigan | Lagopède des Alpes | Pernice bianca | Alpensneeuwhoen | Lagópode-branco |

20.Tetrao tetrix britannicus | Gallo lira (población britá-nica) | Urfugl (britisk bestand) | Birkhuhn (britische Popu- lation) | Λυροπετεινός (απόθεμα Ηνωμένου Βασιλείου) | Black grouse (British population) | Tétras-lyre (population britannique) | Fagiano di monte (popola-zione britannica) | Korhoen (Britse populatie) | Gaio-lira (População britânica) |

21. Tetrao urogallus | Tetrao urogallus | Tjur | Auerhuhn | Αγριόκουρκος | Capercaillie | Grand tétras | Gallo cedrone | Auerhoen | Te traz |

22. Fúlica atra | Focha común | Blishøne | Bläßhuhn | Φαλαρίδα | Coot | Foulque macroule | Folaga | Meerkoet | Galeirão-comum |

23. Pluvialis apricaria | Chorlito dorado común | Hjejle | Goldregenpfeifer | Βροχοπούλι | Golden Plover | Pluvier doré | Piviere dorato | Goudplevier | Tarambolo-dourado |

24. Lymnocryptes minimus | Agachadiza chica | Enkelt-bekassin | Zwergschnepfe | Κουφομπεκάτσινο | Jack Snipe | Bécassine sourde | Frullino | Bokje | Narceja-galega |

25. Gallinago gallinago | Agachadiza común | Dobbelt-bekassin | Bekassine | Μπεκατσίνι | Snipe | Bécassine de marais | Beccaccino | Watersnip | Narceja-comum |

26. Scolopax rusticóla | Chocha perdiz | Skovsneppe | Waldschnepfe | Μπεκάτσα | Woodcock | Bécasse des bois | Beccaccia | Houtsnip | Galinhola |

--------------------------------------------------