31990R3037Dziennik Urzędowy L 293 , 24/10/1990 P. 0001 - 0026
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 2 Tom 7 P. 0152
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 2 Tom 7 P. 0152


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90

z dnia 9 października 1990 r.

w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

we współpracy z Parlamentem Europejskim [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

do swego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga norm statystycznych mających zastosowanie do zbierania, przekazywania i publikacji statystyk krajowych i Wspólnoty, aby przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rządy oraz inne podmioty działające na jednolitym rynku otrzymywały wiarygodne i porównywalne dane statystyczne;

informacje te są konieczne w celu umożliwienia przedsiębiorstwom dokonania oceny swej konkurencyjności, a także są użyteczne dla instytucji wspólnotowych w celu zapobiegania zniekształceniom konkurencji;

tylko wtedy, gdy Państwa Członkowskie będą stosować klasyfikacje działalności powiązane z klasyfikacją wspólnotową, możliwe będzie dostarczanie zintegrowanych informacji w sposób wiarygodny, szybki, elastyczny oraz wystarczająco szczegółowy dla zarządzania rynkiem wewnętrznym;

zastrzeżona będzie dla Państw Członkowskich możliwość, w celu sprostania wymogom krajowym, utrzymania lub włączenia do swych klasyfikacji krajowych dodatkowych działów opartych na statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej;

międzynarodowa zgodność statystyki gospodarczej wymaga, aby Państwa Członkowskie oraz instytucje wspólnotowe stosowały klasyfikację działalności gospodarczej, która jest bezpośrednio powiązana z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności (ISIC) Narodów Zjednoczonych;

dla wykorzystywania klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie konieczne jest, aby Komisję wspomagał Komitet ds. Programu Statystycznego ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom [4] we wszelkich sprawach dotyczących stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie interpretacji klasyfikacji, pomniejszych jej zmian, redagowania i uaktualniania not wyjaśniających oraz ustanawiania wytycznych dla klasyfikacji jednostek statystycznych zgodnie z powyższą klasyfikacją;

jest rzeczą niezbędną, aby treść różnych kategorii klasyfikacji działalności we Wspólnocie Europejskiej była jednolicie interpretowana we wszystkich Państwach Członkowskich;

wprowadzenie nowej klasyfikacji wymaga okresu przejściowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnej statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej dla zapewnienia porównywalności między klasyfikacjami krajowymi i klasyfikacjami Wspólnoty, a w ten sposób także między statystykami krajowymi i Wspólnoty.

2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie jedynie do wykorzystywania klasyfikacji do celów statystycznych.

3. Niniejsze rozporządzenie nie zobowiązuje per se Państw Członkowskich do zbierania, publikowania lub dostarczania danych i nie odnosi się do obowiązków dotyczących zakresu szczegółów i rodzaju jednostek statystycznych, które mają być wykorzystywane w badaniach i analizach statystycznych.

Artykuł 2

1. Niniejszym tworzy się wspólną podstawę statystycznych klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, zwaną dalej "NACE Rev. 1", obejmującą:

- pierwszy poziom składający się z pozycji określonych według kodu alfabetycznego (sekcje),

- poziom pośredni składający się z pozycji określonych według dwuznakowego kodu alfabetycznego (podsekcje),

- drugi poziom składający się z pozycji określonych według dwucyfrowego kodu numerycznego (działy),

- trzeci poziom składający się z pozycji określonych według trzycyfrowego kodu numerycznego (grupy),

- czwarty poziom składający się z pozycji określonych według czterocyfrowego kodu numerycznego (klasy).

2. NACE Rev. 1 załączona jest do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

1. NACE Rev. 1 stosowana jest przez Komisję do wszystkich statystyk klasyfikowanych według działalności gospodarczej.

2. Statystyki Państw Członkowskich klasyfikowane według działalności gospodarczej sporządzane są przy zastosowaniu NACE Rev. 1 lub krajowej klasyfikacji z niej się wywodzącej, która zgodna jest z następującymi zasadami:

a) krajowe klasyfikacje zawierają poziomy odpowiadające poziomom NACE Rev. 1 w tym sensie, że każdy poziom składa się z tych samych pozycji, co odpowiadający poziom NACE Rev. 1 lub z pozycji stanowiących dokładny ich podział;

b) mogą zostać wprowadzone dodatkowe poziomy;

c) każdy z poziomów, z wyjątkiem najwyższego, zagregowany jest z następnym wyższym poziomem NACE Rev. 1;

d) kodowanie może być inne.

3. Państwa Członkowskie przekazują Komisji projekty definiujące lub modyfikujące ich klasyfikacje krajowe, aby je zatwierdziła przed opublikowaniem. Komisja sprawdza zgodność tych projektów z ust. 2 niniejszego artykułu. Klasyfikacja krajowa zaaprobowana przez Komisję przekazywana jest do wiadomości innym Państwom Członkowskim. Publikacje Państw Członkowskich obejmują tabelę powiązań między klasyfikacjami krajowymi i NACE Rev. 1.

4. Państwa Członkowskie chcące stosować klasyfikację krajową wywodzącą się z NACE Rev. 1 przyjmują możliwie najszybciej i nie później niż dnia 31 grudnia 1992 r. środki konieczne do ustanowienia klasyfikacji krajowej zgodnie z niniejszym artykułem.

Artykuł 4

Oprócz przepisów określonych w art. 3 w przypadku niezgodności między niektórymi pozycjami NACE Rev. 1 i krajową strukturą gospodarczą Komisja może upoważnić Państwo Członkowskie do zastosowania na pewnym poziomie agregacji pozycji NACE Rev. 1 w określonym sektorze.

Aby uzyskać takie upoważnienie, zainteresowane Państwo Członkowskie musi dostarczyć Komisji wszelkich informacji koniecznych dla rozpatrzenia jego wniosku.

Jednakże bez względu na przepisy art. 3 ust. 2 lit. a) upoważnienie to nie uprawnia zainteresowanego Państwa Członkowskiego do dalszego podziału zagregowanych pozycji w sposób odmienny od NACE Rev. 1.

Komisja dokonuje, wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim, okresowego przeglądu stosowania niniejszych przepisów w celu zweryfikowania, czy są one nadal uzasadnione.

Artykuł 5

Komisja podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wprowadzenia w życie i zarządzania NACE Rev. 1.

Artykuł 6

Komisja, na wniosek Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy, po konsultacji z Komitetem określonym w art. 7, podejmuje niezbędne kroki w celu zagwarantowania jednolitego stosowania NACE Rev. 1.

Artykuł 7

Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego, zwany dalej "Komitetem", który składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich i któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.

Artykuł 8

Komitet może badać wszelkie kwestie dotyczące NACE Rev. 1, podnoszone przez jego przewodniczącego z własnej inicjatywy i na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego, które mają wpływ na stosowanie niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie:

a) wykładni NACE Rev. 1;

b) włączania pomniejszych zmian do NACE Rev. 1:

- zmierzających do uwzględnienia rozwoju technologicznego lub gospodarczego,

- zmierzających do zbliżenia i objaśnienia tekstów,

- wynikających ze zmian wprowadzonych do innych klasyfikacji gospodarczych, takich jak ISIC wersja 3;

c) przygotowywania i koordynacji prac nad zmianą NACE Rev. 1;

d) redagowania i uaktualniania not wyjaśniających do NACE Rev. 1;

e) opracowywania wytycznych klasyfikacji jednostek statystycznych zgodnie z NACE Rev. 1;

f) badania problemów wynikających ze stosowania NACE Rev. 1 w klasyfikacjach działalności gospodarczej Państw Członkowskich;

g) próby przygotowania, w razie potrzeby, wspólnego stanowiska w sprawie prac organizacji międzynarodowych w zakresie klasyfikacji działalności gospodarczej, zwłaszcza ISIC i jej uwag objaśniających.

Środki, które mają być podjęte na podstawie lit. a)-g), przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 9.

Artykuł 9

1. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które mają być przyjęte. Komitet wydaje opinię w sprawie projektu w czasie, który przewodniczący może wyznaczyć stosownie do pilności sprawy. Opinia jest wydawana większością określoną w art. 148 ust. 2 Traktatu w przypadku decyzji, które Rada musi podjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie ważone są w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

2. Komisja przyjmuje środki, które stosuje się niezwłocznie. Jednakże gdy środki te nie są zgodne z opinią Komitetu, są one niezwłocznie przekazywane Radzie przez Komisję. W tym przypadku Komisja wstrzymuje stosowanie podjętych środków na trzy miesiące od daty przekazania takich informacji.

3. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w okresie określonym w ust. 2.

Artykuł 10

1. Statystyki zebrane po dniu 1 stycznia 1993 r. przez Państwa Członkowskie obejmujące klasyfikację według działalności gospodarczej sporządzane są przy zastosowaniu NACE Rev. 1 lub krajowej klasyfikacji z niej się wywodzącej na podstawie art. 3.

2. Państwa Członkowskie stosują NACE Rev. 1 w celu przekazywania Komisji statystyk zebranych po 1 stycznia 1993 r., sklasyfikowanych według działalności gospodarczej.

Artykuł 11

1. Wprowadza się okres przejściowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 1993 r., a kończący dnia 31 grudnia 1994 r. W tym okresie Komisja może dla niektórych danych zebranych po dniu 1 stycznia 1993 r. upoważnić Państwo Członkowskie na podstawie właściwie umotywowanych przyczyn technicznych lub operacyjnych do stosowania klasyfikacji innej niż określona w art. 3.

2. Na prośbę Państwa Członkowskiego Komisja może przedłużyć okres przejściowy.

Artykuł 12

1. W przypadku przekazywania Komisji danych określonych w art. 11 Państwa Członkowskie dokładają starań, aby przesyłać je w formie dostosowanej do NACE Rev. 1.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) wymagane informacje dotyczące tabel powiązań stosowanych dla tych danych. Komisja publikuje te tabele powiązań.

Artykuł 13

Komisja publikuje tabelę powiązań pomiędzy dotychczasową NACE i NACE Rev. 1 w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 października 1990 r.

W imieniu Rady

P. Romita

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 58 z 8.3.1990, str. 25.

[2] Dz.U. C 175 z 16.7.1990, str. 84 oraz decyzja z dnia 12 września 1990 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 182 z 23.7.1990, str. 1.

[4] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

NACE Rev. 1.1

Zob.: Rozporządzenie Komisji nr 29/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r., Dz.U. L 6 z dnia 10 stycznia 2002 r., str. 4–34.

--------------------------------------------------