31989L0680Dziennik Urzędowy L 398 , 30/12/1989 P. 0026 - 0026
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 19 P. 0124
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 19 P. 0124


Dyrektywa Rady

z dnia 21 grudnia 1989 r.

zmieniająca dyrektywę 77/536/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych

(89/680/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

we współpracy z Parlamentem Europejskim [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

konieczne jest przyjęcie środków w celu stopniowego tworzenia rynku wewnętrznego w terminie do dnia 31 grudnia 1992 r.; rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewnia się swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;

artykuł 9 dyrektywy 77/536/EWG [4], ostatnio zmienionej dyrektywą 87/354/EWG [5], ogranicza zasięg wspomnianej dyrektywy do kołowych ciągników rolniczych lub leśnych o masie między 1,5 a 4,5 tony; zwiększenie maksymalnej masy o 1,5 tony, jak określono obecnie, nie spowodowałoby żadnych poważnych szkód z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa podczas pracy na ziemi;

konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu ciągników o masie między 4,5 a 6 ton mogą być traktowane w ten sam sposób jak konstrukcje ciągników o masie między 1,5 a 4,5 tony i stąd mogą korzystać z tych samych zasad,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 9 tiret czwarte wiersz pierwszy dyrektywy 77/536/EWG wyrażenie "masa 1,5–4,5 ton" zastępuje się wyrażeniem "masa 1,5–6 ton".

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne w celu wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż 12 miesięcy od dnia 3 stycznia 1990 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1989 r.

W imieniu Rady

E. Cresson

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 324 z 17.12.1988, str. 14.

[2] Dz.U. C 120 z 16.5.1989, str. 17, orazDz.U. C 256 z 9.10.1989, str. 75.

[3] Dz.U. C 102 z 24.4.1989, str. 8.

[4] Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 1.

[5] Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43.

--------------------------------------------------