31989L0130Dziennik Urzędowy L 049 , 21/02/1989 P. 0026 - 0028
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 1 Tom 2 P. 0103
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 1 Tom 2 P. 0103


Dyrektywa Rady

z dnia 13 lutego 1989 r.

w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych

(89/130/EWG, Euratom)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając decyzję Rady nr 88/376/EWG, Euratom z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot [1], w szczególności jej art. 8 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

utworzenie dodatkowych środków własnych dla Wspólnot opartych na produkcie narodowym brutto w cenach rynkowych (zwanym dalej PNBcr) Państw Członkowskich czyni niezbędnym wzmocnienie porównywalności i wiarygodności tego agregatu;

urzeczywistnienie rynku wewnętrznego zwiększy potrzebę dysponowania danymi dotyczącymi agregatu PNBcr oraz jego składników, porównywalnymi w skali międzynarodowej; dane te stanowią także ważne narzędzie analityczne w celu koordynacji polityk gospodarczych;

dane dotyczące PNBcr muszą być porównywalne pod względem pojęciowym i praktycznym oraz reprezentatywne dla gospodarek Państw Członkowskich;

PNBcr może być porównywalny pod względem pojęciowym, tylko jeżeli stosowane są odpowiednie definicje i zasady rachunkowości Europejskiego systemu zintegrowanych rachunkowości gospodarczych (ESA);

porównywalność PNBcr w praktyce zależy od stosowanych procedur oceny oraz dostępnych danych podstawowych; poprawa pokrycia PNBcr zakłada rozwój baz statystycznych i procedur oceny;

należy ustanowić procedurę sprawdzającą i oceniającą porównywalność i reprezentatywność PNBcr; w tym celu należy utworzyć komitet, w ramach którego zostanie zapewniona ścisła współpraca między Państwami Członkowskimi a Komisją,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

TYTUŁ 1

Definicja produktu narodowego brutto w cenach rynkowych

Artykuł 1

PNBcr jest definiowany w sposób zgodny z obowiązującym Europejskim Systemem Zintegrowanych Rachunkowości Gospodarczych (ESA).

PNBcr jest obliczany poprzez dodanie do produktu krajowego brutto w cenach rynkowych (PKBcr, kod ESA: N 1) wynagrodzenia pracowników (R 10) oraz dochodów z tytułu własności i przedsiębiorczości (R 40) otrzymanych z zagranicy po odjęciu odpowiednich przepływów dokonywanych za granicę.

Artykuł 2

PKBcr stanowi końcowy rezultat działalności produkcyjnej miejscowych jednostek produkcyjnych. PKBcr może być przedstawiany w odniesieniu do ESA w trzech aspektach:

1. Strona produkcji

PKBcr (N 1) jest różnicą między produkcją towarów i usług (P 10) i konsumpcją pośrednią (P 20) powiększoną o VAT nałożony na produkty (R 21) oraz o podatki netto dotyczące towarów przywiezionych (z wyłączeniem podatku od wartości dodanej (VAT)) (R 29).

2. Strona wydatków

PKBcr (N 1) jest sumą spożycia ostatecznego (P 30) na terytorium gospodarczym, gospodarstw domowych oraz prywatnych instytucji o charakterze non profit i administracji centralnej, środków trwałych brutto (P 41), zmiany zapasów (P 42) oraz różnicy między wywozem (P 50) a przywozem (P 60).

3. Strona dochodów

PKBcr (N 1) jest sumą wynagrodzeń pracowników (R 10), nadwyżki gospodarczej brutto (N 2) oraz podatków dotyczących produkcji i przywozu (R 20), z wyłączeniem subsydiów (R 30).

TYTUŁ II

Przepisy dotyczące metody obliczania PNBcr i przesyłania danych dotyczących PNBcr

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie ustalają PNBcr zgodnie z art. 1 w ramach krajowych procedur księgowych.

2. Przed dniem 1 października każdego roku Państwa Członkowskie dostarczą Komisji (Urzędowi Statystycznemu Wspólnot Europejskich), w ramach krajowych procedur księgowych, dane dotyczące agregatu PNBcr i jego składników, zgodnie z definicjami ESA, określonymi w art. 1 i 2. Państwa Członkowskie dostarczą ponadto informacje konieczne do wykazania sposobu uzyskania agregatu. Dostarczone dane dotyczą roku poprzedniego oraz jakichkolwiek zmian wniesionych do tych danych w zakresie wcześniejszych lat budżetowych.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie dostarczą Komisji (Urzędowi Statystycznemu Wspólnot Europejskich), zgodnie z ustaleniami przez nią ustanowionymi, po konsultacji z komitetem określonym w art. 6, stopniowo, lecz nie później niż w ciągu 18 miesięcy od notyfikacji niniejszej dyrektywy, wykaz procedur i podstawowych statystyk stosowanych do obliczania PNBcr i jego składników.

Artykuł 5

W trakcie przekazywania danych przewidzianych w art. 3, Państwa Członkowskie powiadomią Komisję (Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich) o jakichkolwiek zmianach w stosowanych procedurach i podstawowych statystykach.

TYTUŁ III

Przepisy dotyczące kontroli obliczeń PNBcr

Artykuł 6

1. Komisja wspierana jest przez komitet składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji.

2. Przedstawiciel Komisji przedłoży komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet wydaje opinię o tym projekcie w terminie, który może być wyznaczony przez przewodniczącego stosownie do pilności sprawy. Opinię wydaje się większością głosów ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą dla decyzji, które Rada jest zobowiązana przyjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w komitecie są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

3. Komisja przyjmie środki, które stosuje się natychmiast. Jednakże jeżeli te środki nie są zgodne z opinią komitetu, Komisja bezzwłocznie powiadomi o nich Radę. W takim wypadku:

- Komisja odroczy stosowanie środków, o których zadecydowała, na okres ustanowiony w każdym akcie przyjętym przez Radę, lecz który w żadnym wypadku nie przekroczy trzech miesięcy od daty przekazania informacji,

- Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć odmienną decyzję w terminie określonym w poprzednim tiret.

Artykuł 7

Komitet określony w art. 6 zbada sprawy wniesione przez przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego, dotyczące wykonania niniejszej dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do:

a) corocznej zgodności z definicjami określonymi w art. 1 i 2;

b) corocznego badania danych przekazanych na mocy art. 3 oraz informacji przekazanych zgodnie z art. 4 i 5, dotyczących źródeł statystycznych oraz procedur obliczania PNBcr i jego składników.

Komitet rozpatruje również sprawy odnoszące się do korekty danych dotyczących PNBcr oraz kompletności PNBcr.

W razie konieczności, komitet zaproponuje Komisji środki mające na celu uczynienie danych dotyczących PNBcr bardziej porównywalnymi i reprezentatywnymi.

TYTUŁ IV

Przepisy finansowe

Artykuł 8

W trakcie pierwszych kilku lat wykonywania niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie otrzymają wsparcie finansowe ze strony Wspólnoty do celów prac prowadzonych w zakresie poprawy porównywalności i reprezentatywności danych dotyczących PNBcr. Kwota uznana za niezbędną dla takiego wsparcia wynosi 6 milionów ECU.

TYTUŁ V

Przepisy końcowe

Artykuł 9

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od jej notyfikacji [3].

Artykuł 10

Przed końcem 1991 r., w związku z rewizją decyzji 88/376/EWG, Euratom, Komisja przedłoży sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 11

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 1989 r.

W imieniu Rady

C. Solchaga Catalan

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 185 z 15.7.1988, str. 24.

[2] Dz.U. C 187 z 18.7.1988, str. 142.

[3] Niniejsza dyrektywa została notyfikowana Państwom Członkowskim dnia 16 lutego 1989 r.

--------------------------------------------------