31989D0382Dziennik Urzędowy L 181 , 28/06/1989 P. 0047 - 0047
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 19 P. 0021
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 19 P. 0021


Decyzja Rady

z dnia 19 czerwca 1989 r.

w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich

(89/382/EWG, Euratom)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając projekt decyzji przedstawiony przez Komisję,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

rezolucja Rady z dnia 19 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia w życie planu działań priorytetowych w zakresie informacji statystycznej: programu statystycznego Wspólnot Europejskich (1989–1992) [2] podkreśliła potrzebę całościowego i spójnego programu statystycznego w celu wsparcia realizacji celów Wspólnot Europejskich;

wprowadzenie w życie programu statystycznego wymaga decyzji odpowiadających na potrzeby Wspólnoty, ustalenie priorytetów oraz wprowadzenie procedur mających na celu wzmocnienie istniejącej ścisłej współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją;

w celu zapoczątkowania takiej współpracy należy ustanowić komitet, odpowiedzialny za wspieranie Komisji we wprowadzanie w życie programów statystycznych Wspólnot Europejskich;

pożądane jest, aby taka współpraca objęła cały zakres Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym ustanawia się Komitet ds. Programu Statystycznego, zwany dalej Komitetem, który składa się z przedstawicieli instytutów statystycznych Państw Członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji (Dyrektor Generalny Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich).

Artykuł 2

Komitet wspiera Komisję w ogólnej koordynacji wieloletnich programów statystycznych, w celu zapewnienia, że działania, które mają być podjęte, są zgodne z działaniami podejmowanymi w krajowych programach statystycznych.

Artykuł 3

Komisja zasięga opinii Komitetu w sprawach:

a) środków, które zamierza podjąć w celu realizacji celów, określonych w wieloletnich programach statystycznych, oraz środków i harmonogramów mających na celu ich osiągnięcie;

b) rozwoju wieloletnich programów statystycznych;

c) wszelkich innych sprawach, w szczególności w kwestiach metodologii, wynikających z ustanowienia lub wprowadzenia w życie programów statystycznych, które zostaną podniesione przez jej przewodniczącego, albo z jego własnej inicjatywy albo na prośbę danego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 4

Ponadto Komitet wykonuje zadania przydzielone mu uchwałami Rady w zakresie statystyki, zgodnie z procedurami przewidzianymi w tych przepisach, zgodnie z decyzją 87/373/EWG [3].

Artykuł 5

Komitet sporządza roczne sprawozdanie zawierające przegląd prac statystycznych, za które jest odpowiedzialny. Sprawozdanie przekazuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie za pośrednictwem Komisji.

Artykuł 6

Komitet opracowuje swój regulamin.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 1989 r.

W imieniu Rady

C. Solchaga Catalan

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 158 z 26.6.1989.

[2] Dz.U. C 162 z 29.6.1989, str. 1.

[3] Dz.U. L 197 z 18.7.1987, str. 33.

--------------------------------------------------