31989D0004Dziennik Urzędowy L 005 , 07/01/1989 P. 0033 - 0034
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 4 Tom 3 P. 0124
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 4 Tom 3 P. 0124


Decyzja Komisji

z dnia 21 grudnia 1988 r.

w sprawie Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa

(89/4/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa został ustanowiony na mocy decyzji Komisji 71/128/EWG z dnia 25 lutego 1971 r. [1], której tekst został zastąpiony tekstem decyzji 73/429/EWG z dnia 31 października 1973 r. [2];

w związku z przystąpieniem nowych Państw Członkowskich do Wspólnoty uważa się za pożądane, aby zmienić zasady ustalające podział miejsc w wyżej wymienionym komitecie;

ponadto tekst wyżej wymienionej decyzji wymaga wprowadzenia pewnych niewielkich zmian, zatem ze względu na jego jasność konieczne jest przygotowanie całkowicie nowej wersji tekstu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

"Artykuł 1

1. Przy Komisji ustanawia się Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa, zwany dalej "Komitetem".

2. Komitet jest złożony z przedstawicieli następujących grup interesów: producentów i spółdzielców sektora rybołówstwa, instytucji kredytowych działających w sektorze rybołówstwa, pracowników tego sektora oraz konsumentów.

Artykuł 2

1. Komitet może udzielać Komisji konsultacji w sprawie każdego problemu dotyczącego działania rozporządzeń odnoszących się do wspólnej polityki rybołówstwa, a w szczególności w sprawie środków, jakie ma przyjąć Komisja na mocy tych rozporządzeń, jak również w sprawie wszystkich problemów społecznych pojawiających się w sektorze rybołówstwa z wyłączeniem tych, które dotyczą – jako partnerów społecznych - pracodawców i pracowników.

2. Przewodniczący Komitetu może wskazać Komisji potrzebę konsultowania Komitetu w każdej sprawie leżącej w zakresie jego kompetencji, w której nie skierowano do niego wniosku o wydanie opinii. W szczególności uczyni to na wniosek jednej z grup interesów reprezentowanych w Komitecie.

Artykuł 3

1. Komitet składa się z 45 członków.

2. Miejsca w Komitecie rozdzielone są w następujący sposób:

- 21 dla przedstawicieli producentów produktów rybołówstwa,

- trzy dla przedstawicieli spółdzielni z sektora rybołówstwa,

- jedno dla przedstawiciela banków komercyjnych finansujących działalność morską,

- dwa dla przedstawicieli specjalistycznych spółdzielczych instytucji kredytowych,

- pięć dla przedstawicieli handlu produktami rybołówstwa,

- pięć dla przedstawicieli gałęzi przemysłu związanych z rybołówstwem,

- pięć dla przedstawicieli pracowników sektora rybołówstwa,

- trzy dla przedstawicieli konsumentów.

Artykuł 4

1. Członkowie Komitetu są mianowani przez Komisję na wniosek organizacji handlowych i pracowniczych utworzonych na poziomie wspólnotowym, które są najbardziej reprezentatywne spośród grup interesów określonych w art. 1 ust. 2; przedstawiciele konsumentów są mianowani na wniosek Komitetu Doradczego ds. Konsumentów.

Organizacje te proponują nazwiska dwóch kandydatów różnej narodowości na każde miejsce w Komitecie.

2. Kadencja członków Komitetu trwa trzy lata. Ich mandaty są odnawialne. Za wykonywane funkcje nie przysługuje członkom wynagrodzenie.

Po upływie trzyletniego okresu członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje do chwili ich zastąpienia lub odnowienia ich mandatów.

Kadencja członka Komitetu może zakończyć się przed upływem trzech lat w wyniku jego śmierci lub rezygnacji.

Kadencja może również zakończyć się przed czasem, w przypadku gdy organ reprezentowany przez danego członka zażąda jego zastąpienia.

Osoba mająca zastąpić takiego członka zostanie mianowana, zgodnie z procedurą określoną w ust. 1, na okres pozostający do zakończenia jego kadencji.

3. Lista członków Komitetu zostanie opublikowana przez Komisję do celów informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Artykuł 5

Komitet wybiera, większością dwóch trzecich głosów obecnych członków, przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na okres trzech lat.

Spośród swoich pozostałych członków Komitet może, taką samą większością głosów, wybrać dalszych członków biura. W takim przypadku w skład biura wchodzi, z wyjątkiem przewodniczącego, co najwyżej jeden przedstawiciel każdej reprezentowanej w Komitecie grupy interesów.

Biuro przygotowuje i organizuje pracę Komitetu.

Artykuł 6

Na żądanie jednej z reprezentowanych grup interesów przewodniczący może zaprosić delegata tej grupy do wzięcia udziału w posiedzeniach Komitetu. Delegat może również na takich samych warunkach zaprosić do wzięcia udziału w pracach Komitetu w charakterze eksperta dowolną osobę posiadającą szczególny autorytet w jednej z dziedzin należących do porządku obrad. Eksperci biorą udział w dyskusjach wyłącznie nad tematami, w związku z którymi zostali zaproszeni.

Artykuł 7

Komitet może utworzyć grupy robocze, których zadaniem jest pomaganie Komitetowi w wykonywaniu jego pracy.

Artykuł 8

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Komisja. Odbywają się one w jej siedzibie. Biuro spotyka się na wezwanie przewodniczącego i w porozumieniu z Komisją.

2. Przedstawiciele zainteresowanych służb Komisji biorą udział w posiedzeniach Komitetu, biura oraz grup roboczych.

3. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu Komitetu, biura oraz grup roboczych.

Artykuł 9

Komitet omawia sprawy, w których Komisja zażądała opinii. Nie przeprowadza się głosowania.

Żądając opinii Komitetu, Komisja może ustalić termin, w jakim opinię należy wydać.

Stanowiska zainteresowanych grup interesów zostają włączone do sprawozdania przedkładanego Komisji.

W przypadku osiągnięcia przez Komitet jednomyślnej zgody w sprawie wydawanej opinii, formułuje on wspólne wnioski i dołącza je do sprawozdania.

Artykuł 10

Bez uszczerbku dla postanowień art. 214 Traktatu, w przypadku gdy Komisja poinformuje członków Komitetu, że żądana opinia lub podnoszona kwestia mają charakter poufny, są oni zobowiązani nie ujawniać informacji, które nabyli w związku z pracą Komitetu lub jego grup roboczych.

W takich przypadkach prawo wzięcia udziału w posiedzeniach mają wyłącznie członkowie Komitetu oraz przedstawiciele zainteresowanych służb Komisji."

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 21 grudnia 1988 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1988 r.

W imieniu Komisji

António Cardoso e Cunha

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 68 z 22.3.1971, str. 18.

[2] Dz.U. L 355 z 24.12.1973, str. 61.

--------------------------------------------------