31988L0599Dziennik Urzędowy L 325 , 29/11/1988 P. 0055 - 0057
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 5 Tom 4 P. 0135
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 5 Tom 4 P. 0135


Dyrektywa Rady

z dnia 23 listopada 1988 r.

w sprawie standardowych procedur sprawdzających przy wykonaniu rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

(88/599/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 75,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

uwzględniając rezolucję Rady oraz przedstawicieli rządów Państw Członkowskich, zebranych w Radzie, z dnia 20 grudnia 1985 r., mającą na celu poprawę wykonywania przepisów socjalnych w transporcie drogowym [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 [5] oraz (EWG) nr 3821/85 [6] mają istotne znaczenie dla tworzenia wspólnego rynku usług transportu śródlądowego;

właściwe zastosowanie przepisów socjalnych w transporcie drogowym wymaga prowadzenia przez Państwa Członkowskie jednolitej i skutecznej kontroli;

niezbędne jest wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących kontroli zgodności z odpowiednimi przepisami w celu ograniczania i zapobiegania naruszeniom;

Republika Portugalska dopiero niedawno wprowadziła procedury kontrolne w transporcie drogowym i w związku z tym powinna mieć możliwość odroczenia daty zastosowania niniejszej dyrektywy;

skuteczna i sprawna kontrola w całej Wspólnocie wymaga wymiany informacji oraz wzajemnej pomocy w zakresie stosowania rozporządzeń w Państwach Członkowskich;

wymiana informacji jest obowiązkowa i powinna być dokonywana w regularnych odstępach czasu;

jednakowe zastosowanie rozporządzeń socjalnych w transporcie drogowym jest niezbędne w celu uniknięcia zniekształceń konkurencji między przedsiębiorstwami transportowymi, jak również w celu wspierania bezpieczeństwa ruchu drogowego i postępu społecznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Kontrole

Celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie minimalnych warunków kontroli w zakresie prawidłowego i jednolitego stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 oraz (EWG) nr 3821/85.

Artykuł 2

Systemy kontroli

1. Państwa Członkowskie zorganizują system właściwych i regularnych kontroli, zarówno na drogach, jak i na terenie przedsiębiorstw, obejmujących corocznie dużą i reprezentatywną grupę kierowców, przedsiębiorstw oraz pojazdów wszystkich kategorii transportowych, wchodzących w zakres rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 oraz (EWG) nr 3821/85.

2. Każde Państwo Członkowskie zorganizuje kontrole w taki sposób, aby:

- każdego roku obejmowały one co najmniej 1 % dni przepracowanych przez kierowców pojazdów objętych zakresem rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 oraz (EWG) nr 3821/85,

- nie mniej niż 15 % skontrolowanych dni roboczych będzie podlegało kontrolom na drogach, a nie mniej niż 25 % na terenie przedsiębiorstw.

3. Liczba kierowców skontrolowanych na drogach, liczba kontroli na terenie przedsiębiorstw, liczba skontrolowanych dni roboczych oraz liczba odnotowanych naruszeń będzie podawana, między innymi, w informacji przedstawianej Komisji, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3820/85.

Artykuł 3

Kontrole drogowe

1. Kontrole drogowe organizowane będą w różnych miejscach w dowolnym czasie, obejmując wystarczająco duży obszar sieci drogowej, aby utrudnić unikanie punktów kontrolnych.

2. Elementami kontroli drogowych są:

- dzienne okresy prowadzenia pojazdu, przerwy i dzienne okresy odpoczynku oraz - w przypadku wyraźnych oznak nieprawidłowości - także karty zapisów z dni poprzednich zarejestrowane w pojeździe, zgodnie z art. 15 ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85,

- ostatni tygodniowy czas przerwy w pracy, gdzie stosowne,

- prawidłowe funkcjonowanie urządzeń rejestrujących (określenie ewentualności niewłaściwego użycia urządzeń lub kart zapisu) lub, gdzie stosowne, obecność dokumentów, określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.

3. Kontrole drogowe przeprowadzane będą bez dyskryminacji względem pojazdów oraz kierowców, niezależnie od tego, czy są oni rezydentami czy też nie.

4. W celu ułatwienia upoważnionym inspektorom wykonywania ich zadań otrzymają oni:

- wykaz głównych punktów, które podlegać będą kontroli,

- kartę językową zawierającą aktualnie używane zwroty odnoszące się do czynności w transporcie drogowym. Komisja dostarczy Państwom Członkowskim taki wykaz.

5. Jeżeli wynik kontroli drogowej przeprowadzonej w stosunku do kierowcy pojazdu zarejestrowanego w innym Państwie Członkowskim zawiera podstawy do twierdzenia, iż miały miejsce naruszenia, które nie mogą być wykryte podczas kontroli z powodu braku niezbędnych danych, właściwe władze zainteresowanych Państw Członkowskich udzielą sobie wzajemnej pomocy w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli w tym celu właściwe Państwo Członkowskie przeprowadzać będzie kontrolę na terenie przedsiębiorstwa, o wynikach tej kontroli poinformuje ono inne zainteresowane państwo.

Artykuł 4

Kontrole na terenie przedsiębiorstw

1. Kontrole na terenie przedsiębiorstw, przewidziane w art. 2 ust. 1, planowane będą z uwzględnieniem doświadczeń różnych rodzajów transportu.

Kontrole będą także przeprowadzane na terenie przedsiębiorstw, jeśli w trakcie kontroli drogowych wykryte zostały poważne naruszenia przepisów rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 oraz (EWG) nr 3821/85.

2. Elementy kontroli w przedsiębiorstwach, oprócz elementów dotyczących kontroli drogowych, to:

- tygodniowe okresy odpoczynku oraz okresy prowadzenia pojazdu między tymi okresami odpoczynku,

- dwutygodniowe ograniczenia godzin prowadzenia pojazdu,

- rekompensata za skrócenie czasu dziennego lub tygodniowego odpoczynku,

- wykorzystanie kart zapisu i/lub organizacja czasu pracy kierowców.

3. Do celów ustanowionych w niniejszym artykule kontrole przeprowadzane w miejscach urzędowania właściwych władz na podstawie odnośnych dokumentów dostarczonych przez przedsiębiorstwa na życzenie wspomnianych władz będą miały taki sam status jak kontrole przeprowadzane w przedsiębiorstwach.

Artykuł 5

Kontrole wspólne i koordynowane

1. Co najmniej dwa razy w roku Państwa Członkowskie podejmą wspólne działania w celu przeprowadzania kontroli drogowych kierowców i pojazdów, objętych zakresem rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 oraz (EWG) nr 3821/85.

2. Tam, gdzie jest to możliwe, działania te będą podejmowane jednocześnie przez władze dwóch lub więcej Państw Członkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów, z których każda działać będzie na swoim terytorium.

Artykuł 6

Wymiana informacji

1. Informacje udostępniane dwustronnie na mocy art. 17 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3820/95 oraz art. 19 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 są wymieniane co dwanaście miesięcy, począwszy od sześciu miesięcy po ogłoszeniu niniejszej dyrektywy [7], jak również, na szczególne życzenie Państwa Członkowskiego, w indywidualnych przypadkach.

2. W tym celu właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego wykorzystują standardowy formularz sprawozdawczy opracowany przez Komisję w porozumieniu z Państwami Członkowskimi.

Artykuł 7

1. Z wyjątkiem Republiki Portugalskiej Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 1989 r.

Republika Portugalska wprowadzi w życie wspomniane przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne najpóźniej do dnia 1 stycznia 1990 r.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji swoje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 listopada 1988 r.

W imieniu Rady

Th. PANGALOS

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 116 z 3.5.1988, str. 26.

[2] Opinia wydana dnia 17 listopada 1988 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 208 z 8.8.1988, str. 26.

[4] Dz.U. C 348 z 31.12.1985, str. 1.

[5] Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 1.

[6] Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8.

[7] 7 Niniejsza dyrektywa została przedstawiona Państwom Członkowskim dnia 24 listopada 1988 r.

--------------------------------------------------