31984L0424Dziennik Urzędowy L 238 , 06/09/1984 P. 0031 - 0033
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 13 P. 0204
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 16 P. 0042
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 13 P. 0204
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 16 P. 0042


Dyrektywa Rady

z dnia 3 września 1984 r.

zmieniająca dyrektywę 70/157/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych

(84/424/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 70/157/EWG [4], ostatnio zmieniona dyrektywą 81/334/EWG [5], ustanawia w Załączniku maksymalny poziom hałasu pojazdów silnikowych przeznaczonych do użytkowania na drogach, z lub bez nadwozia, mających co najmniej cztery koła i maksymalną prędkość konstrukcyjną przekraczającą 25 kilometrów na godzinę, z wyjątkiem pojazdów poruszających się po szynach, ciągników rolniczych lub leśnych oraz maszyn i pojazdów do robót publicznych;

ochrona ludności na obszarach miejskich przed nadmiernym hałasem wymaga odpowiednich środków w celu obniżenia poziomu hałasu pojazdów silnikowych; takie obniżenie zostało umożliwione przez postęp techniczny w budowie pojazdów silnikowych;

załącznik I do dyrektywy 70/157/EWG powinien zostać odpowiednio zmieniony, obniżając wartości dopuszczalnego poziomu hałasu wyrażone w decybelach dB (A) dla każdej określonej w nim kategorii pojazdu;

takie obniżenie stanowi ważny krok na drodze poprawy ochrony środowiska; rozważany przepis powinien jednakże zostać w przyszłości sprawdzony w świetle wyników prac Komisji, w kontekście ogólnego podejścia, z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich aspektów reguł wspólnotowych w sektorze pojazdów silnikowych, w szczególności tych odnoszących się do bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i oszczędności energii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 70/157/EWG ppkt 5.2.2.1 otrzymuje brzmienie:

"5.2.2.1. Wartości dopuszczalne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z ppkt 5.2.2.2–5.2.2.5 niniejszego Załącznika nie przekracza następujących wartości:

| Kategoria pojazdu | Wartości wyrażone w dB (A) |

5.2.2.1.1. | Pojazdy przeznaczone do przewozu osób, posiadające łącznie z siedzeniem kierowcy maksymalnie dziewięć miejsc siedzących | 77 |

5.2.2.1.2. | Pojazdy przeznaczone do przewozu osób, posiadające łącznie z siedzeniem kierowcy więcej niż dziewięć miejsc siedzących, o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony oraz: | |

5.2.2.1.2.1. | - o mocy silnika mniejszej niż 150 kW | 80 |

5.2.2.1.2.2. | - o mocy silnika niemniejszej niż 150 kW | 83 |

5.2.2.1.3. | Pojazdy przeznaczone do przewozu osób, posiadające łącznie z siedzeniem kierowcy więcej niż dziewięć miejsc siedzących; pojazdy przeznaczone do przewozu towarów: | |

5.2.2.1.3.1. | - o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 2 ton | 78 |

5.2.2.1.3.2. | - o maksymalnej dopuszczalnej masie przekraczającej 2 tony, ale nieprzekraczającej 3,5 tony | 79 |

5.2.2.1.4. | Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów o maksymalnej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony | |

5.2.2.1.4.1. | - o mocy silnika mniejszej niż 75 kW | 81 |

5.2.2.1.4.2. | - o mocy silnika niemniejszej niż 75 kW, ale mniejszej niż 150 kW | 83 |

5.2.2.1.4.3. | - o mocy silnika niemniejszej niż 150 kW | 84 |

Jednakże:

- w przypadku pojazdów kategorii z ppkt 5.2.2.1.1 oraz 5.2.2.1.3 wartości dopuszczalne zwiększa się o 1 dB (A), jeżeli są wyposażone w silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim,

- w przypadku pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej dwóch ton przeznaczonych do użytku terenowego, wartości dopuszczalne zwiększa się o 1 dB (A), jeżeli ich moc silnika jest mniejsza od 150 kW, i o 2 dB (A), jeżeli ich moc silnika jest większa lub równa 150 kW."

.

Artykuł 2

1. Od dnia 1 stycznia 1985 r. Państwa Członkowskie nie mogą z przyczyn odnoszących się do dopuszczalnego poziomu hałasu oraz układu wydechowego:

- odmówić w odniesieniu do typu pojazdu silnikowego udzielenia homologacji typu EWG, wydania dokumentu określonego w art. 10 ust. 1 tiret trzecie dyrektywy Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep [6], ostatnio zmienionej dyrektywą 80/1267/EWG [7], lub udzielenia krajowej homologacji typu, lub

- zabronić dopuszczenia do ruchu pojazdu,

jeżeli poziom hałasu i układ wydechowy tego typu pojazdu lub tych pojazdów jest zgodny z przepisami dyrektywy 70/157/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą.

2. Od dnia 1 października 1988 r. Państwa Członkowskie:

- nie wydają już dokumentu określonego w art. 10 ust. 1 tiret trzecie dyrektywy 70/156/EWG w odniesieniu do typu pojazdu silnikowego, którego poziom hałasu i układ wydechowy nie są zgodne z wymaganiami dyrektywy 70/157/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą,

- mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu w odniesieniu do typu pojazdu silnikowego, którego poziom hałasu oraz układ wydechowy nie są zgodne z wymaganiami dyrektywy 70/157/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą.

Jednakże w przypadku pojazdów kategorii z ppkt 5.2.2.1.3, określonych w art. 1, które wyposażone są w silniki wysokoprężne, oraz w przypadku pojazdów kategorii z ppkt 5.2.2.1.4 "1 października 1988 r." zastępuje się przez "1 października 1989 r.".

3. Z mocą od dnia 1 października 1989 r. Państwa Członkowskie mogą zabronić dopuszczenia do ruchu pojazdów, których poziom hałasu oraz układ wydechowy nie są zgodne z wymaganiami dyrektywy 70/157/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

Jednakże w przypadku pojazdów kategorii z ppkt 5.2.2.1.3 określonych w art. 1, które wyposażone są w silniki wysokoprężne, oraz w przypadku pojazdów kategorii z ppkt 5.2.2.1.4 "1 października 1989 r." zastępuje się przez "1 października 1990 r.".

Artykuł 3

Rada, nie później niż dnia 31 grudnia 1990 r., decyduje o dalszym przeglądzie przepisów dyrektywy 70/157/EWG na podstawie sprawozdania Komisji dotyczącego możliwych nowych środków odnoszących się do reguł w sektorze pojazdów silnikowych, które zostaną ustanowione w poszanowaniu bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego oraz oszczędzania energii.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 1985 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 września 1984 r.

W imieniu Rady

P. Barry

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 200 z 27.7.1983, str. 5.

[2] Dz.U. C 172 z 2.7.1984, str. 157.

[3] Dz.U. C 358 z 31.12.1983, str. 4.

[4] Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 16.

[5] Dz.U. L 131 z 18.5.1981, str. 6.

[6] Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

[7] Dz.U. L 375 z 31.12.1980, str. 34.

--------------------------------------------------