31984L0253Dziennik Urzędowy L 126 , 12/05/1984 P. 0020 - 0026
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 17 Tom 1 P. 0073
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 17 Tom 1 P. 0136
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 17 Tom 1 P. 0073
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 17 Tom 1 P. 0136


Ósma dyrektywa Rady

z dnia 10 kwietnia 1984 r.

wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych

(84/253/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 54 ust. 3 lit. g),

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy dyrektywy 78/660/EWG [4] roczne sprawozdania finansowe niektórych rodzajów spółek muszą być kontrolowane przez jedną lub więcej osób uprawnionych do dokonywania takich kontroli, z czego zwolnione mogą być tylko spółki wymienione w art. 11 tej dyrektywy;

wyżej wymieniona dyrektywa została uzupełniona dyrektywą 83/349/EWG [5] w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

należy zharmonizować kwalifikacje osób uprawnionych do dokonywania ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych; należy zapewnić, aby były to osoby niezależne i o nieposzlakowanej opinii;

wysoki poziom wiedzy teoretycznej wymaganej do ustawowego kontrolowania dokumentów rachunkowych oraz umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w praktyce muszą być zapewnione poprzez egzaminowanie w zakresie kwalifikacji zawodowych;

Państwom Członkowskim należy przyznać prawo zatwierdzania osób, które, nie spełniając wszystkich nałożonych warunków dotyczących szkolenia teoretycznego, prowadziły już działalność zawodową przez długi okres, uzyskując w ten sposób wystarczające doświadczenie w dziedzinie finansów, prawa i rachunkowości oraz zdały egzaminy w zakresie kwalifikacji zawodowych;

Państwom Członkowskim powinno się również zezwolić na przyjmowanie przepisów przejściowych na korzyść pracowników wykwalifikowanych;

Państwa Członkowskie będą mogły zatwierdzać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa audytorów, które mogą być osobami prawnymi lub innymi rodzajami spółek lub stowarzyszeń;

osoby fizyczne dokonujące ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych w imieniu takich przedsiębiorstw audytorów muszą spełniać warunki niniejszej dyrektywy;

Państwo Członkowskie będzie mogło zatwierdzać osoby, które uzyskały kwalifikacje równoważne tym wymaganym na mocy niniejszej dyrektywy poza tym państwem;

Państwo Członkowskie, które w chwili przyjęcia niniejszej dyrektywy uznaje kategorie osób fizycznych spełniających warunki nałożone w niniejszej dyrektywie, lecz których poziom kwalifikacji zawodowych potwierdzony egzaminem jest niższy od poziomu końcowego egzaminu uniwersyteckiego, powinno mieć nadal możliwość udzielania tym osobom, na określonych warunkach i do czasu kolejnej koordynacji, szczególnego zatwierdzenia w celu dokonywania ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych spółek i organów przedsiębiorstw, o ograniczonej wielkości, jeśli takie Państwo Członkowskie nie korzysta z możliwości zwolnień udzielanych na mocy dyrektyw wspólnotowych w odniesieniu do przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

niniejsza dyrektywa nie obejmuje prawa przedsiębiorczości ani swobody świadczenia usług w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych;

uznawanie zatwierdzeń przyznanych obywatelom innego Państwa Członkowskiego do celu dokonywania takich kontroli zostanie wyraźnie uregulowane przez dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie finansów, ekonomii i rachunkowości jak również w sprawie swobody świadczenia usług w tych dziedzinach,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

SEKCJA I

Zakres

Artykuł 1

1. Środki koordynacji określone w niniejszej dyrektywie mają zastosowanie do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących osób odpowiedzialnych za:

a) dokonywanie ustawowych kontroli rocznych sprawozdań finansowych spółek oraz sprawdzanie zgodności rocznych sprawozdań z rocznymi sprawozdaniami finansowymi w zakresie, w jakim takie kontrole i takie sprawdzenie są wymagane przez prawo wspólnotowe;

b) dokonywanie ustawowych kontroli skonsolidowanych sprawozdań finansowych organów przedsiębiorstw oraz sprawdzanie zgodności skonsolidowanych rocznych sprawozdań ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi w zakresie, w jakim takie kontrole i takie sprawdzenie są wymagane przez prawo wspólnotowe.

2. Osoby określone w ust. 1 mogą być, w zależności od przepisów każdego Państwa Członkowskiego, osobami fizycznymi lub prawnymi albo innego rodzaju spółkami lub stowarzyszeniami (przedsiębiorstwami audytorów, jak są one określone w niniejszej dyrektywie).

SEKCJA II

Reguły zatwierdzania

Artykuł 2

1. Ustawowe kontrole dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 są dokonywane wyłącznie przez osoby zatwierdzone.

Władze Państw Członkowskich mogą zatwierdzać wyłącznie:

a) osoby fizyczne, które spełniają co najmniej warunki określone w art. 3–19;

b) przedsiębiorstwa audytorów, które spełniają co najmniej następujące warunki:

i) osoby fizyczne dokonujące ustawowe kontrole dokumentów określonych w art. 1 w imieniu przedsiębiorstw audytorów muszą spełniać co najmniej warunki nałożone w art. 3–19; Państwa Członkowskie mogą postanowić, że te osoby fizyczne również muszą być zatwierdzone;

ii) większość praw głosu muszą mieć osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa audytorów, które spełniają co najmniej warunki nałożone w art. 3-19, z wyjątkiem art. 11 ust. 1 lit. b); Państwa Członkowskie mogą postanowić, że te osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa audytorów również muszą być zatwierdzone; jednakże te Państwa Członkowskie, które nie nakładają wymogu takiej większości w chwili przyjęcia niniejszej dyrektywy, nie muszą nakładać tego wymogu, pod warunkiem że wszystkie udziały lub akcje w przedsiębiorstwie audytorów są imienne i mogą być przenoszone wyłącznie za zgodą przedsiębiorstwa i/lub, w przypadku gdy Państwa Członkowskie tak postanowią, za zgodą właściwych władz;

iii) większość członków organu administracyjnego lub zarządzającego przedsiębiorstwa audytorów musi być osobami fizycznymi lub przedsiębiorstwami audytorów, które spełniają co najmniej warunki nałożone w art. 3–19; Państwa Członkowskie mogą również postanowić, że takie osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa audytorów muszą również być zatwierdzane; w przypadku gdy organ taki składa się z nie więcej niż dwóch członków, jeden z tych członków musi spełniać co najmniej te warunki.

Bez uszczerbku dla art. 14 ust. 2 zatwierdzenie przedsiębiorstwa audytorów musi zostać cofnięte w przypadku, gdy którykolwiek z warunków nałożonych w lit. b) nie jest dłużej spełniany. Państwa Członkowskie mogą jednakże ustanowić szczególny termin nie dłuższy niż 2 lata w celu spełnienia wymogów nałożonych w lit. b) ppkt ii) i iii).

2. Do celów niniejszej dyrektywy władzami Państw Członkowskich mogą być zrzeszenia zawodowe, pod warunkiem że na mocy prawa krajowego są one uprawnione do udzielania zatwierdzeń określonych w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 3

Władze Państwa Członkowskiego mogą udzielać zatwierdzeń tylko osobom o nieposzlakowanej opinii, które nie prowadzą jakiejkolwiek działalności, która, na mocy prawa tego Państwa Członkowskiego, jest niezgodna z ustawowym kontrolowaniem dokumentów określonych w art. 1 ust. 1.

Artykuł 4

Osoba fizyczna może zostać zatwierdzona w celu dokonywania ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 jedynie po osiągnięciu wiedzy na poziomie wstępnego egzaminu uniwersyteckiego, ukończeniu kursu teoretycznego, przejściu praktycznego szkolenia i zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie końcowego egzaminu uniwersyteckiego organizowanego lub uznawanego przez dane państwo.

Artykuł 5

Egzamin sprawdzający kwalifikacje zawodowe określone w art. 4 musi zapewniać niezbędny poziom wiedzy teoretycznej z przedmiotów istotnych w zakresie ustawowego kontrolowania dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 i umiejętność stosowania tej wiedzy w praktyce.

Co najmniej część tego egzaminu musi być pisemna.

Artykuł 6

Materiał teoretyczny włączony w zakres egzaminu musi obejmować w szczególności następujące przedmioty:

a) - kontrolowanie dokumentów,

- analiza i krytyczna ocena rocznych sprawozdań finansowych,

- rachunkowość ogólna,

- skonsolidowane sprawozdania finansowe,

- rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,

- audyt wewnętrzny,

- normy dotyczące przygotowywania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz metod wyceny bilansowej oraz obliczania zysków i strat,

- prawne i zawodowe standardy dotyczące ustawowego kontrolowania dokumentów rachunkowych oraz dotyczące osób dokonujących takich kontroli;

b) w zakresie, w jakim są one istotne w odniesieniu do kontrolowania dokumentów:

- prawo spółek,

- prawo upadłościowe i podobne procedury,

- prawo podatkowe,

- prawo cywilne i handlowe,

- prawo w zakresie zabezpieczenia społecznego i prawo pracy,

- systemy informatyczne i komputerowe,

- ekonomia przedsiębiorstw oraz ekonomia ogólna i finansowa,

- matematyka i statystyka,

- podstawowe zasady zarządzania finansowego przedsiębiorstwem.

Artykuł 7

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 i 6 Państwo Członkowskie może postanowić, że osoba, która zdała egzamin uniwersytecki lub równoważny lub też posiada stopień uniwersytecki lub równorzędne kwalifikacje w jednym lub większej liczbie przedmiotów określonych art. 6, może zostać zwolniona ze sprawdzania wiedzy teoretycznej z przedmiotów objętych tym egzaminem lub stopniem uniwersyteckim.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 Państwo Członkowskie może postanowić, że posiadacz stopnia uniwersyteckiego lub równoważnych kwalifikacji w jednym lub większej liczbie przedmiotów określonych w art. 6 może zostać zwolniony ze sprawdzenia umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w zakresie tych przedmiotów, jeśli odbył praktyczne szkolenie z tych przedmiotów, poświadczone egzaminem lub dyplomem uznawanym przez dane państwo.

Artykuł 8

1. W celu zapewnienia umiejętności praktycznego stosowania wiedzy teoretycznej, sprawdzanej w ramach egzaminu, kształcący się musi ukończyć co najmniej trzyletnie szkolenie praktyczne, obejmujące między innymi kontrolowanie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań skonsolidowanych oraz podobnych sprawozdań finansowych. Co najmniej dwie trzecie takiego szkolenia praktycznego muszą być ukończone pod kierunkiem osoby zatwierdzonej na mocy prawa Państwa Członkowskiego zgodnie z niniejszą dyrektywą; Państwo Członkowskie może jednakże zezwolić na prowadzenie szkolenia praktycznego pod kierunkiem osoby zatwierdzonej na mocy prawa innego Państwa Członkowskiego zgodnie z niniejszą dyrektywą.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, aby całe szkolenie było prowadzone pod kierunkiem osób dających odpowiednie gwarancje w zakresie szkolenia.

Artykuł 9

Państwa Członkowskie mogą zatwierdzać osoby do celu dokonywania ustawowych kontroli dokumentów określonych art. 1 ust. 1, nawet jeśli nie spełniają one warunków nałożonych w art. 4, o ile mogą one wykazać, że:

a) prowadziły przez 15 lat działalność zawodową, która umożliwiła im zdobycie wystarczającego doświadczenia w dziedzinie finansów, prawa i rachunkowości, oraz zdały egzamin sprawdzający kwalifikacje zawodowe, określony w art. 4, lub

b) prowadziły przez 7 lat działalność zawodową w tych dziedzinach, a ponadto odbyły praktyczne szkolenie określone w art. 8 oraz zdały egzamin sprawdzającego kwalifikacje zawodowe określony w art. 4.

Artykuł 10

1. Państwa Członkowskie mogą odliczyć okres nauki teoretycznej w dziedzinach określonych w art. 6 od liczby lat działalności zawodowej określonej w art. 9, pod warunkiem że nauka taka została poświadczona egzaminem uznawanym przez dane państwo. Taka nauka musi trwać nie krócej niż rok oraz nie może powodować skrócenia okresu działalności zawodowej o więcej niż cztery lata.

2. Okres działalności zawodowej, jak i okres szkolenia praktycznego, nie może być krótszy niż program nauki teoretycznej i szkolenia praktycznego wymaganego na mocy art. 4.

Artykuł 11

1. Władze Państwa Członkowskiego mogą zatwierdzać osoby, które zdobyły wszystkie lub część swoich kwalifikacji w innym państwie, pod warunkiem że osoby te spełniają następujące dwa warunki:

a) właściwe władze muszą uznać ich kwalifikacje za równoważne z tymi, które są wymagane na mocy prawa tego Państwa Członkowskiego zgodnie z niniejszą dyrektywą; oraz

b) osoby te muszą przedstawić dowód posiadania wiedzy prawniczej wymaganej w danym Państwie Członkowskim do celów ustawowego kontrolowania dokumentów określonych w art. 1 ust. 1. Władze tego Państwa Członkowskiego nie muszą jednak wymagać takiego dowodu, jeśli uznają wiedzę prawniczą uzyskaną w innym państwie za wystarczającą.

2. Artykuł 3 stosuje się.

Artykuł 12

1. Państwo Członkowskie może uznać za zatwierdzonych zgodnie z niniejszą dyrektywą tych pracowników wykwalifikowanych, którzy zostali zatwierdzeni na mocy indywidualnych aktów właściwych władz tego Państwa Członkowskiego przed zastosowaniem przepisów określonych w art. 30 ust. 2.

2. Przyjęcie osoby fizycznej do zrzeszenia zawodowego uznawanego przez dane państwo, w przypadku gdy zgodnie z prawem tego państwa samo takie przyjęcie przyznaje członkom tego zrzeszenia prawo do dokonywania ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1, może być uznane do celów ust. 1 niniejszego artykułu za zatwierdzenie na mocy indywidualnego aktu.

Artykuł 13

Do czasu zastosowania przepisów określonych w art. 30 ust. 2 Państwo Członkowskie może uznawać za zatwierdzonych zgodnie z niniejszą dyrektywą tych pracowników wykwalifikowanych, którzy nie zostali zatwierdzeni na mocy indywidualnych aktów właściwych władz, ale którzy niemniej posiadają te same kwalifikacje w tym Państwie Członkowskim, co osoby zatwierdzone na mocy indywidualnych aktów, które w dniu zatwierdzenia dokonują ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 w imieniu osób zatwierdzonych.

Artykuł 14

1. Państwo Członkowskie może uznać za uprawnione zgodnie z niniejszą dyrektywą te przedsiębiorstwa audytorów, które zostały zatwierdzone na mocy indywidualnych aktów właściwych władz tego Państwa Członkowskiego przed zastosowaniem przepisów określonych w art. 30 ust. 2.

2. Warunki nałożone w art. 2. ust. 1 lit. b) ppkt ii) i iii) muszą zostać spełnione nie później niż do końca ustalonego okresu, który nie może jednak przekroczyć pięciu lat od terminu zastosowania przepisów określonych w art. 30 ust. 2.

3. Te osoby fizyczne, które w imieniu przedsiębiorstwa audytorów dokonywały ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 przed zastosowaniem przepisów określonych w art. 30 ust. 2, mogą być upoważnione do dalszego wykonywania tych czynności po upływie tego terminu, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich warunków nałożonych na mocy niniejszej dyrektywy.

Artykuł 15

W ciągu jednego roku zastosowania przepisów określonych w art. 30 ust. 2 pracownicy wykwalifikowani, którzy nie zostali zatwierdzeni na mocy indywidualnych aktów właściwych władz, lecz mimo to posiadają w Państwie Członkowskim kwalifikacje w zakresie dokonywania ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 oraz faktycznie wykonywały w tym czasie te czynności, mogą zostać zatwierdzone przez to Państwo Członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Artykuł 16

Przez rok od zastosowania przepisów określonych w art. 30 ust. 2 Państwa Członkowskie mogą stosować środki przejściowe w odniesieniu do pracowników wykwalifikowanych, którzy po tym terminie zachowają prawo do kontrolowania rocznych dokumentów rachunkowych niektórych rodzajów spółek nieobjętych ustawową kontrolą, lecz nie będą mogli dokonywać takich kontroli po wprowadzeniu nowych ustawowych, o ile nie zostaną ustanowione specjalne środki na ich korzyść.

Artykuł 17

Artykuł 3 stosuje się do art. 15 i 16.

Artykuł 18

1. Przez sześć lat od zastosowania przepisów określonych w art. 30 ust. 2 Państwa Członkowskie mogą stosować środki przejściowe w odniesieniu do osób odbywających szkolenie zawodowe lub praktyczne w czasie, gdy te przepisy są stosowane, które to osoby w chwili ukończenia szkolenia nie spełniałyby warunków nałożonych na mocy niniejszej dyrektywy i nie mogłyby zatem dokonywać ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1, będących celem ich szkolenia.

2. Artykuł 3 stosuje się.

Artykuł 19

Żaden z pracowników wykwalifikowanych określonych w art. 15 i 16 ani żadna z osób określonych w art. 18 nie może zostać zatwierdzony lub zatwierdzona na zasadzie odstępstwa od art. 4, o ile właściwe władze nie uznają, że osoby te spełniają warunki konieczne do dokonywania ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 i posiadają kwalifikacje równoważne z kwalifikacjami osób zatwierdzonych na mocy art. 4.

Artykuł 20

Państwo Członkowskie, które nie korzysta z możliwości przewidzianej w art. 51 ust. 2 dyrektywy 78/660/EWG i w którym w chwili przyjęcia niniejszej dyrektywy kilka kategorii osób fizycznych może na mocy przepisów krajowych dokonywać ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) niniejszej dyrektywy, może zatwierdzać na szczególnych warunkach do czasu dalszej koordynacji w zakresie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych do celu dokonywania ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) w przypadku spółki, która nie przekracza granic dwóch spośród trzech kryteriów ustanowionych w art. 27 dyrektywy 78/660/EWG, osoby fizyczne działające we własnym imieniu, które:

a) spełniają warunki nałożone w art. 3-19 niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem tego, iż poziom egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe może być niższy, niż ten wymagany w art. 4 niniejszej dyrektywy; oraz

b) dokonywały już ustawowej kontroli dokumentów rachunkowych spółki, której to dotyczy, przed przekroczeniem przez nią granic dwóch spośród trzech kryteriów ustanowionych w art. 11 dyrektywy 78/660/EWG.

Jednakże jeśli spółka tworzy część grupy przedsiębiorstw, które mają się połączyć, przekraczającą granice dwóch spośród trzech kryteriów ustanowionych w art. 27 dyrektywy 78/660/EWG, osoby takie nie mogą dokonywać ustawowej kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) niniejszej dyrektywy w przypadku tej spółki.

Artykuł 21

Państwo Członkowskie, które nie korzysta z możliwości przewidzianej w art. 6 ust. 1 dyrektywy 83/349/EWG i w którym w chwili przyjęcia niniejszej dyrektywy kilka kategorii osób fizycznych może na mocy przepisów krajowych dokonywać ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) niniejszej dyrektywy, może zatwierdzać na szczególnych warunkach do czasu dalszej koordynacji w zakresie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych do celu dokonywania ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) osobę zatwierdzoną na podstawie art. 20 niniejszej dyrektywy, jeśli w dniu bilansu przedsiębiorstwa dominującego grupa przedsiębiorstw, które mają się połączyć, nie przekracza, według ostatnich rocznych sprawozdań finansowych tych przedsiębiorstw, granic dwóch spośród trzech kryteriów określonych w art. 27 dyrektywy 78/660/EWG, pod warunkiem że osoba ta jest uprawniona do dokonywania ustawowej kontroli dokumentów, określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) niniejszej dyrektywy, wszystkich łączących się przedsiębiorstw.

Artykuł 22

Państwo Członkowskie, które korzysta z art. 20, może zezwolić na ukończenie przez zainteresowane osoby praktycznego szkolenia, określonego w art. 8, pod kierunkiem osoby zatwierdzonej na mocy prawa tego Państwa Członkowskiego w celu dokonywania ustawowych kontroli określonych w art. 20.

SEKCJA III

Uczciwość i niezależność zawodowa

Artykuł 23

Państwa Członkowskie określają, że osoby zatwierdzone do celu ustawowego kontrolowania dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 dokonują takich kontroli zgodnie z zasadami uczciwości zawodowej.

Artykuł 24

Państwa Członkowskie określają, że osoby te nie dokonują wymaganych ustawowych kontroli, jeśli nie są one niezależne według prawa Państwa Członkowskiego ustanawiającego wymóg kontroli.

Artykuł 25

Artykuł 23 i 24 stosuje się także do osób fizycznych, które spełniają warunki nałożone w art. 3-19 i dokonują w imieniu przedsiębiorstwa audytorów ustawowej kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1.

Artykuł 26

Państwa Członkowskie zapewniają, aby zatwierdzone osoby podlegały stosownym sankcjom, w przypadku gdy nie dokonują kontroli zgodnie z art. 23-25.

Artykuł 27

Państwa Członkowskie zapewniają, aby przynajmniej udziałowcy i akcjonariusze zatwierdzonych przedsiębiorstw audytorów, jak też członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych takich przedsiębiorstw, którzy osobiście nie spełniają w określonym Państwie Członkowskim warunków ustanowionych w art. 3-19, nie ingerowali w wykonywanie kontroli, w jakikolwiek sposób zagrażający niezależności osób fizycznych kontrolujących, w imieniu takich przedsiębiorstw audytorów, dokumenty określone w art. 1 ust. 1.

SEKCJA IV

Podawanie do publicznej wiadomości

Artykuł 28

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby nazwiska, nazwy i adresy wszystkich osób fizycznych i przedsiębiorstw audytorów zatwierdzonych przez nie do celu dokonywania ustawowych kontroli dokumentów, określonych w art. 1 ust. 1, były podawane do publicznej wiadomości.

2. Ponadto podawane są do publicznej wiadomości w odniesieniu do każdego zatwierdzonego przedsiębiorstwa audytorów następujące informacje:

a) nazwiska i adresy osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt i); oraz

b) nazwiska i adresy udziałowców lub akcjonariuszy przedsiębiorstwa audytorów;

c) nazwiska i adresy członków organu administracyjnego lub zarządzającego przedsiębiorstwa audytorów.

3. Jeżeli osoba fizyczna jest dopuszczona do dokonywania ustawowych kontroli dokumentów określonych w art. 1 ust. 1 w przypadku spółki, zgodnie z warunkami określonymi w art. 20, 21 i 22, stosuje się ust. 1 niniejszego artykułu. Należy jednakże wskazać kategorię spółki lub grup przedsiębiorstw, w odniesieniu do których kontrola jest dozwolona.

SEKCJA V

Przepisy końcowe

Artykuł 29

Komitet Kontaktowy ustanowiony na mocy art. 52 dyrektywy 78/660/EWG również:

a) ułatwia, bez uszczerbku dla art. 169 i 170 Traktatu, zharmonizowane stosowanie niniejszej dyrektywy poprzez regularne posiedzenia dotyczące w szczególności praktycznych problemów powstających w związku z jej zastosowaniem;

b) doradza Komisji, w razie potrzeby, w sprawie dodatków lub zmian do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 30

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przed dniem 1 stycznia 1988 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

2. Państwa Członkowskie mogą postanowić, że przepisy określone w ust. 1 nie mają zastosowania przed dniem 1 stycznia 1990 r.

3. Państwa Członkowskie zapewniają, że przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

4. Państwa Członkowskie zapewniają również, że przekażą Komisji wykaz egzaminów organizowanych lub uznawanych na podstawie art. 4.

Artykuł 31

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 kwietnia 1984 r.

W imieniu Rady

C. Cheysson

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 112 z 13.5.1978, str. 6; Dz.U. C 317 z 18.12.1975, str. 6.

[2] Dz.U. C 140 z 5.6.1979, str. 154.

[3] Dz.U. C 171 z 9.7.1979, str. 30.

[4] Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11.

[5] Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1.

--------------------------------------------------