31983D0101Dziennik Urzędowy L 067 , 12/03/1983 P. 0001 - 0002
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 11 Tom 10 P. 0160
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 15 Tom 4 P. 0100
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 11 Tom 10 P. 0160
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 15 Tom 4 P. 0100


Decyzja Rady

z dnia 28 lutego 1983 r.

w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych

(83/101/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając deklarację Rady Wspólnot Europejskich i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 22 listopada 1973 r. w sprawie programu działań Wspólnot Europejskich w dziedzinie środowiska [3];

program ten kładzie nacisk między innymi na fakt, że zanieczyszczenie wód morskich wpływa na całą Wspólnotę, zarówno z powodu istotnej roli morza w zachowaniu i rozwoju gatunków, jak i ze względu na znaczenie transportu morskiego dla harmonijnego rozwoju gospodarczego Wspólnoty;

ponadto, program ten i dyrektywa Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty [4] przewidują, że niektóre środki mają być wprowadzone w życie przez Wspólnotę w celu zmniejszenia różnych rodzajów zanieczyszczenia mórz;

Konwencja o ochronie Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem przewiduje w szczególności, że właściwe środki powinny zostać przyjęte w celu zapobiegania i zmniejszenia zanieczyszczenia spowodowanego przez zatapianie w nim odpadów ze statków i statków powietrznych, zanieczyszczenia wynikającego z badań i eksploatacji szelfu kontynentalnego, dna morza i jego podglebia oraz zanieczyszczenia ze źródeł lądowych;

przyjmując decyzję 77/585/EWG [5], Rada zatwierdziła Konwencję o ochronie Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem oraz Protokół o zapobieganiu zanieczyszczaniu Morza Śródziemnego przez zatapianie w nim odpadów ze statków i statków powietrznych;

Wspólnota brała udział w negocjacjach dotyczących zawarcia Protokołu do Konwencji o ochronie przed zanieczyszczeniem Morza Śródziemnomorskiego ze źródeł lądowych;

dnia 17 maja 1980 r. Wspólnota podpisała wspomniany Protokół;

w celu osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego rynku jednego z celów wspólnotowych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i jakości życia, wydaje się konieczne zatwierdzenie wspomnianego Protokołu;

ponieważ szczególne uprawnienia do działania wymagane do przyjęcia niniejszej decyzji nie zostały przewidziane w Traktacie, niezbędne jest powołanie się na jego art. 235,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Protokół dotyczący ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Tekst Protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady składa do depozytu dokumenty jak przewidziano w art. 16 ust. 4 Protokołu określonego w art. 1.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 1983 r.

W imieniu Rady

F. Zimmermann

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 4 z 8.1.1982, str. 3.

[2] Dz.U. C 334 z 20.12.1982, str. 136.

[3] Dz.U. C 112 z 20.12.1973, str. 1.

[4] Dz.U. L 129 z 18.5.1976, str. 23.

[5] Dz.U. L 240 z 19.9.1977, str. 1.

--------------------------------------------------