31976L0766Dziennik Urzędowy L 262 , 27/09/1976 P. 0149 - 0152
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 5 P. 0178
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 13 Tom 4 P. 0123
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 5 P. 0178
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 5 P. 0188
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 5 P. 0188


Dyrektywa Rady

z dnia 27 lipca 1976 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tablic alkoholometrycznych

(76/766/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

w kilku Państwach Członkowskich istnieją przepisy prawne dotyczące określania zawartości alkoholu w mieszaninie alkoholu etylowego i wody; przepisy te różnią się w poszczególnych Państwach Członkowskich i powodują przeszkody w handlu; konieczne jest zatem zbliżenie w obrębie Wspólnoty ustawodawstw w tej dziedzinie i przyjęcie wspólnej definicji;

w rezolucji z dnia 17 grudnia 1973 r. [3] w sprawie polityki przemysłowej Rada zwróciła się do Komisji o przedłożenie jej przed dniem 1 grudnia 1974 r. propozycji dyrektywy w sprawie alkoholometrii i alkoholomierzy;

harmonizacja przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do metody określania zawartości alkoholu na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów jest niezbędna również w celu uzupełnienia dyrektywy w sprawie ujednolicenia alkoholomierzy i densymetrów do alkoholu, aby uniknąć niejasności lub sporów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa określa metodę wyrażania zawartości alkoholu jako ułamka objętościowego lub masowego, zgodnie z definicjami podanymi w Załączniku oraz podaje wzór, umożliwiający utworzenie tablic służących do określania zawartości alkoholu na podstawie przeprowadzonych pomiarów.

Artykuł 2

Począwszy od dnia 1 stycznia 1980 r. Państwa Członkowskie nie mogą kwestionować danych dotyczących zawartości alkoholu określonych za pomocą tablic alkoholometrycznych utworzonych na podstawie wzoru podanego w Załączniku oraz na podstawie pomiarów przeprowadzonych za pomocą alkoholomierzy i densymetrów do alkoholu, posiadających cechy i znaki EWG lub przyrządów zapewniających co najmniej taką samą dokładność, z powodów związanych ze stosowaniem tych tablic lub przyrządów.

Artykuł 3

Do określania zawartości alkoholu wymienionej w art. 2 i zdefiniowanej w Załączniku należy stosować następujące oznaczenia:

"% vol" dla zawartości alkoholu wyrażonej jako ułamek objętościowy,

"% mas" dla zawartości alkoholu wyrażonej jako ułamek masowy.

Artykuł 4

Począwszy od dnia 1 stycznia 1980 r. Państwa Członkowskie muszą zabronić wyrażania zawartości alkoholu w sposób niespełniający wymogów niniejszej dyrektywy.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują w ciągu 24 miesięcy od daty notyfikacji niniejszej dyrektywy środki konieczne do wdrożenia niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Środki te stosuje się najpóźniej od dnia 1 stycznia 1980 r.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 1976 r.

W imieniu Rady

M. van der STOEL

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 76 z 7.4.1975, str. 39.

[2] Dz.U. C 248 z 29.10.1975, str. 22.

[3] Dz.U. C 117 z 31.12.1973, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU

1. DEFINICJE

Zawartość alkoholu w mieszaninie alkoholu etylowego i wody wyrażona jako ułamek objętościowy jest to stosunek objętości czystego (bezwodnego) alkoholu etylowego w temperaturze 20 °C zawartego w mieszaninie do całkowitej objętości mieszaniny w tej samej temperaturze.

Zawartość alkoholu w mieszaninie alkoholu etylowego i wody wyrażona jako ułamek masowy jest to stosunek masy alkoholu etylowego zawartego w mieszaninie do całkowitej masy mieszaniny.

2. WYRAŻANIE ZAWARTOŚCI ALKOHOLU

Zawartość alkoholu wyraża się w procentach – jako liczbę części alkoholu w stu częściach mieszaniny.

Należy stosować następujące oznaczenia:

"% vol" dla zawartości alkoholu wyrażonej jako ułamek objętościowy,

"% mas" dla zawartości alkoholu wyrażonej jako ułamek masowy.

3. WYZNACZANIE ZAWARTOŚCI ALKOHOLU

W celu określenia zawartości alkoholu za pomocą przyrządów przewidzianych w dyrektywie rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących alkoholomierzy i densymetrów do alkoholu [1] należy wykonać następujące czynności:

- odczytać wskazanie alkoholomierza lub densymetru do alkoholu w temperaturze mieszaniny,

- zmierzyć temperaturę mieszaniny.

Wyniki otrzymuje się za pomocą międzynarodowych tablic alkoholometrycznych.

4. WZÓR DO OBLICZANIA MIĘDZYNARODOWYCH TABLIC ALKOHOLOMETRYCZNYCH DLA MIESZANIN ALKOHOLU ETYLOWEGO I WODY

Gęstość "ρ", wyrażona w kilogramach na metr sześcienny (kg/m3), mieszaniny alkoholu etylowego i wody w temperaturze (t), wyrażonej w stopniach Celsjusza, określana jest za pomocą poniższego wzoru, w funkcji:

- ułamka masowego "p", wyrażonego w postaci ułamka dziesiętnego [2],

- temperatury "t", wyrażonej w stopniach Celsjusza (MPST-68),

- współczynników liczbowych, których wartości podano poniżej.

Wzór należy stosować dla temperatur z zakresu od –20 °C do + 40 °C.

ρ = A

+ ∑

A

p

+ ∑

B

+ ∑

C

p

n | = | 5 |

m1 | = | 11 |

m2 | = | 10 |

m3 | = | 9 |

m4 | = | 4 |

m5 | = | 2 |

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW LICZBOWYCH WE WZORZE

k | Ak kg/m3 | Bk |

1 | 9,982 012 300 · 102 | –2,061 851 3 · 10-1 kg/(m3 · °C) |

2 | –1,929 769 495 · 102 | –5,268 254 2 · 10-3 kg/(m3 · °C2) |

3 | 3,891 238 958 · 102 | 3,613 001 3 · 10-5 kg/(m3 · °C3) |

4 | –1,668 103 923 · 103 | –3,895 770 2 · 10-7 kg/(m3 · °C4) |

5 | 1,352 215 441 · 104 | 7,169 354 0 · 10-9 kg/(m3 · °C5) |

6 | –8,829 278 388 · 104 | –9,973 923 1 · 10-11 kg/(m3 · °C6) |

7 | 3,062 874 042 · 105 | |

8 | –6,138 381 234 · 105 | |

9 | 7,470 172 998 · 105 | |

10 | –5,478 461 354 · 105 | |

11 | 2,234 460 334 · 105 | |

12 | –3,903 285 426 · 104 | |

| C1, k kg/(m3 · °C) | C2, k kg/(m3 · °C 2) |

1 | 1,693 443 461 530 087 · 10-1 | –1,193 013 005 057 010 · 10-2 |

2 | –1,046 914 743 455 169 · 101 | 2,517 399 633 803 461 · 10-1 |

3 | 7,196 353 469 546 523 · 101 | –2,170 575 700 536 993 |

4 | –7,047 478 054 272 792 · 102 | 1,353 034 988 843 029 · 101 |

5 | 3,924 090 430 035 045 · 103 | –5,029 988 758 547 014 · 101 |

6 | –1,210 164 659 068 747 · 104 | 1,096 355 666 577 570 · 102 |

7 | 2,248 646 550 400 788 · 104 | –1,422 753 946 421 155 · 102 |

8 | –2,605 562 982 188 164 · 104 | 1,080 435 942 856 230 · 102 |

9 | 1,852 373 922 069 467 · 104 | –4,414 153 236 817 392 · 101 |

10 | –7,420 201 433 430 137 · 103 | 7,442 971 530 188 783 |

11 | 1,285 617 841 998 974 · 103 | |

k | C3, k kg/(m3 · °C 3) | C4, k kg/(m3 · °C 4) | C5, k kg/(m3 · °C 5) |

1 | –6,802 995 733 503 803 · 10-4 | 4,075 376 675 622 027 · 10-6 | –2,788 074 354 782 409 · 10-8 |

2 | 1,876 837 790 289 664 · 10-2 | –8,763 058 573 471 110 · 10-6 | 1,345 612 883 493 354 · 10-8 |

3 | –2,002 561 813 734 156 · 10-1 | 6,515 031 360 099 368 · 10-6 | |

4 | 1,022 992 966 719 220 | –1,515 784 836 987 210 · 10-6 | |

5 | –2,895 696 483 903 638 | | |

6 | 4,810 060 584 300 675 | | |

7 | –4,672 147 440 794 683 | | |

8 | 2,458 043 105 903 461 | | |

9 | –5,411 227 621 436 812 · 10-1 | | |

[1] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 143.

[2] Przykład: dla ułamka masowego równego 12 %, p = 0,12.

--------------------------------------------------