31975D0438Dziennik Urzędowy L 194 , 25/07/1975 P. 0022 - 0022
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 15 Tom 1 P. 0228
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 15 Tom 1 P. 0122
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 15 Tom 1 P. 0228
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 15 Tom 1 P. 0122


Decyzja Rady

z dnia 3 marca 1975 r.

dotycząca udziału Wspólnoty w Komisji Tymczasowej ustanowionej na podstawie rezolucji nr III Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz ze źródeł lądowych

(75/438/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

w rezolucji nr III, załączonej do Aktu Końcowego Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz ze źródeł lądowych z dnia 21 lutego 1974 r. zaleca się powołanie Komisji Tymczasowej składającej się z przedstawicieli sygnatariuszy Konwencji;

decyzją nr 75/437/EWG [2], niniejsza Konwencja została zawarta w imieniu Wspólnoty;

w związku z tym, należy wyznaczyć przedstawiciela Wspólnoty w ramach Komisji Tymczasowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

W oczekiwaniu na wejście w życie Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza ze źródeł lądowych, Komisja upoważniona jest do reprezentowania Wspólnoty w ramach grupy roboczej nazwanej "Komisją Tymczasową" ustanowionej na podstawie rezolucji nr III załączonej do Aktu Końcowego Konwencji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 1975 r.

W imieniu Komisji

J. Keating

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 127 z 18.10.1974, str. 32.

[2] Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 5.

--------------------------------------------------