31969L0060Dziennik Urzędowy L 048 , 26/02/1969 P. 0001 - 0003
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1969(I) P. 0044
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1969(I) P. 0049
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 03 Tom 4 P. 0079
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 03 Tom 3 P. 0062
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 03 Tom 3 P. 0062
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 65 P. 0003
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 65 P. 0003


Dyrektywa Rady

z dnia 18 lutego 1969 r.

zmieniająca dyrektywę Rady z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym zbóż

(69/60/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43 i 100,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Zgromadzenia [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy zmienić niektóre przepisy dyrektywy Rady z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym zbóż [2];

należy wzmocnić środki przejściowe i zezwolić na stosowanie materiału siewnego pokoleń wcześniejszych od elitarnego materiału siewnego;

konieczne jest objęcie dyrektywą nowych gatunków zboża i ustalenie w stosunku do nich minimalnych wymagań;

jeśli na terytorium danego Państwa Członkowskiego nie istnieje normalna reprodukcja i obrót materiałem siewnym niektórych gatunków, należy przewidzieć możliwość zwolnienia tego Państwa Członkowskiego, zgodnie z procedurą Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa, ze stosowania przepisów dyrektywy do gatunków, o których mowa;

należy przewidzieć złagodzenie wymogów w kwestii znakowania, jak również zmianę koloru etykiety w przypadku materiału siewnego podlegającego mniej rygorystycznym wymaganiom,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do dyrektywy Rady z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie wprowadzania do obrotu materiału siewnego zbóż wprowadza się zmiany zgodnie z przepisami poniższych artykułów.

Artykuł 2

1. W art. 2 ust. 1 pkt A po wyrazach "Oryza sativa L. Ryż siewny" dodaje się wyrazy "Phalaris canariensis L. Mozga kanaryjska".

2. W art. 2 ust. 1 pkt C po wyrazach "pszenica orkisz, żyto" i w pkt Ε po wyrazach "żyto, kukurydza" dodaje się przecinek i wyrazy "mozga kanaryjska".

3. "a) które pochodzą bezpośrednio z elitarnego materiału siewnego lub, na wniosek hodowcy, z materiału siewnego pokolenia wcześniejszego od elitarnego materiału siewnego, i które mogą spełnić i spełniły, co wykazały urzędowe badania, warunki przewidziane dla elitarnego materiału siewnego w załącznikach I i II;"

.

4. "a) które pochodzą bezpośrednio z elitarnego materiału siewnego lub, na wniosek hodowcy, z materiału siewnego pokolenia wcześniejszego od elitarnego materiału siewnego, które spełniły, co wykazały urzędowe badania, warunki przewidziane dla elitarnego materiału siewnego w załącznikach I i II;"

.

5. "a) które pochodzą bezpośrednio z elitarnego materiału siewnego, z kwalifikowanego materiału siewnego pierwszego pokolenia lub, na wniosek hodowcy, z materiału siewnego pokolenia wcześniejszego od elitarnego materiału siewnego, które spełniły, co wykazały urzędowe badania, warunki przewidziane dla materiału siewnego w załącznikach I i II;"

.

6. "c) w czasie okresu przejściowego trwającego najwyżej trzy lata po wejściu w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do dostosowania się do przepisów niniejszej dyrektywy i w drodze odstępstwa od ust. 1 pkt E, F i G za kwalifikowany materiał siewny uznaje się materiał siewny pochodzący bezpośrednio od materiału siewnego oficjalnie skontrolowanego w Państwie Członkowskim według obowiązującego systemu i dających te same gwarancje co elitarny materiał siewny kwalifikowany według zasad niniejszej dyrektywy; przepis ten stosuje się odpowiednio do kwalifikowanego materiału siewnego pierwszej reprodukcji, określonego w ust. 1 pkt G."

Artykuł 3

W art. 4 ust. 1 lit. b) skreśla się wyraz "kukurydzy".

Artykuł 4

W art. 8 ust. 1 wyraz "partie" zastępuje się wyrazem "przesyłki".

Artykuł 5

"2. Opakowanie, które zostało urzędowo zaplombowane, nie może być otwarte jedno- lub wielokrotnie, z wyjątkiem urzędowego zerwania plomby. W takim przypadku należy zaznaczyć na etykiecie wymaganej zgodnie z art. 10 ust. 1 fakt umieszczenia nowej plomby, ostatnią datę plombowania oraz organ za nie odpowiedzialny."

Artykuł 6

"b) zawierają urzędowy dokument w kolorze tym samym co etykieta, zawierający te same informacje, jakie są wymagane zgodnie z załącznikiem IV pkt A lit. a) ppkt 3, 4 i 5 dotyczącym etykiety; dokument ten nie jest konieczny, jeśli informacje są wydrukowane na pojemniku w sposób trwały."

Artykuł 7

"Artykuł 15

1. Państwa Członkowskie przewidują, że materiał siewny roślin zbożowych pochodzący bezpośrednio z elitarnego materiału siewnego lub z kwalifikowanego materiału siewnego pierwszego pokolenia, kwalifikowany w danym Państwie Członkowskim, a zebrany w innym Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim może być kwalifikowany w państwie będącym producentem elitarnego materiału siewnego lub kwalifikowanego materiału siewnego pierwszej reprodukcji, jeśli był poddany inspekcji polowej spełniającej warunki podane w załączniku I oraz jeśli urzędowe badanie wykazało, że spełnione są warunki podane w załączniku II dla kwalifikowanego materiału siewnego.

2. Ustęp 1 stosuje się podobnie dla kwalifikacji kwalifikowanego materiału siewnego pochodzącego bezpośrednio od materiału siewnego z pokoleń wcześniejszych od elitarnego materiału siewnego, które mogą spełniać i które spełniły, co wykazały urzędowe badania, warunki ustanowione dla elitarnego materiału siewnego przewidziane w załącznikach I i II."

Artykuł 8

W art. 16 ust. 2 datę znajdującą się w zdaniu ostatnim zastępuje się datą "1 lipca 1970 r.".

Artykuł 9

W art. 17 ust. 2 wyraz "ciemnożółta" zastępuje się wyrazem "brązowa".

Artykuł 10

"Artykuł 23a

Według procedury przewidzianej w art. 21 dane Państwo Członkowskie może na swój wniosek zostać całkowicie lub częściowo zwolnione ze stosowania przepisów niniejszej dyrektywy dla niektórych gatunków, jeżeli nie istnieje normalnie reprodukcja i obrót materiałem siewnym tych gatunków na jego terytorium."

Artykuł 11

W pkt 2(A) i pkt 4 załącznika I po wyrazie "żyta" dodaje się przecinek i wyrazy "mozgi kanaryjskiej".

Artykuł 12

1. "Dopuszcza się na 500 gramów jeden fragment Claviceps purpurea dla elitarnego materiału siewnego i trzy kawałki lub fragmenty Claviceps purpurea dla kwalifikowanego materiału siewnego."

2. W pkt 3(A) lit. a) ppkt bb) i cc), jak również lit. c) ppkt bb) załącznika II cyfrę "5" znajdującą się w siódmej kolumnie zastępuje się cyfrą "7".

3. W pkt 3(A) lit. b) kolumna siódma załącznika II wprowadza się następujące zmiany:

a) wyrazy "1 nasienie czerwone" zastępuje się wyrazami "2 nasiona czerwone";

b) cyfrę "2" zastępuje się cyfrą "5";

c) cyfrę "3" zastępuje się cyfrą "5".

4. W pkt 3(A) lit. d) ppkt aa) kolumna szósta załącznika II po "0" dodaje się wyrazy: "(w 250 g)".

"e)Mozga kanaryjska | (aa)Elitarny materiał siewny | | 75 | 98 | 4 | 1 | 0 | Avena fatua, Avena sterilis |

| (bb)Kwalifikowany materiał siewny | | 75 | 98 | 10 | 5 | | Avena ludoviciana lub Lolium temulentum" |

5. 6. "C. Specjalne warunki uwzględniające maksymalną zawartość w nasionach gatunków Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana i Lolium temulentum:

Obecność jednego materiału siewnego z gatunku Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana lub Lolium temulentum w próbce o wadze 500 g nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeśli druga próbka o wadze 500 g nie zawiera materiału siewnego z gatunku Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana lub Lolium temulentum."

Artykuł 13

1. "1. Przepisy i normy EWG

2. Urząd dokonujący kwalifikacji i Państwo Członkowskie lub ich skróty."

2. Jednakże etykiety zawierające objaśnienia wymagane zgodnie z pkt A lit. a) pkt 1 załącznika IV do dyrektywy Rady z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin zbożowych mogą być stosowane najpóźniej do dnia 30 czerwca 1970 r.

Artykuł 14

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie najpóźniej do dnia 1 lipca 1969 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł 15

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 1969 r.

W imieniu Rady

J.P. Buchler

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 108 z 19.10.1968, str. 30.

[2] Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66.

--------------------------------------------------