31968R0260Dziennik Urzędowy L 056 , 04/03/1968 P. 0008 - 0010
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 1 Tom 1 P. 0045
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1968(I) P. 0037
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 1 Tom 1 P. 0045
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1968(I) P. 0037
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 01 Tom 1 P. 0115
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 01 Tom 1 P. 0136
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 01 Tom 1 P. 0136


Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWIS) nr 260/68

z dnia 29 lutego 1968 r.

ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich,

uwzgledniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, europejskich szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

konieczne jest ustalenie warunków i procedury, zgodnie z którymi dochody, wynagrodzenia i dodatki urzędników i innych pracowników Wspólnot oraz osób, wobec których również znajduje zastosowanie art. 13 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, podlegają opodatkowaniu przewidzianemu we wspomnianym artykule,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 2

Opodatkowaniu podlegają:

- osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego;

- osoby korzystające z rent inwalidzkich, emerytur oraz rent rodzinnych;

- osoby korzystające ze świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakończenia służby, przewidzianego w art. 5 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 [1].

Artykuł 3

1. Podatek jest płatny miesięcznie od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnoty każdej uprawnionej osobie.

2. Środki pieniężne i diety, ryczałtowe bądź w dowolnej innej formie, stanowiące zwrot wydatków poniesionych w czasie pełnienia obowiązków służbowych, podlegają wyłączeniu z opodatkowania.

3. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają zasiłki i świadczenia o charakterze rodzinnym lub społecznym wymienione poniżej:

a) zasiłki rodzinne:

- zasiłek dla osoby utrzymującej rodzinę,

- zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu,

- zasiłek na cele edukacyjne,

- zasiłek z tytułu narodzin dziecka;

b) świadczenia o charakterze społecznym;

c) świadczenia odszkodowawcze z tytułu choroby zawodowej lub wypadku;

d) wszelke inne płatności, które stanowią zasiłki rodzinne.

Kwota odliczenia powinna być ustalona, w odpowiednim przypadku, z uwzględnieniem przepisów art. 5.

4. Z zastrzeżeniem przepisów art. 5, kwota otrzymana w wyniku zastosowania powyższych postanowień zostanie obniżona o 10 % z tytułu wydatków na cele służbowe i osobiste.

Dodatkowe obniżenie w wysokości dwukrotnej kwoty zasiłku na dziecko pozostające na utrzymaniu jest dokonywane w odniesie- niu do każdego dziecka podatnika pozostającego na jego utrzymaniu, a także dla każdej osoby traktowanej jako dziecko pozostające na utrzymaniu w rozumieniu art. 2 ust. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

5. Odliczeń od dochodów z tytułu rent i emerytur lub zabezpieczenia społecznego dokonuje się od podstawy opodatkowania.

Artykuł 4

Z zastrzeżeniem przepisów art. 5, podatek zostaje obliczony od podstawy opodatkowania otrzymanej po zastosowaniu przepisów art. 3 i z pominięciem kwot nieprzekraczających 803 franków belgijskich, przy zastosowaniu stopy:

8 % | kwoty pomiędzy | 803 i 14178 FB |

10 % | kwoty pomiędzy | 14179 i 19528 FB |

12,50 % | kwoty pomiędzy | 19529 i 22380 FB |

15 % | kwoty pomiędzy | 22381 i 25413 FB |

17,50 % | kwoty pomiędzy | 25414 i 28265 FB |

20 % | kwoty pomiędzy | 28266 i 31030 FB |

22,50 % | kwoty pomiędzy | 31031 i 33883 FB |

25 % | kwoty pomiędzy | 33884 i 36648 FB |

27,50 % | kwoty pomiędzy | 36649 i 39500 FB |

30 % | kwoty pomiędzy | 39501 i 42265 FB |

32,50 % | kwoty pomiędzy | 42266 i 45118 FB |

35 % | kwoty pomiędzy | 45119 i 47883 FB |

40 % | kwoty pomiędzy | 47884 i 50735 FB |

45 % | kwoty wyższej niż 50735 FB. |

Artykuł 5

W przypadku gdy dochody, wynagrodzenia i dodatki podlegają zmianie przez zastosowanie wskaźnika korygującego:

- na użytek niniejszego przepisu wysokość poszczególnych składników uwzględnionych przy obliczeniu podatku, poza odliczeniami od dochodów z tytułu rent i emerytur lub zabezpieczenia społecznego, obliczana jest poprzez zastosowanie wskaźnika korygującego do wielkości kwoty otrzymanej przed użyciem wszelkich wskaźników;

- kwotę obniżenia, określoną w art. 3 ust. 4, otrzymuje się poprzez zastosowanie wskaźnika koryguącego do kwot obniżeń ustalonych przed skorygowaniem kwoty wynagrodzeń wskaźnikiem korygującym;

- korekcie wskaźnikiem korygującym podlegają dochody wymienione w art. 4.

Artykuł 6

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 i 4:

a) kwoty wypłacane:

- jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych,

- z tytułu pracy o szczególnie uciążliwym charakterze,

- z tytułu usług o szczególnym charakterze,

- z tytułu opatentowanych wynalazków,

podlegają opodatkowaniu według stawki, która w miesiącu poprzedzającym miesiąc płatności została zastosowana do najwyższej podlegającej opodatkowaniu kwoty wynagrodzenia urzędnika;

b) płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy podlegają opodatkowaniu, po zastosowaniu zniżek przewidzianych w art. 3 ust. 4, według stawki, która stanowi dwie trzecie proporcji, między:

- kwotą należnego podatku, a

- podstawą opodatkowania ustaloną w art. 3,

występującej w chwili wypłaty ostatniego wynagrodzenia.

2. Przyjęcie niniejszego rozporządzenia nie może doprowadzić do obniżenia dochodów, wynagrodzeń i wszelkiego rodzaju dodatków wypłacanych przez Wspólnoty do poziomu poniżej minimalnych kosztów utrzymania ustalonych w art. 6 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot.

Artykuł 7

W sytuacji gdy wypłata podlegająca opodatkowaniu dotyczy okresu krótszego niż miesiąc, stawka opodatkowania powinna odpowiadać stawce, według której opodatkowany jest okres miesięczny.

W sytuacji gdy wypłata podlegająca opodatkowaniu dotyczy okresu dłuższego niż jeden miesiąc, podatek należy obliczyć tak jakby płatność była rozłożona równo na miesiące, których dotyczy.

Wypłaty korygujące niezwiązane z miesiącem, w którym dokonywana jest wypłata, podlegają podatkowi, któremu podlegałyby, gdyby zostały wypłacone we właściwym czasie.

Artykuł 8

Podatek pobierany jest w formie potrącenia u źródła. Kwota podatku jest zaokrąglana w dół.

Artykuł 9

Wpływy z tytułu podatków są wykazywane w budżetach Wspólnot jako przychody.

Artykuł 10

Organy zarządzające instytucjami wspólnotowymi współpracują w celu jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Na wniosek Komisji Rada przyjmie wszelkie postanowienia niezbędne dla stosowania niniejszego rozporzadzenia.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie znajduje także zastosowanie w odniesieniu do:

- członków Komisji,

- sędziów, rzeczników generalnych, sekretarzy i ich zastępców w Trybunale Sprawiedliwości,

- członków Komisji Kontroli Obrachunkowej.

Artykuł 12

Niniejsze rozporzadzenie znajduje zastosowanie w odniesieniu do członków władz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, członków personelu Banku i osób, którym Bank wypłaca świadczenia emerytalne, ujętych w kategoriach określonych przez Radę w art. 16 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w odniesieniu do wypłacanych przez Bank dochodów, wynagrodzeń i dodatków oraz emerytur, rent inwalidzkich oraz zasiłków rodzinnych.

Artykuł 13

Świadczenia i płatności, wymienione w art. 13 rozporządzenia nr 32 (EWG), 12 (EURATOM) [2], są zwolnione z opodatkowania.

Artykuł 14

Niniejszym rozporządzenie nr 32 (EWG), 12 (EURATOM) zostaje uchylone.

Artykuł 15

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lutego 1968 r.

W imieniu Rady

M. Couve De Murville

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1.

[2] Dz.U. 45 z 14.6.1962, str. 1461/62.

--------------------------------------------------