24.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/81


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU UPG UE–JAPONIA NR 1/2019

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

[2019/1035]

WSPÓLNY KOMITET UPG UE–JAPONIA,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią („UPG UE–Japonia”), w szczególności jej art. 22.1 ust. 4 lit. e), art. 21.6 ust. 2 i art. 21.30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 22.1 ust. 4 lit. e) Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią Wspólny Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

(2)

Zgodnie z art. 21.6 ust. 2 Wspólny Komitet przyjmuje procedurę mediacji.

(3)

Zgodnie z art. 21.30 Wspólny Komitet przyjmuje regulamin wewnętrzny zespołu orzekającego oraz kodeks postępowania arbitrów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu przedstawiony w załączniku I,

procedura mediacji przedstawiona w załączniku II,

regulamin wewnętrzny zespołu orzekającego przedstawiony w załączniku III, oraz

kodeks postępowania arbitrów przedstawiony w załączniku IV

zostają niniejszym przyjęte.

Podpisano w Tokio dnia 10 kwietnia 2019 r.

Za Wspólny Komitet UPG UE–Japonia

W imieniu Japonii

Taro KONO

W imieniu UE

Cecilia MALMSTRÖM


ZAŁĄCZNIK 1

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WSPÓLNEGO KOMITETU USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A JAPONIĄ

Artykuł 1

Skład i przewodnictwo

1.   Wspólny Komitet ustanowiony zgodnie z art. 22.1 ust. 1 Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (zwanej dalej „umową”) wykonuje swoje obowiązki w sposób przewidziany w art. 22.1 umowy i przejmuje odpowiedzialność za ogólne wdrożenie i funkcjonowanie umowy.

2.   W skład Wspólnego Komitetu wchodzą przedstawiciele Unii Europejskiej i Japonii, a zgodnie z art. 22.1 ust. 3 umowy przewodniczą mu wspólnie członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy handlu oraz minister spraw zagranicznych Japonii.

3.   Współprzewodniczący mogą być reprezentowani odpowiednio przez swoich przedstawicieli zgodnie z postanowieniami art. 22.1 ust. 3 umowy. Wszelkie późniejsze odniesienia w niniejszym regulaminie wewnętrznym do współprzewodniczących Wspólnego Komitetu rozumie się jako obejmujące ich przedstawicieli.

4.   Współprzewodniczącym mogą towarzyszyć urzędnicy. Wykazy urzędników biorących udział w posiedzeniu w imieniu każdej ze stron wymienia się przed posiedzeniem za pośrednictwem punktów kontaktowych.

5.   Współprzewodniczący mogą, za obopólną zgodą, zdecydować o zaproszeniu obserwatorów lub niezależnych ekspertów na zasadzie ad hoc.

Artykuł 2

Punkty kontaktowe

1.   Punkty kontaktowe wyznaczone zgodnie z art. 22.6 ust. 1 (zwane dalej „punktami kontaktowymi”) koordynują przygotowania do posiedzeń Wspólnego Komitetu oraz ich organizację.

2.   Wszelka wymiana korespondencji i komunikacja między stronami w zakresie prac Wspólnego Komitetu i jego posiedzeń odbywa się za pośrednictwem punktów kontaktowych zgodnie z art. 22.6 ust. 2 lit. c) umowy.

3.   Punkty kontaktowe odpowiadają za koordynację przygotowań wstępnego porządku obrad, projektów decyzji i projektów zaleceń Wspólnego Komitetu, jak również za korespondencję i komunikację między Wspólnym Komitetem a specjalnymi komitetami, grupami roboczymi i innymi organami ustanowionymi na mocy umowy.

Artykuł 3

Porządek obrad

1.   Punkty kontaktowe wspólnie sporządzają wstępny porządek obrad każdego posiedzenia i przekazują go, wraz z odpowiednimi dokumentami, członkom Wspólnego Komitetu nie później niż 15 dni kalendarzowych przed datą posiedzenia.

2.   Każda ze stron może zaproponować punkty porządku obrad nie później niż 21 dni kalendarzowych przed datą posiedzenia.

3.   Strony mogą, za obopólną zgodą, skrócić terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, w celu uwzględnienia wymagań dotyczących konkretnego przypadku.

4.   Wspólny Komitet przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Jeżeli strony wyrażą na to zgodę, w porządku obrad można umieścić punkty, które nie znalazły się we wstępnym porządku obrad.

Artykuł 4

Język roboczy

O ile strony nie postanowiły inaczej, językiem wszelkiej korespondencji i komunikacji między stronami w sprawie prac Wspólnego Komitetu, jak również przygotowywań decyzji i zaleceń oraz obrad na ich temat, jest język angielski.

Artykuł 5

Decyzje i zalecenia

1.   Zgodnie z art. 22.2 umowy decyzje i zalecenia Wspólnego Komitetu podejmowane są w drodze konsensusu. Mogą być one przyjmowane w drodze procedury pisemnej poprzez wymianę not między współprzewodniczącymi Komitetu.

2.   Wszystkie decyzje i zalecenia Wspólnego Komitetu są opatrzone numerem seryjnym i datą przyjęcia oraz zawierają tytuł odnoszący się do ich przedmiotu.

Artykuł 6

Wspólny protokół

1.   Projekt wspólnego protokołu zawiera, co do zasady, ostateczny porządek obrad oraz podsumowanie dyskusji w ramach każdego punktu porządku obrad.

2.   Punkty kontaktowe sporządzają projekt wspólnego protokołu każdego posiedzenia w jak najkrótszym terminie, lecz nie później niż 60 dni od daty posiedzenia.

3.   Strony zatwierdzają projekt wspólnego protokołu na piśmie w jak najkrótszym terminie, lecz nie później niż 70 dni od daty posiedzenia. Po zatwierdzeniu protokołu punkty kontaktowe podpisują jego dwa egzemplarze, a każda ze stron otrzymuje po jednym oryginalnym egzemplarzu tych dokumentów. Strony mogą zdecydować, że podpis i wymiana kopii w formie elektronicznej spełniają ten wymóg.

Artykuł 7

Jawność i poufność

1.   Posiedzenia Wspólnego Komitetu nie są otwarte dla publiczności, chyba że umowa stanowi inaczej lub strony postanowią inaczej.

2.   W przypadku gdy strona przekazuje Wspólnemu Komitetowi, specjalnemu komitetowi, grupie roboczej lub innemu organowi ustanowionemu na mocy umowy informacje, które zgodnie z jej przepisami ustawowymi i wykonawczymi uznaje się za poufne lub chronione przed ujawnieniem, druga strona traktuje te informacje jako poufne, zgodnie z art. 1.6 umowy.

3.   Przed posiedzeniem Wspólnego Komitetu każda ze stron może podać do wiadomości publicznej, za pomocą wszelkich odpowiednich nośników, porządek obrad w ostatecznej wersji uzgodnionej przez strony, zatwierdzony wspólny protokół sporządzony zgodnie z art. 6, z zastrzeżeniem zastosowania ust. 2 powyżej. Każda ze stron zapewnia podanie do wiadomości publicznej decyzji, zaleceń i interpretacji przyjętych przez Wspólny Komitet.

Artykuł 8

Koszty

Każda ze stron pokrywa wszelkie poniesione przez siebie koszty wynikające z posiedzeń Wspólnego Komitetu. Koszty związane z organizacją posiedzeń ponosi strona, która pełni rolę gospodarza posiedzenia. W przypadku gdy posiedzenie odbywa się poza terytorium Unii Europejskiej lub Japonii, strony podejmują decyzję za obopólną zgodą w sprawie odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z organizacją posiedzenia.


ZAŁĄCZNIK 2

PROCEDURA MEDIACJI

I.   Cel

1.

Celem procedury mediacji, o której mowa w art. 21.6 umowy, jak przewidziano w niniejszym dokumencie, jest ułatwienie znalezienia wspólnie uzgodnionego rozwiązania w drodze kompleksowego i szybkiego postępowania z udziałem mediatora.

II.   Definicje

2.

Do celów niniejszego dokumentu:

a)

„umowa” oznacza Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią;

b)

„kodeks postępowania” oznacza kodeks postępowania arbitrów, o którym mowa w art. 21.30 umowy;

c)

„dni” oznaczają dni kalendarzowe;

d)

„Wspólny Komitet” oznacza Wspólny Komitet ustanowiony na mocy art. 22.1 umowy;

e)

„strona otrzymująca wniosek” oznacza stronę, do której kierowany jest wniosek o wszczęcie procedury mediacji na podstawie art. 21.6 umowy;

f)

„strona wnioskująca” oznacza stronę występującą z wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji na podstawie art. 21.6 umowy; oraz

g)

„regulamin wewnętrzny” oznacza regulamin wewnętrzny zespołu orzekającego, o którym mowa w art. 21.30 umowy.

III.   Wszczęcie procedury mediacji

3.

Strona może w każdym momencie zwrócić się o wszczęcie procedury mediacji między stronami. Taki wniosek przekazuje się drugiej stronie w formie pisemnej. Wniosek musi być wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić drugiej stronie zrozumienie zastrzeżeń strony wnioskującej o wszczęcie procedury mediacji. Strona wnioskująca przedstawia w swoim wniosku sporną kwestię w następujący sposób:

a)

określa konkretny środek stanowiący przedmiot wniosku;

b)

przedstawia zestawienie domniemanych niekorzystnych skutków, które według strony wnioskującej taki środek wywołuje lub wywoła w handlu lub inwestycjach między stronami; oraz

c)

wyjaśnia związek przyczynowy między środkiem a niekorzystnymi skutkami w handlu i inwestycjach między stronami.

4.

Przed skierowaniem pisemnego wniosku do drugiej strony zgodnie z pkt 3 strona zasadniczo winna skorzystać z innych możliwości współpracy lub konsultacji przewidzianych w stosownych postanowieniach umowy. Dla większej jasności – konsultacje, o których mowa w art. 21.5 umowy, nie są wymagane przed wszczęciem procedury mediacji.

5.

Procedurę mediacji można wszcząć wyłącznie za obopólnym porozumieniem stron w celu rozważenia rozwiązań będących do przyjęcia dla obu stron oraz wszelkich rad i propozycji przedstawionych przez mediatora. Strona otrzymująca wniosek uważnie go rozpatruje i udziela odpowiedzi na piśmie, przyjmując lub odrzucając wniosek, w ciągu 10 dni od jego otrzymania. Jeżeli strona otrzymująca wniosek nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym terminie, wniosek uznaje się za odrzucony. Za datę wszczęcia procedury mediacji uznaje się datę otrzymania przez stronę wnioskującą pozytywnej odpowiedzi od strony otrzymującej wniosek.

IV.   Wybór mediatora

6.

Strony dokładają starań, aby wyznaczyć mediatora nie później niż w ciągu 15 dni od daty wszczęcia procedury mediacji.

7.

W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia w kwestii wyznaczenia mediatora w terminie określonym w pkt 6, współprzewodniczący Wspólnego Komitetu ze strony wnioskującej lub osoba przez niego wyznaczona – na wniosek jednej ze stron i nie później niż w terminie pięciu dni od otrzymania wniosku – wyznacza mediatora w drodze losowania spośród osób wskazanych w części listy dotyczącej przewodniczących zgodnie z art. 21.9 ust. 1 umowy. Drugiej stronie przekazuje się kopię wniosku.

8.

Urząd wyznaczony przez stronę wnioskującą zgodnie z art. 21.25 ust. 1 umowy jest odpowiedzialny za organizację losowania i informuje współprzewodniczących Wspólnego Komitetu, z należytym wyprzedzeniem, o dacie, godzinie i miejscu losowania. Współprzewodniczący ze strony otrzymującej wniosek może być obecny lub być reprezentowany przez inną osobę podczas losowania. Mogą w nim uczestniczyć również przedstawiciele obu stron. W każdym wypadku losowanie przeprowadza się z udziałem strony lub stron, które są obecne.

9.

O ile strony nie uzgodnią inaczej, mediator nie jest obywatelem żadnej ze stron ani nie jest zatrudniony przez żadną ze stron.

10.

Mediator w bezstronny i przejrzysty sposób pomaga stronom w wyjaśnieniu sprawy, w tym ewentualnych skutków danego środka dla handlu lub inwestycji, oraz w uzgodnieniu rozwiązania będącego do przyjęcia dla obu stron.

11.

Przyjęty przez Wspólny Komitet kodeks postępowania arbitrów, o którym mowa w art. 21.30 umowy, stosuje się odpowiednio do mediatora.

V.   Zasady dotyczące procedury mediacji

12.

W terminie 10 dni od daty wyznaczenia mediatora zgodnie z pkt 6 lub dokonania jego wyboru zgodnie z pkt 7 strona wnioskująca przedkłada mediatorowi i stronie otrzymującej wniosek szczegółowy pisemny opis spornej kwestii, w tym opis tego, w jaki sposób konkretny środek jest lub byłby stosowany, oraz jego skutków dla handlu lub inwestycji. W ciągu 20 dni od dnia doręczenia takiego oświadczenia strona otrzymująca wniosek może przedstawić na piśmie swoje uwagi do wspomnianego opisu. W opisie lub w uwagach każda ze stron może zawrzeć wszelkie informacje, które uzna za istotne.

13.

Mediator może podjąć decyzję w sprawie najwłaściwszego sposobu wyjaśnienia spornej kwestii, w tym do możliwych skutków konkretnego środka dla handlu lub inwestycji. Mediator może w szczególności organizować spotkania między stronami, konsultować się ze stronami wspólnie lub indywidualnie oraz zapewnić dodatkowe wsparcie, o które wystąpią strony. Po konsultacji ze stronami mediator może także zwrócić się o pomoc do odpowiednich ekspertów i zainteresowanych stron lub konsultować się z nimi.

14.

Mediator stara się służyć radą i zaproponować rozwiązanie do rozważenia przez strony. Strony mogą zaakceptować lub odrzucić proponowane rozwiązanie lub uzgodnić inne rozwiązanie. Mediator nie doradza ani nie przedstawia uwag w sprawie zgodności konkretnego środka z umową.

15.

Procedura odbywa się na terytorium strony otrzymującej wniosek, chyba że strony postanowią inaczej.

16.

Strony dokładają starań, aby osiągnąć wspólnie uzgodnione rozwiązanie w ciągu 60 dni od dnia wyznaczenia mediatora zgodnie z pkt 6 lub dokonania jego wyboru zgodnie z pkt 7. Na wniosek jednej ze stron wspólnie uzgodnione rozwiązanie przyjmuje się w drodze decyzji Wspólnego Komitetu. Wspólnie uzgodnione rozwiązania podaje się do wiadomości publicznej, chyba że strony postanowią inaczej. Wersja dostępna publicznie nie może zawierać informacji oznaczonych jako poufne przez jedną ze stron. Do czasu uzgodnienia ostatecznego wspólnego rozwiązania strony mogą rozważyć ewentualne rozwiązania tymczasowe.

17.

Na wniosek jednej ze stron mediator przedstawia stronom w formie pisemnej projekt sprawozdania merytorycznego zawierającego krótki opis:

a)

kwestii spornej, w tym ewentualnych skutków konkretnego środka dla handlu lub inwestycji;

b)

przeprowadzonych procedur;

c)

w stosownych przypadkach – opinii wyrażonych przez strony, ekspertów i zainteresowane podmioty; oraz

d)

w stosownych przypadkach – wszelkich wspólnie uzgodnionych rozwiązań i rozwiązań tymczasowych

w ciągu 15 dni od daty złożenia wniosku o takie sprawozdanie.

Strony mogą zgłaszać uwagi do projektu sprawozdania merytorycznego w ciągu 15 dni od jego wydania. Po rozpatrzeniu uwag przedstawionych przez strony mediator – w ciągu 30 dni od przedstawienia projektu sprawozdania merytorycznego – przekazuje stronom w formie pisemnej ostateczne sprawozdanie merytoryczne. Sprawozdanie merytoryczne nie zawiera interpretacji postanowień umowy przez mediatora.

18.

Procedura mediacji kończy się:

a)

poprzez przyjęcie przez strony wspólnie uzgodnionego rozwiązania, w dniu jego przyjęcia;

b)

poprzez wydanie przez mediatora po konsultacji ze stronami pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że dalsze próby mediacji byłyby bezskuteczne, w dniu wydania takiego oświadczenia;

c)

za obopólnym porozumieniem stron na dowolnym etapie procedury, z dniem zawarcia takiego porozumienia; lub

d)

poprzez wydanie przez stronę pisemnego uzasadnionego oświadczenia po przeanalizowaniu wspólnie uzgodnionych rozwiązań w ramach procedury mediacji, z dniem wydania oświadczenia.

Zakończenie procedury mediacji pozostaje bez uszczerbku dla pkt 17.

19.

Do procedury mediacji stosuje się odpowiednio pkt 5–9, 15–26, 33, 34 i 42–46 regulaminu wewnętrznego zespołu orzekającego.

VI.   Poufność

20.

O ile strony nie postanowią inaczej oraz bez uszczerbku dla pkt 16, wszystkie etapy procedury mediacji, w tym przedstawione rady lub zaproponowane rozwiązanie, mają charakter poufny. Mediator i strony traktują jako poufne wszelkie informacje przedłożone mediatorowi przez stronę lub otrzymane z innego źródła, które oznaczono jako poufne. Każda strona może jednak podać do wiadomości publicznej informację o toczącej się mediacji.

VII.   Stosunek do innych procedur rozstrzygania sporów

21.

Procedura mediacji nie narusza praw i obowiązków stron wynikających z rozdziału 21 (Rozstrzyganie sporów) umowy lub procedury rozstrzygania sporów w odniesieniu do jakiejkolwiek innej umowy.

22.

W ramach innych procedur rozstrzygania sporów na mocy przedmiotowej umowy ani jakiejkolwiek innej umowy żadna z następujących kwestii nie może być brana pod uwagę przez zespół orzekający ani przedstawiana jako dowód ani jako przesłanka przez żadną ze stron:

a)

stanowiska zajęte przez drugą stronę w toku procedury mediacji lub informacje zgromadzone zgodnie z pkt 13;

b)

fakt, że druga strona wykazała gotowość do przyjęcia rozwiązania w stosunku do kwestii będącej przedmiotem mediacji; lub

c)

rady udzielone lub propozycje złożone przez mediatora.

23.

O ile strony nie uzgodnią inaczej, mediator nie może być arbitrem ani członkiem zespołu orzekającego w innych procedurach rozstrzygania sporów na podstawie przedmiotowej umowy ani żadnych innych umów obejmujących ten sam przedmiot, w sprawie którego był on mediatorem.

VIII.   Terminy

24.

Każdy termin, o którym mowa w przedmiotowej procedurze mediacji, można zmienić za obopólnym porozumieniem stron.

IX.   Koszty

25.

Każda ze stron pokrywa własne wydatki wynikające z udziału w procedurze mediacji.

26.

Strony dzielą między siebie na równych zasadach wydatki wynikające z kwestii organizacyjnych, w tym koszty wynagrodzenia i wydatki mediatora. Wynagrodzenie mediatora jest równoważne wynagrodzeniu arbitrów określonemu w pkt 4 regulaminu wewnętrznego zespołu orzekającego.

ZAŁĄCZNIK 3

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

W procedurze arbitrażowej, o której mowa w rozdziale 21 („Rozstrzyganie sporów”) sekcja C umowy, stosuje się następujące zasady:

I.   Definicje

1.

W niniejszym regulaminie wewnętrznym:

a)

„pracownicy administracyjni”, w stosunku do arbitra, oznaczają osoby, którymi kieruje i które kontroluje arbiter, inne niż asystenci;

b)

„doradca” oznacza osobę wyznaczoną przez stronę w celu doradzania lub pomocy tej stronie na potrzeby procedury arbitrażowej, inną niż przedstawiciele tej strony;

c)

„umowa” oznacza Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią;

d)

„arbiter” oznacza członka zespołu orzekającego;

e)

„asystent” oznacza osobę, która zgodnie z zasadami powołania arbitra, prowadzi badania lub pomaga temu arbitrowi;

f)

„kodeks postępowania” oznacza kodeks postępowania arbitrów, o którym mowa w art. 21.30 umowy;

g)

„strona skarżąca” oznacza stronę, która składa wniosek o powołanie zespołu orzekającego na mocy art. 21.7 umowy;

h)

„dni” oznaczają dni kalendarzowe;

i)

„zespół orzekający” oznacza zespół orzekający powołany na mocy art. 21.7 umowy;

j)

„strona, przeciwko której wysunięto zarzut” oznacza stronę, przeciw której wniesiono skargę do zespołu orzekającego na mocy art. 21.7 umowy;

k)

„postępowanie” oznacza prace zespołu orzekającego; oraz

l)

„przedstawiciel” w stosunku do strony oznacza urzędnika lub inną osobę z departamentu rządowego lub agencji rządowej lub wszelkich innych podmiotów publicznych strony oraz innego członka personelu, którego ta strona wyznacza na swojego przedstawiciela do celów procedury arbitrażowej.

II.   Wyznaczanie arbitrów

2.

Urząd wyznaczony przez stronę skarżącą zgodnie z art. 21.25 ust. 1 umowy jest odpowiedzialny za organizację losowania, o którym mowa w art. 21.8 ust. 3, 4 i 5 umowy, i informuje współprzewodniczących Wspólnego Komitetu, z należytym wyprzedzeniem, o dacie, godzinie i miejscu losowania. Współprzewodniczący ze strony, przeciwko której wysunięto zarzut, może być obecny lub być reprezentowany przez inną osobę podczas losowania. Mogą w nim uczestniczyć również przedstawiciele obu stron. W każdym wypadku losowanie przeprowadza się z udziałem strony lub stron, które są obecne.

3.

Strony informują na piśmie każdą osobę, która została powołana do pełnienia funkcji arbitra zgodnie z art. 21.8 umowy, o jej powołaniu. Każda z tych osób informuje obie strony w terminie pięciu dni od daty powiadomienia o swoim powołaniu, czy będzie mogła pełnić obowiązki członka organu arbitrażowego.

III.   Spotkanie organizacyjne

4.

O ile strony nie uzgodnią inaczej, spotykają się one z zespołem orzekającym w terminie siedmiu dni od daty jego powołania, aby omówić kwestie, które strony lub zespół orzekający uznają za stosowne, w tym:

a)

wynagrodzenie wypłacane arbitrom i zwracane im wydatki, które są zgodne ze standardami i kryteriami WTO;

b)

wynagrodzenia wypłacane asystentom. Całkowite wynagrodzenie asystenta lub asystentów arbitra nie przekracza 50 % wynagrodzenia tego arbitra, o ile strony nie uzgodnią inaczej; oraz

c)

harmonogram postępowania, ustalony w oparciu o strefę czasową strony, przeciwko której wysunięto zarzut.

Jedynie arbitrzy oraz przedstawiciele stron, którzy są urzędnikami lub innymi osobami w departamencie rządowym lub agencji rządowej lub w jakimkolwiek innym podmiocie publicznym, mogą brać udział w tym spotkaniu osobiście lub za pośrednictwem konferencji telefonicznej albo wideokonferencji.

IV.   Notyfikacje

5.

Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne lub inne dokumenty przekazywane przez:

a)

zespół orzekający – przesyła się jednocześnie do obu stron;

b)

stronę do zespołu orzekającego – przesyła się jednocześnie do wiadomości drugiej strony; oraz

c)

stronę do drugiej strony – w stosownych przypadkach przesyła się jednocześnie do wiadomości zespołu orzekającego.

Wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, w stosownych przypadkach przesyła się jednocześnie również do wiadomości organu zewnętrznego, o którym mowa w art. 21.25 ust. 2 umowy.

6.

Powiadomienie strony na temat wszelkich dokumentów, o których mowa w pkt 5, kieruje się do urzędu wyznaczonego przez tę stronę zgodnie z art. 21.25 ust. 1 umowy.

7.

Wszelkich powiadomień, o których mowa w pkt 5, dokonuje się pocztą elektroniczną lub, w stosownych przypadkach, za pomocą dowolnych innych środków łączności, które zapewniają rejestrację wysłania powiadomienia. Powiadomienie takie uznaje się za doręczone w dniu jego wysłania, chyba że zostanie udowodnione, że było inaczej.

8.

Niewielkie omyłki pisarskie występujące we wniosku, zawiadomieniu, oświadczeniu pisemnym lub innym dokumencie związanym z procedurą arbitrażową można poprawić, dostarczając nowy dokument, w którym wyraźnie zaznaczono zmiany.

9.

Jeżeli ostatni dzień na dostarczenie dokumentów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w Japonii lub Unii Europejskiej lub na jakikolwiek inny dzień, w którym urzędy administracji rządowej strony są nieczynne oficjalnie lub w wyniku działania siły wyższej, dokument uznaje się za otrzymany w następnym dniu roboczym. Podczas spotkania organizacyjnego, o którym mowa w pkt 4, każda ze stron przedstawia wykaz swoich dni ustawowo wolnych od pracy oraz wszelkich innych dni, w których jej urzędy są oficjalnie nieczynne. Każda ze stron zapewnia aktualizację swojego wykazu w trakcie procedury arbitrażowej.

V.   Pisemne oświadczenia

10.

Strona skarżąca składa pisemne oświadczenie nie później niż 20 dni od dnia powołania zespołu orzekającego. Strona, przeciwko której wysunięto zarzut, doręcza pisemną odpowiedź nie później niż 20 dni po dniu otrzymania pisemnego oświadczenia strony skarżącej.

VI.   Działanie zespołu orzekającego

11.

Wszystkie posiedzenia zespołu orzekającego prowadzi jego przewodniczący. Zespół orzekający może upoważnić przewodniczącego do podejmowania decyzji administracyjnych i proceduralnych.

12.

O ile rozdział 21 umowy lub niniejszy regulamin wewnętrzny nie stanowią inaczej, zespół orzekający może wykonywać swoje działania przy użyciu wszelkich środków, włącznie z telefonem, telefaksem lub łączami komputerowymi.

13.

W przypadku pojawienia się kwestii proceduralnych, których nie obejmują postanowienia rozdziału 21 umowy, niniejszego regulaminu wewnętrznego ani kodeksu postępowania arbitrów, o którym mowa w art. 21.30, zespół orzekający, po konsultacji ze stronami, może przyjąć odpowiednią procedurę, która jest zgodna z tymi postanowieniami.

14.

Zespół orzekający może zmienić dowolny okres inny niż okres określony w rozdziale 21 umowy i dokonać wszelkich innych dostosowań proceduralnych lub administracyjnych w postępowaniu po konsultacji ze stronami. Gdy zespół orzekający konsultuje się ze stronami, informuje je na piśmie o proponowanej zmianie lub dostosowaniu, przedstawiając uzasadnienie.

VII.   Posiedzenia

15.

Na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z pkt 4, po konsultacji ze stronami i innymi arbitrami, przewodniczący zespołu orzekającego wyznacza datę i godzinę posiedzenia.

16.

O ile strony nie uzgodnią inaczej, strona, na której terytorium odbywa się posiedzenie zgodnie z art. 21.15 ust. 2 umowy:

a)

określa miejsce posiedzenia i informuje o tym przewodniczącego zespołu orzekającego; oraz

b)

odpowiada za logistyczne zarządzanie posiedzeniem.

17.

O ile strony nie postanowią inaczej oraz bez uszczerbku dla pkt 46 strony dzielą się wydatkami wynikającymi z logistycznej organizacji posiedzenia.

18.

Przewodniczący zespołu orzekającego powiadamia w odpowiednim czasie strony oraz, w stosownych przypadkach, organ zewnętrzny, o którym mowa w art. 21.25 ust. 2 umowy, na piśmie o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia. Informacja ta jest podawana do wiadomości publicznej przez stronę, na której terytorium odbywa się posiedzenie, lub, w stosownych przypadkach, przez organ zewnętrzny, o którym mowa w art. 21.25 ust. 2 umowy, chyba że posiedzenie jest zamknięte dla publiczności.

19.

Zasadniczo powinno się odbyć tylko jedno posiedzenie. Jeżeli spór dotyczy kwestii o wyjątkowym stopniu złożoności, zespół orzekający może zwołać dodatkowe posiedzenia z własnej inicjatywy lub, na wniosek jednej ze stron, po konsultacji ze stronami. Dla każdego z dodatkowych posiedzeń stosuje się odpowiednio pkt 15–18.

20.

Wszyscy arbitrzy są obecni przez cały czas trwania posiedzenia.

21.

W posiedzeniu mogą brać udział następujące osoby, niezależnie od tego, czy ma ono charakter otwarty, czy nie:

a)

przedstawiciele stron;

b)

doradcy;

c)

asystenci i pracownicy administracyjni;

d)

tłumacze ustni i pisemni oraz sprawozdawcy sądowi zespołu orzekającego; oraz

e)

eksperci, zgodnie z decyzją zespołu orzekającego na podstawie art. 21.17 ust. 2 umowy.

22.

Najpóźniej pięć dni przed datą posiedzenia każda ze stron dostarcza zespołowi orzekającemu wykaz imion i nazwisk osób, które w imieniu danej strony przedstawią na posiedzeniu argumenty ustne lub oświadczenia, oraz innych przedstawicieli i doradców, którzy wezmą udział w posiedzeniu.

23.

Zespół orzekający prowadzi posiedzenie w następujący sposób, zapewniając przyznanie równej ilości czasu stronie skarżącej i stronie, przeciwko której wysunięto zarzut, na przedstawienie zarówno argumentów, jak i replik:

Argumenty

a)

argument strony skarżącej; oraz

b)

argument strony, przeciwko której wysunięto zarzut.

Repliki

a)

odpowiedź strony skarżącej; oraz

b)

odpowiedź strony, przeciwko której wysunięto zarzut.

24.

Zespół orzekający może zadawać pytania każdej ze stron w dowolnym momencie posiedzenia.

25.

Zespół orzekający zleca przygotowanie zapisu posiedzenia i jego przekazanie stronom możliwie jak najszybciej po posiedzeniu. Strony mogą zgłaszać uwagi dotyczące zapisu, a zespół orzekający może te uwagi uwzględnić.

26.

W terminie 10 dni od daty posiedzenia każda ze stron może przedstawić dodatkowe pisemne oświadczenie dotyczące wszelkich kwestii, które pojawiły się w jego trakcie.

VIII.   Obrady

27.

W obradach zespołu orzekającego mogą brać udział wyłącznie arbitrzy. Niezależnie od poprzedniego zdania zespół orzekający może zezwolić na obecność asystentów arbitrów podczas obrad.

IX.   Pytania pisemne

28.

Zespół orzekający może w każdym momencie postępowania zwracać się z pytaniami w formie pisemnej do jednej strony lub obu stron. Wszelkie pytania skierowane do jednej ze stron przekazuje się do wiadomości drugiej strony.

29.

Każda ze stron dostarcza drugiej stronie kopię swojej pisemnej odpowiedzi na pytania zespołu orzekającego. Strona otrzymuje możliwość przedstawienia na piśmie uwag dotyczących odpowiedzi drugiej strony w ciągu pięciu dni od otrzymania takiej kopii.

X.   Zastępowanie arbitrów

30.

Do celów zastąpienia arbitra zgodnie z art. 21.11 umowy stosuje się odpowiednio art. 21.8.

31.

Jeżeli jedna ze stron uzna, że arbiter nie spełnia wymogów kodeksu postępowania i w związku z tym powinien zostać zastąpiony, strona ta powiadamia drugą stronę w ciągu 15 dni od daty uzyskania wystarczających dowodów na niespełnienie przez arbitra wymogów kodeksu postępowania.

32.

Jeżeli jedna ze stron uzna, że arbiter inny niż przewodniczący nie spełnia wymogów kodeksu postępowania, strony konsultują się i za obopólnym porozumieniem wybierają nowego arbitra zgodnie z pkt 30.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia co do potrzeby zastąpienia arbitra, każda ze stron może wnioskować o przekazanie sprawy przewodniczącemu zespołu orzekającego, którego decyzja jest ostateczna.

Jeżeli na podstawie tego wniosku przewodniczący uzna, że arbiter nie spełnia wymogów kodeksu postępowania, dokonuje się wyboru nowego arbitra zgodnie z pkt 30.

33.

Jeżeli jedna ze stron uzna, że przewodniczący zespołu orzekającego nie spełnia wymogów kodeksu postępowania, strony konsultują się i za obopólnym porozumieniem wybierają nowego przewodniczącego zgodnie z pkt 30.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia co do potrzeby zastąpienia przewodniczącego, każda ze stron może wnioskować o przekazanie sprawy dwóm pozostałym arbitrom. Najpóźniej 10 dni od daty złożenia wniosku arbitrzy podejmują decyzję, czy istnieje potrzeba zastąpienia przewodniczącego zespołu orzekającego. Decyzja arbitrów dotycząca potrzeby zastąpienia przewodniczącego jest ostateczna.

Jeżeli arbitrzy uznają, że przewodniczący nie spełnia wymogów kodeksu postępowania, dokonuje się wyboru nowego przewodniczącego zgodnie z pkt 30.

34.

Postępowanie zawiesza się na okres potrzebny do przeprowadzenia procedur przewidzianych w pkt 30–33.

XI.   Poufność

35.

Przedstawiając zespołowi orzekającemu poufną wersję pisemnych oświadczeń, strona, na wniosek drugiej strony, w ciągu 20 dni od dnia złożenia wniosku przedstawia również wersję oświadczenia nieopatrzoną klauzulą poufności, która może być ujawnione publicznie. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu wewnętrznego nie wyklucza możliwości publicznego ujawnienia przez stronę jej własnych oświadczeń w zakresie, w jakim oświadczenia te nie ujawniają żadnych informacji wskazanych przez drugą stronę jako poufne. Posiedzenia zespołu orzekającego odbywają się przy drzwiach zamkniętych, jeżeli oświadczenia lub argumenty strony zawierają informacje poufne. Zespół orzekający i strony zachowują poufność posiedzenia zespołu orzekającego, jeżeli jest ono zamknięte.

XII.   Kontakty ex parte

36.

Zespół orzekający nie spotyka ani nie kontaktuje się z żadną ze stron pod nieobecność drugiej strony.

37.

Arbiter nie omawia żadnych aspektów związanych z przedmiotem postępowania z żadną ze stron ani z obiema stronami pod nieobecność innych arbitrów.

XIII.   Oświadczenia amicus curiae

38.

O ile w ciągu trzech dni od daty powołania zespołu orzekającego strony nie uzgodniły inaczej, zespół ten może otrzymywać dobrowolne oświadczenia pisemne od osób, o których mowa w art. 21.17 ust. 3 umowy, niezależnych od rządów stron, pod warunkiem że oświadczenia wpłyną w ciągu 10 dni od dnia powołania zespołu orzekającego.

39.

Oświadczenia winny być zwięzłe, w żadnym przypadku nie mogą przekraczać 15 stron maszynopisu z podwójnymi odstępami między wierszami, oraz winny mieć bezpośredni związek z zagadnieniami faktycznymi lub prawnymi rozpatrywanymi przez zespół orzekający. Oświadczenia zawierają opis osoby je składającej, w tym:

a)

w przypadku osoby fizycznej – jej obywatelstwo; oraz

b)

w przypadku osoby prawnej – siedzibę, opis charakteru jej działalności, status prawny, ogólne cele i źródło finansowania.

W oświadczeniach każda osoba określa, jaki ma interes w danym postępowaniu. Oświadczenia sporządza się w językach wybranych przez strony zgodnie z pkt 42 i 43 niniejszego regulaminu wewnętrznego.

40.

W swoim sprawozdaniu zespół orzekający wymienia wszystkie oświadczenia otrzymane zgodnie z pkt 38 i 39. Zespół orzekający nie jest zobowiązany do odnoszenia się w swoim sprawozdaniu do argumentów przedstawionych w takich oświadczeniach. Oświadczenia takie doręcza się stronom, aby umożliwić im przedstawienie uwag. Zespół orzekający uwzględnia uwagi, które strony przedłożyły w ciągu 10 dni.

XIV.   Sprawy pilne

41.

W sprawach pilnych, o których mowa w rozdziale 21 umowy, zespół orzekający po konsultacji ze stronami odpowiednio dostosowuje terminy określone w niniejszym regulaminie. Zespół orzekający powiadamia strony o takich dostosowaniach.

XV.   Język i tłumaczenie

42.

Podczas konsultacji, o których mowa w art. 21.5 umowy, a najpóźniej na spotkaniu organizacyjnym, o którym mowa w pkt 4, strony dokładają wszelkich starań, aby uzgodnić wspólny język roboczy postępowania przed zespołem orzekającym. Najpóźniej 90 dni po przyjęciu niniejszego regulaminu wewnętrznego przez Wspólny Komitet zgodnie z art. 22.1 ust. 4 lit. f) umowy każda ze stron przekazuje drugiej stronie wykaz preferowanych języków. Wykaz zawiera co najmniej jeden język roboczy WTO.

43.

Jeżeli strony nie są w stanie uzgodnić wspólnego języka roboczego, każda ze stron składa swoje pisemne oświadczenia w wybranym języku, zapewniając jednocześnie ich tłumaczenie na jeden z języków roboczych WTO, o którym, w stosownych przypadkach, powiadamia drugą stronę zgodnie z pkt 42. W stosownych przypadkach strona odpowiedzialna za organizację posiedzenia organizuje tłumaczenie ustne oświadczeń ustnych na ten sam język roboczy WTO.

44.

Sprawozdanie okresowe i końcowe zespołu orzekającego publikuje się we wspólnym języku roboczym. Jeżeli strony nie uzgodniły wspólnego języka roboczego, sprawozdanie okresowe i końcowe zespołu orzekającego publikuje się w językach roboczych WTO, o których mowa w pkt 43.

45.

Strona może przedstawić uwagi dotyczące poprawności tłumaczenia dowolnej przetłumaczonej wersji dokumentu przygotowanej zgodnie z niniejszym regulaminem.

46.

W przypadku gdy konieczne jest tłumaczenie pisemne lub ustne oświadczeń pisemnych lub ustnych którejkolwiek ze stron na odpowiedni język roboczy WTO, koszty tłumaczenia ponosi dana strona.

ZAŁĄCZNIK 4

KODEKS POSTĘPOWANIA ARBITRÓW

I.   Definicje

1.

W niniejszym kodeksie postępowania:

a)

„pracownicy administracyjni”, w stosunku do arbitra, oznaczają osoby, którymi kieruje i które kontroluje arbiter, inne niż asystenci;

b)

„umowa” oznacza Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią;

c)

„arbiter” oznacza członka zespołu orzekającego;

d)

„asystent” oznacza osobę, która zgodnie z zasadami powołania arbitra prowadzi badanie lub pomaga temu arbitrowi;

e)

„kandydat” oznacza osobę, której imię i nazwisko znajduje się na liście arbitrów, o której mowa w art. 21.9 umowy;

f)

„zespół orzekający” oznacza zespół orzekający powołany na mocy art. 21.7 umowy; oraz

g)

„postępowanie” oznacza prace zespołu orzekającego.

II.   Przekazanie kodeksu postępowania

2.

Strony przekazują niniejszy kodeks postępowania każdemu kandydatowi w momencie umieszczenia jego imienia i nazwiska na liście, o której mowa w art. 21.9 umowy.

III.   Podstawowe zasady

3.

Każdy kandydat i arbiter przestrzega wysokich standardów postępowania wynikających z kodeksu postępowania, tak aby zachować uczciwość i bezstronność mechanizmu rozstrzygania sporów.

IV.   Obowiązki w zakresie ujawniania informacji

4.

Przed wyrażeniem zgody na powołanie na arbitra kandydat, któremu zaproponowano pełnienie roli arbitra, ujawnia wszelkie interesy, powiązania lub kwestie, które mogą mieć wpływ na jego niezależność lub bezstronność lub które mogą racjonalnie wywoływać wrażenie niewłaściwego zachowania lub stronniczości w trakcie postępowania. W tym celu kandydat podejmuje wszelkie stosowne wysiłki, aby rozpoznać takie interesy, powiązania i kwestie, w tym interesy finansowe, zawodowe lub interesy pracownicze lub rodzinne.

5.

Obowiązek ujawnienia informacji, o którym mowa w pkt 4, ma charakter ciągły i ma zastosowanie do arbitra również po wyrażeniu przez niego zgody na powołanie na arbitra. W toku postępowania arbiter ujawnia stronom w formie pisemnej wszelkie nowe informacje dotyczące obowiązku, o którym mowa w pkt 4, najpóźniej w momencie ich uzyskania.

6.

Przy wypełnianiu powyższych wymogów w zakresie ujawniania informacji przestrzega się zasad ochrony prywatności.

V.   Wykonywanie obowiązków

7.

Po wyrażeniu zgody na powołanie arbiter pozostaje do dyspozycji i wykonuje swoje obowiązki w sposób sumienny i sprawny w trakcie całej procedury arbitrażowej, przestrzegając przy tym zasad uczciwości i staranności.

8.

Arbiter rozważa jedynie kwestie poruszane w trakcie danego postępowania i konieczne do wydania decyzji i nie zleca wykonania tego obowiązku innej osobie.

9.

Arbiter nie bierze udziału w kontaktach ex parte dotyczących kwestii rozpatrywanych przez zespół orzekający w toku postępowania.

VI.   Niezależność i bezstronność

10.

Arbiter jest niezależny, bezstronny, unika bezpośrednich i pośrednich konfliktów interesów i nie działa pod wpływem własnych interesów, nacisków z zewnątrz, względów politycznych, żądań społecznych i lojalności w stosunku do jednej ze stron lub obawy przed krytyką, a także unika stwarzania wrażenia niewłaściwego zachowania lub stronniczości.

11.

Arbiter nie podejmuje w sposób bezpośredni ani pośredni żadnych zobowiązań ani nie przyjmuje korzyści, które mogłyby wywierać jakikolwiek wpływ na właściwe wykonywanie jego obowiązków lub stworzyć wrażenie wywierania takiego wpływu.

12.

Arbiter nie może wykorzystywać swojego stanowiska w zespole orzekającym do realizacji jakichkolwiek osobistych lub prywatnych interesów i unika podejmowania działań, które mogą sprawiać wrażenie, że inne osoby mogą wywierać na niego wpływ ze względu na swoją szczególną sytuację.

13.

Arbiter nie dopuszcza do tego, aby przeszłe lub obecne powiązania lub zobowiązania finansowe, gospodarcze, zawodowe, osobiste, rodzinne lub towarzyskie miały wpływ na jego postępowanie lub osąd.

14.

Arbiter unika nawiązywania kontaktów lub uzyskiwania korzyści finansowych, które mogą mieć wpływ na jego bezstronność lub mogą racjonalnie stwarzać wrażenie niewłaściwego zachowania lub stronniczości.

15.

Były arbiter unika działań mogących stwarzać wrażenie, że, wykonując swoje obowiązki, był stronniczy lub odnosił korzyści z decyzji zespołu orzekającego, którego był członkiem.

VII.   Poufność

16.

Arbiter w żadnym momencie nie ujawnia jakichkolwiek niedostępnych publicznie informacji dotyczących procedury arbitrażowej, do której go wyznaczono, lub uzyskanych w jej toku. Arbiter w żadnym momencie nie wykorzystuje takich informacji w celu uzyskania osobistych korzyści lub korzyści na rzecz innej osoby lub w celu zaszkodzenia interesom innych osób.

17.

Arbiter nie ujawnia decyzji zespołu orzekającego ani jej części, o ile nie podano jej do wiadomości publicznej.

18.

Arbiter w żadnym momencie nie ujawnia treści obrad zespołu orzekającego ani poglądów innego arbitra, ani nie składa oświadczeń dotyczących procedury arbitrażowej, do której go wyznaczono, ani kwestii będących przedmiotem sporu w takiej procedurze.

19.

Obowiązki wynikające z pkt 16–18 mają w dalszym ciągu zastosowanie do byłego arbitra.

VIII.   Inne obowiązki

20.

Kandydat lub arbiter informuje obie strony w możliwie najkrótszym terminie i na zasadzie poufności o kwestiach dotyczących faktycznego lub potencjalnego naruszenia kodeksu postępowania, aby umożliwić im rozważenie tych kwestii.

21.

Arbiter podejmuje wszelkie racjonalne i uzasadnione kroki w celu zapewnienia, aby jego asystent i pracownicy administracyjni byli świadomi zobowiązań nałożonych na arbitrów w częściach III, IV, VI i VII niniejszego kodeksu postępowania oraz je wypełniali.

22.

Każdy arbiter odnotowuje czas poświęcony procedurze arbitrażowej i wydatki poniesione przez siebie w związku z tą procedurą oraz sporządza końcowe rozliczenie w tym zakresie, uwzględniając również czas poświęcony i wydatki poniesione przez swoich asystentów.