29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/18


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 53/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1817]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1936 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające tlenek wapnia (wapno palone) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 12zzzzg (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1950) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„12zzzzh.

32016 R 1936: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1936 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające tlenek wapnia (wapno palone) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3 (Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 48).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1936 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 48.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.