22.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/44


Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

NR 35/2017

z dnia 3 lutego 2017 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2018/1769]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/752/UE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Japonii dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/753/UE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Singapuru dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/754/UE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Hongkongu dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/755/UE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Australii dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (4).

(5)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/2038 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Republiki Korei dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (5).

(6)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/2039 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Republiki Południowej Afryki dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (6).

(7)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/2040 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych niektórych prowincji Kanady dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (7).

(8)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/2041 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Meksyku dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (8).

(9)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/2042 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Szwajcarii dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (9).

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31bc (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012) w załączniku IX do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„31bcaa.

32014 D 0752: decyzja wykonawcza Komisji 2014/752/UE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Japonii dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 55).

31bcab.

32014 D 0753: decyzja wykonawcza Komisji 2014/753/UE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Singapuru dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 58).

31bcac.

32014 D 0754: decyzja wykonawcza Komisji 2014/754/UE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Hongkongu dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 62).

31bcad.

32014 D 0755: decyzja wykonawcza Komisji 2014/755/UE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Australii dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 66).

31bcae.

32015 D 2038: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2038 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Republiki Korei dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 25).

31bcaf.

32015 D 2039: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2039 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Republiki Południowej Afryki dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 29).

31bcag.

32015 D 2040: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2040 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych niektórych prowincji Kanady dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 32).

31bcah.

32015 D 2041: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2041 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Meksyku dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 38).

31bcai.

32015 D 2042: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2042 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Szwajcarii dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 42).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczych 2014/752/UE, 2014/753/UE, 2014/754/UE, 2014/755/UE, (UE) 2015/2038, (UE) 2015/2039, (UE) 2015/2040, (UE) 2015/2041 i (UE) 2015/2042 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 206/2016 z dnia 30 września 2016 r. (10), w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 55.

(2)  Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 58.

(3)  Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 62.

(4)  Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 66.

(5)  Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 25.

(6)  Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 29.

(7)  Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 32.

(8)  Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 38.

(9)  Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 42.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych

(10)  Dz.U. L 46 z 23.2.2017, s. 53.