22.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/33


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 27/2017

z dnia 3 lutego 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1761]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2235 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do bisfenolu A (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV pkt 12zc (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 2235: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2235 z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 3).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/2235 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 3.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.