23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/41


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 242/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2018/1180]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/687 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 694-790 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających bezprzewodowe szerokopasmowe usługi łączności elektronicznej oraz na potrzeby elastycznego użytkowania na poziomie krajowym w Unii (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 5czl (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/339) załącznika XI do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„5czm.

32016 D 0687: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/687 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 694-790 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających bezprzewodowe szerokopasmowe usługi łączności elektronicznej oraz na potrzeby elastycznego użytkowania na poziomie krajowym w Unii (Dz.U. L 118 z 4.5.2016, s. 4).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2016/687 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 118 z 4.5.2016, s. 4.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.