16.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/45


DECYZJA NR 1/2016 PODKOMITETU DS. CEŁ UE–REPUBLIKA MOŁDAWII

z dnia 6 października 2016 r.

dotycząca zastąpienia Protokołu II do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2017/266]

PODKOMITET DS. CEŁ UE–REPUBLIKA MOŁDAWII,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (1), w szczególności art. 38 danego Układu, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 144 ust. 2 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, (zwany dalej „Układem”) odwołuje się do Protokołu II do Układu (zwanego dalej „Protokołem II”), który ustanawia reguły pochodzenia i przewiduje kumulację pochodzenia pomiędzy Unią Europejską i Republiką Mołdawii.

(2)

Większość postanowień Układu dotyczących kwestii handlowych i związanych z handlem, w tym Protokół II, jest stosowanych tymczasowo od dnia 1 września 2014 r.

(3)

Artykuł 38 Protokołu II stanowi, że Podkomitet ds. Ceł, o którym mowa w art. 200 Układu, może zdecydować o wprowadzeniu zmian do postanowień tego Protokołu.

(4)

Regionalna Konwencja w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (2) (zwana dalej „Konwencją”) ma na celu zastąpienie protokołów dotyczących reguł pochodzenia obowiązujących obecnie w państwach strefy paneurośródziemnomorskiej jednym aktem prawnym.

(5)

Unia podpisała Konwencję w dniu 15 czerwca 2011 r. Wspólny Komitet Konwencji uznał, w decyzji nr 2 z dnia 21 maja 2014 r. (3), że Republikę Mołdawii należy zaprosić do przystąpienia do Konwencji.

(6)

Unia i Republika Mołdawii złożyły swoje instrumenty przyjęcia u depozytariusza konwencji odpowiednio dnia 26 marca 2012 r. i 31 lipca 2015 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 3 Konwencji, weszła ona w życie w odniesieniu do Unii i Republiki Mołdawii odpowiednio w dniu 1 maja 2012 r. i 1 września 2015 r.

(7)

Protokół II powinien zatem zostać zastąpiony nowym protokołem odwołującym się do Konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Protokół II do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2016 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 października 2016 r.

W imieniu Podkomitetu ds. Ceł

Przewodniczący

P. KOVACS

Sekretarze

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4.

(2)  Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.

(3)  Dz.U. L 217 z 23.7.2014, s. 88.


ZAŁĄCZNIK

„PROTOKÓŁ II

DOTYCZÁCY DEFINICJI POJĘCIA »PRODUKTY POCHODZĄCE« ORAZ METOD WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

Artykuł 1

Obowiązujące reguły pochodzenia

1.   Do celów wykonania niniejszego Układu stosuje się dodatek I oraz odpowiednie postanowienia dodatku II do Regionalnej Konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (1) (zwanej dalej »Konwencją«).

2.   Wszystkie odniesienia do »odpowiedniej umowy« zawarte w dodatku I i w odpowiednich postanowieniach dodatku II do Konwencji interpretowane są jako odniesienia do niniejszego Układu.

Artykuł 2

Rozstrzyganie sporów

1.   Spory zaistniałe w związku z procedurami weryfikacji określonymi w art. 32 dodatku I do Konwencji, których nie można rozstrzygnąć pomiędzy organami celnymi wnioskującymi o przeprowadzenie weryfikacji a organami celnymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tej weryfikacji, przekazuje się Podkomitetowi ds. Ceł. Postanowienia dotyczące mechanizmu rozstrzygania sporów określone w rozdziale 14 (Rozstrzyganie sporów) tytułu V (Handel i zagadnienia związane z handlem) niniejszego Układu nie mają zastosowania.

2.   We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów pomiędzy importerem a organami celnymi kraju przywozu podlega prawodawstwu tego kraju.

Artykuł 3

Zmiany w Protokole

Podkomitet ds. Ceł może zdecydować o wprowadzeniu zmian do postanowień niniejszego protokołu.

Artykuł 4

Wystąpienie z Konwencji

1.   Jeżeli Unia Europejska lub Republika Mołdawii zawiadomi na piśmie depozytariusza Konwencji o zamiarze wystąpienia z Konwencji zgodnie z jej art. 9, Unia Europejska i Republika Mołdawii niezwłocznie rozpoczną negocjacje w sprawie reguł pochodzenia w celu wdrożenia niniejszego Układu.

2.   Do czasu wejścia w życie takich nowo wynegocjowanych reguł pochodzenia do niniejszego Układu nadal mają zastosowanie reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, w odpowiednich postanowieniach dodatku II do Konwencji, mające zastosowanie w momencie wystąpienia. Jednakże począwszy od momentu wystąpienia, reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, w odpowiednich postanowieniach dodatku II do Konwencji interpretuje się w taki sposób, aby umożliwić dwustronną kumulację wyłącznie między Unią Europejską a Republiką Mołdawii.

Artykuł 5

Postanowienia przejściowe – kumulacja

Z zastrzeżeniem postanowień art. 16 ust. 5 i art. 21 ust. 3 dodatku I do Konwencji, w przypadku gdy kumulacja obejmuje tylko państwa EFTA, Wyspy Owcze, Unię Europejską, Turcję, uczestników procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz Republikę Mołdawii, dowodem pochodzenia może być świadectwo przewozowe EUR1 lub deklaracja pochodzenia.”


(1)  Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.