29.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/79


DECYZJA NR 2/2016 KOMITETU MIESZANEGO UE–SZWAJCARIA

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany protokołu nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2016/121]

KOMITET MIESZANY,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r. (1) (zwaną dalej „umową”), w szczególności jej art. 11,

uwzględniając protokół nr 3 do umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (zwany dalej „protokołem nr 3”),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 11 umowy odwołuje się do protokołu nr 3, który określa reguły pochodzenia i przewiduje kumulację pochodzenia pomiędzy UE, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Islandią, Norwegią, Turcją, Wyspami Owczymi i uczestnikami procesu barcelońskiego (2).

(2)

Zgodnie z art. 39 protokołu nr 3 Komitet Mieszany, o którym mowa w art. 29 umowy, może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian do postanowień tego protokołu.

(3)

Regionalna konwencja w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (3) (zwana dalej „konwencją”) ma na celu zastąpienie protokołów w sprawie reguł pochodzenia obowiązujących obecnie w państwach strefy paneurośródziemnomorskiej jednym aktem prawnym.

(4)

UE i Szwajcaria podpisały konwencję w dniu 15 czerwca 2011 r.

(5)

UE i Szwajcaria złożyły swe instrumenty przyjęcia u depozytariusza konwencji odpowiednio dnia 26 marca 2012 r. i 28 listopada 2011 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 3 konwencji, weszła ona w życie w odniesieniu do UE i Szwajcarii odpowiednio w dniu 1 maja 2012 r. i 1 stycznia 2012 r.

(6)

Poprzez konwencję uczestnicy procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz Republika Mołdawii zostali włączeni do paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia.

(7)

Protokół 3 do umowy należy zatem zmienić w celu wprowadzenia odniesienia do konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Protokół nr 3 do umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2015 r.

W imieniu Komitetu Mieszanego

Luc DEVIGNE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189.

(2)  Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Syria i Tunezja.

(3)  Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

„PROTOKÓŁ NR 3

dotyczący definicji pojęcia »produkty pochodzące« oraz metod współpracy administracyjnej

Artykuł 1

Obowiązujące reguły pochodzenia

Do celów wykonania niniejszej Umowy stosuje się dodatek I oraz odpowiednie postanowienia dodatku II do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (1) (»konwencja«).

Wszystkie odniesienia do »odpowiedniej umowy« zawarte w dodatku I i w odpowiednich postanowieniach dodatku II do konwencji interpretowane są jako odniesienia do niniejszej Umowy.

Artykuł 2

Rozstrzyganie sporów

Spory zaistniałe w związku z procedurami weryfikacji określonymi w art. 32 dodatku I do konwencji, których nie można rozstrzygnąć pomiędzy organami celnymi wnioskującymi o przeprowadzenie weryfikacji a organami celnymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie weryfikacji, przekazuje się Komitetowi Mieszanemu.

We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów między importerem a organami celnymi kraju przywozu podlega ustawodawstwu wspomnianego kraju.

Artykuł 3

Zmiany w protokole

Komitet Mieszany może zdecydować o wprowadzeniu zmian do niniejszego protokołu.

Artykuł 4

Wystąpienie z konwencji

1.   Jeżeli UE lub Szwajcaria zawiadomi na piśmie depozytariusza konwencji o zamiarze wystąpienia z konwencji zgodnie z jej art. 9, UE i Szwajcaria niezwłocznie rozpoczną negocjacje w sprawie reguł pochodzenia w celu wdrożenia niniejszej Umowy.

2.   Do czasu wejścia w życie takich nowo wynegocjowanych reguł pochodzenia do niniejszej Umowy nadal mają zastosowanie reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, w odpowiednich postanowieniach dodatku II do konwencji, mające zastosowanie w momencie wystąpienia. Jednakże począwszy od momentu wystąpienia reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, w odpowiednich postanowieniach dodatku II do konwencji interpretuje się w taki sposób, aby umożliwić dwustronną kumulację wyłącznie między Unią Europejską a Szwajcarią.

Artykuł 5

Postanowienia przejściowe – kumulacja

Nie naruszając art. 16 ust. 5 i art. 21 ust. 3 dodatku I do konwencji, w przypadku gdy kumulacja obejmuje tylko państwa EFTA, Wyspy Owcze, Unię Europejską, Turcję, uczestników procesu stabilizacji i stowarzyszenia i Republikę Mołdawii, dowodem pochodzenia może być świadectwo przewozowe EUR1 lub deklaracja pochodzenia.”


(1)  Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.