5.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/70


DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE–GRUZJA NR 2/2014

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie ustanowienia dwóch podkomitetów [2015/2262]

RADA STOWARZYSZENIA UE-GRUZJA,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (1) („Układ”), w szczególności jego art. 409,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 431 Układu niektóre jego części stosuje się tymczasowo od dnia 1 września 2014 r.

(2)

Zgodnie z art. 409 ust. 2 Układu Rada Stowarzyszenia może podjąć decyzję o utworzeniu wszelkich specjalnych komitetów lub organów w poszczególnych dziedzinach, które są niezbędne do wykonania Układu, aby zapewnić sobie wsparcie w wykonywaniu swoich obowiązków.

(3)

Aby umożliwić prowadzenie dyskusji na szczeblu eksperckim w kluczowych obszarach wchodzących w zakres tymczasowego stosowania Układu, należy ustanowić dwa podkomitety.

(4)

Należy umożliwić, za porozumieniem Stron, wprowadzanie zmian zarówno do wykazu podkomitetów, jak i do zakresu uprawnień poszczególnych podkomitetów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym ustanawia się podkomitety wymienione w załączniku.

Artykuł 2

Regulamin wewnętrzny podkomitetów wymienionych w załączniku regulowany jest art. 16 regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia i podkomitetów przyjętego decyzją Rady Stowarzyszenia UE-Gruzja nr 1/2014.

Artykuł 3

Za porozumieniem Stron do wykazu podkomitetów zawartego w załączniku oraz do zakresu uprawnień poszczególnych podkomitetów wymienionych w załączniku można wprowadzać zmiany.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2014 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 261 z 30.8.2014, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PODKOMITETÓW

1)

podkomitet ds. wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

2)

podkomitet ds. współpracy gospodarczej i w innych sektorach.