31.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/1


Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Następujące części Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, podpisanego w Brukseli w dniu 21 marca 2014 r. oraz 27 czerwca 2014 r., będą tymczasowo stosowane na mocy art. 4 decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Układu (1) — druga z decyzji ze zmianami (2) — od dnia 1 listopada 2014 r. w zakresie, w jakim obejmują one kwestie wchodzące w zakres kompetencji Unii:

 

Tytuł I;

 

Tytuł II: art. 4, 5 i 6;

 

Tytuł III: art. 14 i 19;

 

Tytuł V: rozdział 1 (z wyłączeniem art. 338 lit. k), art. 339 i art. 342), rozdział 6 (z wyłączeniem art. 361, art. 362 ust. 1 lit. c), art. 364 i art. 365 lit. a) i c)), rozdział 7 (z wyłączeniem art. 368 ust. 3 i art. 369 lit. a) i d) (3)), rozdziały 12 i 17 (z wyłączeniem art. 404 lit. h)), rozdział 18 (z wyłączeniem art. 410 lit. b) i art. 411), rozdziały 20, 26, 28 oraz art. 353 i art. 428;

 

Tytuł VI;

 

Tytuł VII (z wyłączeniem art. 479 ust. 1), w zakresie, w jakim postanowienia tego tytułu ograniczają się do celu zapewnienia tymczasowego stosowania Układu;

 

Załącznik XXVI, załącznik XXVII (z wyłączeniem kwestii jądrowych), załączniki XXVIII–XXXVI (z wyłączeniem pkt 3 w załączniku XXXII),

 

Załączniki XXXVIII–XLI, załączniki XLIII i XLIV, a także protokół III.


(1)  Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 1.

Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 1.

(2)  Dz.U. L 289 z 3.10.2014, s. 1.

(3)  Odniesienie w art. 369 lit. c) do „opracowywania strategii finansowania koncentrujących się na utrzymaniu, ograniczeniach zdolności przewozowej oraz brakujących ogniwach infrastruktury” nie stwarza jakichkolwiek obowiązków dla państw członkowskich w zakresie finansowania.