7.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/7


DECYZJA NR 1/2014 KOMITETU AMBASADORÓW AKP–UE

z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

(2014/121/UE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP–UE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (2) i po raz drugi w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r. (3), w szczególności art. 2 ust. 6 jej załącznika III,

uwzględniając decyzję nr 8/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie statutu i regulaminu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) (4), w szczególności jej art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 decyzji nr 8/2005 w sprawie statutu i regulaminu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) określa, że do Komitetu Ambasadorów należy mianowanie członków zarządu na maksymalny okres pięciu lat.

(2)

Kadencja trojga członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy reprezentują UE i zostali powołani decyzją nr 3/2013 Komitetu Ambasadorów AKP–UE (5), kończy się w dniu 6 marca 2014 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla dalszych decyzji, które Komitet może być zobowiązany przyjąć w ramach swoich prerogatyw, kadencja trojga członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentujących UE zostaje przedłużona o sześć miesięcy.

Członkami Zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości są zatem:

Adebayo AKINDEINDE

Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

Vera VENCLIKOVA,

kadencja których to członków kończy się w dniu 6 września 2014 r., oraz:

John Atkins ARUHURI

Maria MACHAILO-ELLIS

Félix MOUKO,

kadencja których to członków kończy się w dniu 6 września 2018 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Może zostać w każdej chwili zmodyfikowana zależnie od sytuacji Centrum.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2014 r.

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP–UE

Th. N. SOTIROPOULOS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2)  Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27).

(3)  Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3).

(4)  Dz.U. L 66 z 8.3.2006, s. 16.

(5)  Dz.U. L 263 z 5.10.2013, s. 18.