4.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/7


UMOWA

między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie prekursorów narkotyków

UNIA EUROPEJSKA

z jednej strony i

FEDERACJA ROSYJSKA

z drugiej strony,

zwane dalej „Stronami”,

W RAMACH Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 r., zwanej dalej „konwencją z 1988 r.”;

ZDECYDOWANE zapobiegać nielegalnemu wytwarzaniu środków odurzających i substancji psychotropowych i zwalczać je poprzez zapobieganie kierowaniu z legalnego handlu substancji często wykorzystywanych do niezgodnego z prawem wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych (zwanych dalej „prekursorami narkotyków”);

BIORĄC pod uwagę ogólne ramy prawne między Federacją Rosyjską a Unią Europejską;

ZAUWAŻAJĄC, że handel międzynarodowy może być wykorzystywany do kierowania takich prekursorów narkotyków do nielegalnych celów;

PRZEKONANE o konieczności zawarcia i wykonania umów między zainteresowanymi Stronami w celu ustanowienia szerokiej współpracy, w szczególności w dziedzinie kontroli wywozu i przywozu;

UZNAJĄC, że prekursory narkotyków są również przede wszystkim szeroko stosowane do celów zgodnych z prawem oraz że nie wolno utrudniać handlu międzynarodowego poprzez stosowanie nadmiernych procedur monitorowania,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zakres umowy

1.   Niniejsza umowa określa środki służące pogłębieniu współpracy między Stronami w celu zapobiegania kierowaniu do nielegalnych celów prekursorów narkotyków pochodzących z legalnego handlu, bez uszczerbku dla legalnego handlu tymi prekursorami.

2.   Strony wspierają się zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, szczególnie w zakresie:

monitorowania handlu prekursorami narkotyków między Stronami, by zapobiegać wykorzystywaniu ich do celów niezgodnych z prawem,

zapewniania wzajemnego wsparcia w celu zapobiegania kierowaniu do nielegalnych celów takich prekursorów narkotyków.

3.   Środki, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, mają zastosowanie do prekursorów narkotyków wymienionych w załączniku I do niniejszej umowy (zwanych dalej „prekursorami wymienionymi w załączniku”).

Artykuł 2

Środki wykonawcze

1.   Strony informują się wzajemnie na piśmie o swoich właściwych organach. Organy te komunikują się ze sobą bezpośrednio do celów niniejszej umowy.

2.   Strony informują się wzajemnie o swoich stosownych przepisach prawnych i innych środkach stosowanych w celu wykonania niniejszej umowy.

Artykuł 3

Monitorowanie handlu

1.   Właściwe organy Stron informują się wzajemnie z własnej inicjatywy każdorazowo, gdy mają uzasadnione podstawy sądzić, że prekursory wymienione w załączniku stosowane w legalnym handlu między Stronami mogą zostać wykorzystane do niezgodnego z prawem wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych.

2.   W odniesieniu do prekursorów wymienionych w załączniku właściwe organy Strony dokonującej wywozu przekazują właściwym organom Strony dokonującej przywozu powiadomienie poprzedzające wywóz, zawierające informacje, o których mowa w art. 12 ust. 10 lit. a) konwencji z 1988 r.

Odpowiedź udzielona na piśmie przez właściwe organy Strony dokonującej przywozu jest przekazywana za pomocą technicznych środków komunikacji w terminie 21 dni od daty otrzymania wiadomości od właściwych organów Strony dokonującej wywozu. Brak odpowiedzi we wspomnianym terminie jest równoważny z brakiem sprzeciwu wobec wysłania przesyłki. Ewentualny sprzeciw jest zgłaszany na piśmie za pomocą technicznych środków komunikacji właściwym organom Strony dokonującej wywozu we wspomnianym wyżej okresie od daty otrzymania powiadomienia poprzedzającego wywóz wraz z podaniem uzasadnienia odmowy.

Artykuł 4

Wzajemna pomoc

1.   Strony udzielają sobie wzajemnej pomocy w zakresie niniejszej umowy w drodze wymiany informacji, o których mowa w art. 12 ust. 10 lit. a) konwencji z 1988 r., by zapobiec kierowaniu prekursorów wymienionych w załączniku do celów niezgodnego z prawem wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych. Zgodnie ze swoim ustawodawstwem Strony podejmują stosowne kroki, by zapobiec kierowaniu prekursorów do nielegalnych celów.

2.   Strony zapewniają sobie wzajemną pomoc na pisemny wniosek lub z ich własnej inicjatywy, w przypadku gdy istnieją podstawy, by sądzić, że inne istotne informacje są interesujące dla drugiej Strony.

3.   We wniosku podaje się informacje dotyczące:

celu i podstawy wniosku;

zakładanego czasu wykonania wniosku;

inne informacje, które mogą zostać wykorzystane do celów wykonania wniosku.

4.   Do wniosku skierowanego na piśmie na oficjalnym papierze właściwych organów Strony wnioskującej i podpisanym przez należycie upoważnione osoby reprezentujące właściwe organy Strony wnioskującej załącza się tłumaczenie w jednym z języków urzędowych Strony, do której kierowany jest wniosek.

5.   Właściwe organy Strony, do której kierowany jest wniosek, podejmują możliwie jak najszybciej wszelkie niezbędne środki w celu pełnego wykonania wniosku.

6.   Wnioski o pomoc są wykonywane zgodnie z ustawodawstwem Strony, do której kierowany jest wniosek.

7.   Właściwe organy Strony, do której kierowany jest wniosek, powinny możliwie jak najszybciej poinformować właściwe organy Strony wnioskującej o okolicznościach, które uniemożliwiają wykonanie wniosku lub opóźniają je.

Jeśli właściwe organy Strony wnioskującej stwierdzą, że nie zachodzi już dłużej konieczność wykonania wniosku, możliwie jak najszybciej informują o tym właściwe organy Strony, do której kierowany jest wniosek.

8.   Strony mogą współpracować ze sobą w celu zminimalizowania ryzyka niezgodnych z prawem przepływów prekursorów wymienionych w załączniku, które są wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej i na obszar celny Unii Europejskiej lub z nich wywożone.

9.   Pomoc przewidziana w niniejszym artykule pozostaje bez uszczerbku dla zasad regulujących wzajemną pomoc w sprawach karnych i o ekstradycję ani nie stosuje się do informacji uzyskanych w drodze wykonywania uprawnień na wniosek organu sądowego, chyba że organ ten zezwala na przekazanie takich informacji.

Artykuł 5

Poufność i ochrona danych

1.   Strony podejmują wszelkie środki, by zapewnić poufność otrzymanych informacji. Jeśli zapewnienie poufności żądanych informacji nie jest możliwe, Strona występująca o takie informacje powiadamia o tym drugą Stronę, która decyduje, czy przekazać te informacje na takich warunkach.

2.   Informacje uzyskane na mocy niniejszej umowy, w tym dane osobowe, wykorzystywane są wyłącznie do celów niniejszej umowy i nie wolno ich przechowywać dłużej niż to konieczne do celów, do jakich są one przekazywane zgodnie z niniejszą umową.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 2 zezwala się na wykorzystanie informacji, w tym danych osobowych, do innych celów przez organy lub instytucje publiczne Strony, która otrzymała informacje, wyłącznie po wydaniu uprzedniej wyraźnej zgody na piśmie przez organ Strony, która przekazała informacje zgodnie z ustawodawstwem tej Strony. Takie wykorzystanie informacji podlega następnie wszelkim warunkom ustalonym przez ten organ.

4.   W toku postępowania wszczętego w związku z nieprzestrzeganiem ustawodawstwa w zakresie prekursorów wymienionych w załączniku Strony mogą wykorzystać jako dowód informacje otrzymane oraz dokumenty omówione zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy po uprzedniej pisemnej zgodzie właściwych organów Strony, do której kierowany jest wniosek i która przekazała takie dane.

5.   W przypadku wymiany danych osobowych dane te są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w załączniku II, które są wiążące dla Stron niniejszej umowy.

Artykuł 6

Wyjątki od obowiązku udzielenia wzajemnej pomocy

1.   Dopuszcza się odmowę udzielenia pomocy lub objęcie jej określonymi warunkami lub wymogami, w przypadku gdy Strona uważa, że pomoc udzielona na mocy niniejszej umowy mogłaby naruszyć suwerenność, bezpieczeństwo, porządek publiczny bądź inne istotne interesy Federacji Rosyjskiej lub tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego zwrócono się o udzielenie pomocy na podstawie niniejszej umowy.

2.   W przypadkach przewidzianych w niniejszym artykule decyzja właściwego organu Strony, do której kierowany jest wniosek, oraz jej uzasadnienie muszą zostać możliwie jak najszybciej podane do wiadomości właściwego organu Strony wnioskującej.

Artykuł 7

Współpraca w zakresie prekursorów narkotyków niewymienionych w załączniku I

1.   Strony mogą dobrowolnie przekazywać informacje dotyczące prekursorów niewymienionych w załączniku I do niniejszej umowy (zwanych dalej „prekursorami niewymienionymi w załączniku”).

2.   W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zastosowanie mają postanowienia art. 4 ust. 2–9.

3.   Strony mogą przekazywać dostępne im wykazy prekursorów niewymienionych w załączniku.

Artykuł 8

Współpraca techniczna i naukowa

Strony współpracują przy wykrywaniu nowych metod kierowania substancji do nielegalnych celów, jak również przy wskazywaniu właściwych środków przeciwdziałających temu procederowi, włączając w to współpracę techniczną, a w szczególności programy szkoleń i wymiany dla zainteresowanych urzędników, w celu wzmocnienia administracyjnych i śledczych struktur w tej dziedzinie oraz popierania współpracy z handlem i przemysłem.

Artykuł 9

Wspólna Grupa Kontrolna Ekspertów

1.   Zgodnie z niniejszą umową powołuje się niniejszym Wspólną Grupę Kontrolną Ekspertów (zwaną dalej „Wspólną Grupą Kontrolną Ekspertów”), w skład której wchodzą przedstawiciele właściwych organów Stron.

2.   Wspólna Grupa Kontrolna Ekspertów wydaje zalecenia w drodze konsensusu.

3.   Data, miejsce i program spotkań Wspólnej Grupy Kontrolnej Ekspertów ustalane są w drodze konsensusu.

4.   Wspólna Grupa Kontrolna Ekspertów zarządza niniejszą umową oraz zapewnia jej właściwe wykonanie. W tym celu:

rozstrzyga kwestie dotyczące wykonania niniejszej umowy;

bada i zaleca środki pomocy technicznej przewidziane w art. 8;

bada i zaleca inne możliwe formy współpracy;

zajmuje się innymi podnoszoynymi przez Strony kwestiami dotyczącymi wykonania niniejszej umowy.

5.   Wspólna Grupa Kontrolna Ekspertów może zalecić Stronom zmiany do niniejszej umowy.

Artykuł 10

Zobowiązania wynikające z innych umów międzynarodowych

1.   O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, jej postanowienia nie mają wpływu na zobowiązania Stron wynikające z innych umów międzynarodowych.

2.   Wymianę informacji objętych tajemnicą reguluje umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych (1).

3.   Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami jakiejkolwiek dwustronnej lub wielostronnej umowy międzynarodowej między Federacją Rosyjską a państwami członkowskimi UE dotyczącej prekursorów narkotyków.

4.   Strony informują się wzajemnie o zawarciu z innymi państwami umów międzynarodowych dotyczących wspomnianych powyżej kwestii.

5.   Niniejsza umowa ma być rozumiana i interpretowana w kontekście ogólnych ram prawnych obowiązujących między UE a Federacją Rosyjską, w tym w odniesieniu do wszelkich zobowiązań w nich zawartych.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia Stron o zakończeniu przez nie procedur wewnętrznych, które są wymagane, by niniejsza umowa weszła w życie.

Artykuł 12

Okres obowiązywania, wypowiedzenie oraz zmiany

1.   Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat, po upływie których jest automatycznie lub w sposób dorozumiany odnawiana na kolejne następujące po sobie pięcioletnie okresy do chwili, gdy jedna ze Stron, nie później niż sześć miesięcy przed upływem odnośnego okresu pięcioletniego, powiadomi drugą Stronę na piśmie o zamiarze wypowiedzenia niniejszej umowy.

2.   Niniejsza umowa może być zmieniona za wspólną zgodą Stron.

Artykuł 13

Koszty

Każda ze Stron pokrywa koszty, jakie ponosi w związku ze środkami stosowanymi w celu wykonania niniejszej umowy.

Sporządzono w Jekaterynburgu dnia 4 czerwca 2013 r., w dwóch egzemplarzach w następujących językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i rosyjskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Европейский съюз

Image

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou Federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione Russa

Krievijas Federācijas vārdā –

Rusijos Federacijos vardu

Az Oroszországi Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú Federáciu

Za Rusko Federacijo

Venäjän Federaation puolesta

För Ryska Federationen

За Pоссийскую Федерацию

Image


(1)  Dz.U. L 155 z 22.6.2010, s. 57.


ZAŁĄCZNIK I

Bezwodnik octowy

Aceton

Kwas antranilowy

Efedryna

Ergometryna

Ergotamina

Eter dietylowy

Kwas chlorowodorowy

Izosafrol

Kwas lizergowy

3,4-Metylenodioksyfenylo-2-propanonal

Keton metylowo-etylowy

Kwas N-acetyloantranilowy

Norefedryna

Kwas fenylooctowy

1-fenylo-2-propanon

Piperydyna

Piperonal

Nadmanganian potasu

Pseudoefedryna

Safrol

Kwas siarkowy

Toluen

W tym sole substancji wymienionych w niniejszym załączniku, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe. (Oprócz soli kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowego).


ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJE ORAZ ZASADY OCHRONY DANYCH

Definicje

Na użytek niniejszej umowy

„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

„przetwarzanie danych osobowych” oznacza dowolną operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub inny, takich jak gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

Zasady

„Jakość danych i ich proporcjonalność”: dane są odpowiednie, dokładne i istotne oraz ich zakres nie wykracza poza cele, dla jakich są one przekazywane i w razie konieczności uaktualniane. Strony w szczególności zapewnią systematyczny przegląd przekazywanych danych pod kątem ich dokładności.

„Przejrzystość”: Osoba, której dane dotyczą, jest informowana o celu przetwarzania danych oraz o tożsamości administratora danych, o odbiorcach i kategoriach odbiorców danych osobowych, prawie dostępu oraz prawie do korekty, usuwania lub zablokowania danych, które jej dotyczą, prawie do zasobów administracyjnych i sądowych, a także otrzymuje wszelkie inne informacje w zakresie, w jakim jest to konieczne dla zapewnienia rzetelnego przetwarzania, chyba że takie informacje zostały już przekazane przez Strony niniejszej umowy.

„Prawo dostępu, prawo do korekty, usuwania lub zablokowania danych”: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo bezpośredniego dostępu bez ograniczeń do wszystkich dotyczących jej danych, które są przetwarzane, a w stosownych przypadkach prawo do korekty, usuwania lub zablokowania danych, których przetwarzanie nie jest zgodne z niniejszą umową, z uwagi na niekompletność lub niedokładność takich danych.

„Środki odwoławcze”: Strony zapewniają, by osoba, której dane dotyczą i która uważa, że jej prawo do prywatności zostało naruszone lub jej dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający niniejszą umowę, miała prawo zgodnie ze ich ustawodawstwem do skutecznego administracyjnego środka odwoławczego przed właściwym organem oraz do sądowego środka odwoławczego przed niezawisłym i bezstronnym sądem, do którego dostęp mają osoby fizyczne bez względu na ich obywatelstwo lub kraj zamieszkania.

Wszelkie takie przypadki naruszeń pociągają za sobą stosowne, proporcjonalne i skuteczne kary, w tym odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku naruszenia zasad o ochronie danych. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień o ochronie danych, nakładane są kary, w tym odszkodowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Dalsze przekazywanie danych:

Zezwala się na dalsze przekazywanie danych osobowych innym organom i instytucjom publicznym w państwach trzecich wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody organu, który przekazał dane i wyłącznie do celów, do jakich takie dane zostały przekazane, a także pod warunkiem że takie państwo zapewni odpowiedni poziom ochrony danych. Z zastrzeżeniem uzasadnionych ograniczeń prawnych wynikających z przepisów krajowych Strony informują osobę, której dane dotyczą, o takim dalszym przekazaniu.

„Nadzorowanie przetwarzania danych”: Przestrzeganie przez każdą ze Stron przepisów o ochronie danych podlega kontroli co najmniej jednego niezależnego organu publicznego, który dysponuje skutecznymi uprawnieniami w zakresie dochodzeń, interwencji i uczestniczenia w postępowaniu sądowym lub zgłaszania właściwym organom sądowym wszelkich przypadków naruszenia zasad ochrony danych, określonych w niniejszej umowie. Każdy niezależny organ publiczny w szczególności rozpatruje wniosek złożony przez dowolną osobę, dotyczący ochrony jej praw i swobód w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą umową. Dana osoba jest powiadamiana o wyniku rozpatrzenia wniosku.

„Odstępstwa od zasady przejrzystości i prawa dostępu”: W razie konieczności Strony mogą ograniczyć prawo dostępu oraz zasady przejrzystości zgodnie ze swoimi przepisami, tak aby:

nie zagrażać oficjalnemu dochodzeniu,

nie naruszać praw człowieka, jakie przysługują innym osobom.