30.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/2


ZMIENIONY PROTOKÓŁ USTALEŃ

ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczący przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej

Artykuł I

Przedmiot i cele

W drodze niniejszego protokołu ustaleń Stany Zjednoczone i Unia Europejska zamierzają osiągnąć następujące cele:

1.

zapewnić, w ramach pierwszego etapu („etap 1”), czasowe i częściowe

a)

rozszerzenie przez UE dostępu do rynku dla wysokiej jakości wołowiny; oraz

b)

obniżenie poziomu zwiększonych ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z UE, dopuszczonych w ramach WTO w 1999 r. („zwiększone cła”)

w celu zdobycia przez Strony dodatkowego doświadczenia w handlu wołowiną wysokiej jakości i ułatwienia przejścia do warunków długoterminowych;

2.

zapewnić sposobność przejścia do drugiego etapu („etap 2”), w odniesieniu do:

a)

dalszego rozszerzenia przez UE dostępu do rynku dla wysokiej jakości wołowiny; oraz

b)

zredukowania zwiększonych ceł do zera

w celu zdobycia przez Strony dodatkowego doświadczenia w rozszerzonym handlu wołowiną wysokiej jakości i ułatwienia przejścia do warunków długoterminowych; oraz

3.

zapewnić dodatkową możliwość rozpoczęcia trzeciego etapu („etap 3”) w odniesieniu do sporu między Stronami w ramach WTO w sprawie: WE – środki dotyczące mięsa i produktów mięsnych (hormony).

Artykuł II

Główne zobowiązania

1.   Na początku etapu 1 UE ustanowi autonomiczny kontyngent taryfowy na wołowinę wysokiej jakości w rocznej ilości wynoszącej 20 000 ton metrycznych masy produktu, dla których stawka celna w ramach kontyngentu wynosi zero (0) procent.

2.   UE otworzy autonomiczny kontyngent taryfowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 3 sierpnia 2009 r.

3.   W odniesieniu do zwiększonych ceł Stany Zjednoczone nie rozszerzą zakresu, nie zmienią pochodzenia produktów podlegających zwiększonym cłom, ani nie zwiększą poziomu takich ceł obowiązujących od dnia 23 marca 2009 r.

4.   Jeśli Stany Zjednoczone i UE przejdą do etapu 2, jak określono w art. I ust. 2 oraz wynegocjowano zgodnie z art. IV ust. 2:

a)

UE zwiększy autonomiczny kontyngent taryfowy, o którym mowa w ust. 1, do 45 000 ton metrycznych masy produktu;

b)

a Stany Zjednoczone zawieszą całość zwiększonych ceł nałożonych w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu w ramach WTO w sprawie WE – środki dotyczące mięsa i produktów mięsnych (hormony).

5.   Jeśli Stany Zjednoczone i UE przejdą do etapu 3, jak określono w art. I ust. 3 oraz wynegocjowano zgodnie z art. IV ust. 3:

a)

UE utrzyma autonomiczny kontyngent taryfowy, o którym mowa w ust. 1, na poziomie określonym w ust. 4 lit. a),

b)

a Stany Zjednoczone zniosą zwiększone cła nałożone w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu w ramach WTO w sprawie WE – środki dotyczące mięsa i produktów mięsnych (hormony).

Artykuł III

Administrowanie kontyngentem

1.   Strony zgadzają się, że kontyngentem taryfowym, o którym mowa w artykule II, będzie administrować Komisja zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.

2.   Komisja utworzy kontyngent taryfowy określony w niniejszym protokole ustaleń zgodnie z art. XIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., włącznie z jego uwagami interpretacyjnymi, i będzie tym kontyngentem administrować. Komisja dołoży wszelkich starań, by administrować kontyngentem taryfowym, o którym mowa w artykule II, w sposób umożliwiający importerom jego pełne wykorzystanie.

Artykuł IV

Monitorowanie i konsultacje

1.   Stany Zjednoczone i UE:

a)

będą monitorować i poddawać przeglądowi funkcjonowanie niniejszego protokołu ustaleń; oraz

b)

na żądanie którejkolwiek ze Stron przeprowadzą dodatkowe konsultacje dwustronne dotyczące funkcjonowania niniejszego protokołu, w tym kwestii administrowania kontyngentem, nie później niż trzydzieści (30) dni od dnia otrzymania wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

2.   Stany Zjednoczone i UE spotkają się, nie później niż osiemnaście (18) miesięcy od daty określonej w art. II ust. 2, aby poddać przeglądowi funkcjonowanie etapu 1 z myślą o rozpoczęciu etapu 2.

3.   Jeśli Stany Zjednoczone i UE rozpoczną etap 2, Stany Zjednoczone i UE spotkają się, nie później niż sześć (6) miesięcy od dnia, w którym UE spełni zobowiązanie określone w art. II ust. 4 lit. a), aby poddać przeglądowi funkcjonowanie etapu 2 z myślą o rozpoczęciu etapu 3. Przegląd ten będzie obejmował m.in. następujące kwestie:

a)

czas trwania etapu 3;

b)

status i skutki protokołu w stosunku do Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów;

c)

konsekwencje nieprzestrzegania warunków protokołu przez którąkolwiek ze Stron; oraz

d)

status i wynik jakiegokolwiek postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia sporu w sprawie WE – środki dotyczące mięsa i produktów mięsnych (hormony).

4.   Po zakończeniu przeglądu, o którym mowa w ust. 3, jeśli Strony porozumieją się co do warunków rozpoczęcia etapu 3, mogą one wprowadzić zmiany do protokołu w celu odzwierciedlenia uzgodnionych wniosków z tego przeglądu, z zastosowaniem procedury określonej w art. V ust. 5. Takie zmiany nie będą miały wpływu na główne zobowiązania, określone w art. II ust. 5.

5.   W ramach tego przeglądu Strony zgodziły się na wprowadzenie zmian do niniejszego protokołu ustaleń w dniu 21 października 2013 r.

Artykuł V

Czas trwania, wycofanie się Stron i zmiana protokołu ustaleń

1.   Etap 1 ustanawia się na okres trzech (3) lat począwszy od daty określonej w art. II ust. 2.

2.   Etap 2 ustanawia się na okres trzech (3) lat począwszy od daty rozpoczęcia przez Strony etapu 2.

3.   Etap 3 rozpocznie się po powiadomieniu o tym fakcie Organu Rozstrzygania Sporów WTO.

4.   Zarówno Stany Zjednoczone, jak i UE mogą wycofać się z niniejszego protokołu ustaleń w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Jeżeli jedna ze Stron przedłoży takie pisemne zawiadomienie, niniejszy protokół ustaleń wygaśnie sześć (6) miesięcy od daty tego zawiadomienia. Jeżeli obie Strony przedłożą takie pisemne zawiadomienie, niniejsze porozumienie wygaśnie sześć (6) miesięcy od najwcześniejszej z dat tych zawiadomień. W czasie tego okresu sześciu (6) miesięcy główne zobowiązania, określone w artykule II, mające zastosowanie w momencie przedłożenia zawiadomienia o wycofaniu się Strony, zostaną utrzymane przez obie Strony.

5.   Stany Zjednoczone i UE mogą wprowadzić zmiany do niniejszego protokołu ustaleń w drodze wzajemnego porozumienia na piśmie.

Artykuł VI

Definicje

Do celów niniejszego protokołu ustaleń „wołowina wysokiej jakości” oznacza:

„kawałki wołowiny uzyskane z tusz jałówek i wołów w wieku poniżej 30 miesięcy, żywionych przez co najmniej ostatnie 100 dni przed ubojem żywnością zawierającą nie mniej niż 62 procent koncentratów paszowych lub podobnych produktów ze zbóż paszowych (zawartość suchej masy), która osiąga lub przekracza zawartość metabolizowalnej energii (ME) 12,26 megadżula (MJ) na kilogram suchej masy. Jałówki i woły żywione w ten sposób otrzymują średnio dziennie nie więcej niż 1,4 procent ich żywej wagi w przeliczeniu na suchą masę.

Tusze, z których pochodzą kawałki, są oceniane przez osobę oceniającą zatrudnioną przez właściwe organy krajowe, która w swojej ocenie i wynikającej z niej klasyfikacji tuszy opiera się na metodzie zatwierdzonej przez te organy. Metoda oceny zatwierdzona przez właściwe organy krajowe i związana z nią klasyfikacja musi obejmować ocenę oczekiwanej jakości tusz na podstawie połączenia dojrzałości tuszy i właściwości organoleptycznych kawałków wołowiny. Taka metoda oceny tuszy obejmuje między innymi ocenę cech dojrzałości koloru i tekstury najdłuższego mięśnia grzbietu, stanu wykształcenia kości i chrząstek, a także ocenę oczekiwanych właściwości organoleptycznych obejmującą połączenie szczególnych cech tłuszczu śródmięśniowego i jędrność najdłuższego mięśnia grzbietu.

Kawałki są oznakowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

Oznaczenie »wołowina wysokiej jakości« może zostać dodane do informacji na etykiecie.

Artykuł VII

Zastrzeżenie praw

1.   Podczas etapu 2 lub 3 niniejszego protokołu ustaleń żadna ze Stron nie będzie wnioskować o powołanie zespołu orzekającego na podstawie art. 21 ust. 5 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w sprawie WE – środki dotyczące mięsa i produktów mięsnych (hormony).

2.   Ani niniejszy protokół ustaleń, ani podejmowanie jakichkolwiek działań opisanych w niniejszym protokole ustaleń nie uniemożliwiają sporu między Stronami co do tego, czy zalecenia i orzeczenia wydane przez Organ Rozstrzygania Sporów w sprawie WE – środki dotyczące mięsa i produktów mięsnych (hormony) zostały wykonane.

3.   Niniejszy protokół ustaleń pozostaje bez uszczerbku dla praw i zobowiązań Stanów Zjednoczonych i UE wynikających z porozumień WTO, chyba że protokół ten stanowi inaczej.

Artykuł VIII

Związek z prawami wynikającym z WTO

1.   Strony przewidują, że etap 3 wiązałby się z wygaśnięciem zezwolenia udzielonego przez Organ Rozstrzygania Sporów podczas posiedzenia w dniu 26 lipca 1999 r. na podstawie art. 22 ust. 7 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów, oraz że w sprawie DS26 nie podjęto by żadnych dalszych działań na podstawie tego uzgodnienia.

2.   Niniejszy protokół ustaleń oraz działanie na podstawie Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów, o którym to działaniu mowa w ust. 1, pozostają bez uszczerbku dla prawa każdej ze Stron do wszczęcia nowego sporu na podstawie tego uzgodnienia.

Съставено в Женева на двадесет и първи октомври две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ginebra, el veintiuno de octubre de dos mil trece.

V Ženevě dne dvacátého prvního října dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Genève den enogtyvende oktober to tusind og tretten.

Geschehen zu Genf am einundzwanzigsten Oktober zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne esimesel päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη την εικοστή πρώτη Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Geneva on the twenty-first day of October in the year two thousand and thirteen.

Fait à Genève, le vingt- et-un octobre deux mille treize.

Sastavljeno u Ženevi dana dvadeset prvog listopada godine dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventuno ottobre duemilatredici.

Ženēvā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų spalio dvidešimt pirmą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenharmadik év október havának huszonegyedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fil-wieħed u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Genève, de eenentwintigste oktober tweeduizend dertien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Genebra, em vinte e um de outubro de dois mil e treze.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și unu octombrie două mii treisprezece.

V Ženeve dvadsiateho prvého októbra dvetisíctrinásť.

V Ženevi, enaindvajsetega oktobra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Utfärdat i Genève den tjugoförsta oktober tjugohundratretton.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Съединените американски щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d’Amérique

Za Sjedinjene Američke Države

Per gli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite Ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image