31.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/42


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 81/2013

z dnia 3 maja 2013 r.

zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1224/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1 (rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) i w pkt 2 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009) w załączniku VI do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 1224: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1224/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. L 349 z 19.12.2012, s. 45).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1224/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 349 z 19.12.2012, s. 45.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.