30.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/23


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 18/2013

z dnia 1 lutego 2013 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) oraz protokół 37 do Porozumienia EOG zawierający wykaz przewidziany w art. 101

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98 i 101,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2010/C 326/07 z dnia 2 listopada 2010 r. ustanawiającą europejskie wielostronne forum na temat fakturowania elektronicznego (e-fakturowania) (1).

(2)

Mając na uwadze odpowiednie funkcjonowanie Porozumienia EOG, należy rozszerzyć protokół 37 do Porozumienia EOG w celu włączenia do niego zapisu dotyczącego europejskiego wielostronnego forum na temat fakturowania elektronicznego (e-fakturowania) ustanowionego decyzją Komisji 2010/C 326/07, a także zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG w celu określenia procedur stowarzyszenia z tym forum.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX oraz protokół 37 do Porozumienia o EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31ec (decyzja Komisji 2010/578/UE) załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„31ed.

32010 D 1203(02): decyzja Komisji 2010/C 326/07 z dnia 2 listopada 2010 r. ustanawiająca europejskie wielostronne forum na temat fakturowania elektronicznego (e-fakturowania) (Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 13).

Procedury włączania państw EFTA zgodnie z art. 101 Porozumienia:

Każde państwo EFTA może powołać osobę uczestniczącą w posiedzeniach europejskiego wielostronnego forum na temat fakturowania elektronicznego (e-fakturowania) w charakterze obserwatora.”.

Artykuł 2

W protokole 37 do Porozumienia (zawierającym wykaz przewidziany w artykule 101) dodaje się punkt w brzmieniu:

„38.

europejskie wielostronne forum na temat fakturowania elektronicznego (e-fakturowania) (decyzja Komisji 2010/C 326/07).”.

Artykuł 3

Teksty decyzji Komisji 2010/C 326/07 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po dokonaniu ostatniej notyfikacji przewidzianej na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 13.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.