30.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/20


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 15/2013

z dnia 1 lutego 2013 r.

zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W pkt 2 załącznika VI należy wprowadzić odniesienie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1244/2010 (1), zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (2), które to rozporządzenia są uwzględnione w Porozumieniu EOG.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 2 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009) załącznika VI do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32010 R 1244: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 35).”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 35.

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.