30.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/17


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 12/2013

z dnia 1 lutego 2013 r.

zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiającą zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającą decyzję Komisji 2007/74/WE (1).

(2)

Decyzja wykonawcza 2011/877/UE uchyla decyzję Komisji 2007/74/WE (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku IV do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 24a (decyzja Komisji 2008/952/WE) dodaje się punkt w brzmieniu:

„24b.

32011 D 0877: decyzja wykonawcza Komisji 2011/877/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca decyzję Komisji 2007/74/WE (Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 91).”;

2)

skreśla się pkt 29 (decyzja Komisji 2007/74/WE).

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2011/877/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 91.

(2)  Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 183.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.