21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/4


Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Umowy z dnia 19 października 2005 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (1) (zwanej dalej „umową”), zawartej decyzją Rady 2006/325/WE (2), w przypadku zmian do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (3) Dania powiadamia Komisję o swej decyzji dotyczącej ewentualnego wdrożenia treści takich zmian.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (4) zostało przyjęte dnia 12 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. Dania powiadomiła Komisję o swojej decyzji w sprawie wdrożenia treści rozporządzenia (UE) nr 1215/2012. Oznacza to, że przepisy rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 będą miały zastosowanie do stosunków między Unią a Danią.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 umowy powiadomienie przesłane przez Danię rodzi wzajemne zobowiązania w stosunkach między Danią a Wspólnotą. W związku z tym rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 stanowi zmianę umowy i uznaje się je za załączone do niej.

W odniesieniu do art. 3 ust. 3 i 4 umowy wykonanie rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 w Danii może mieć miejsce poprzez zmianę obowiązujących przepisów decyzją parlamentu duńskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. b) umowy Dania powiadomi Komisję o dacie wejścia w życie takich wykonawczych środków ustawodawczych.


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 62.

(2)  Dz.U. L 120 z 5.5.2006, s. 22.

(3)  Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.

(4)  Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1.