19.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/2


Powiadomienie dotyczące wejścia w życie decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

Procedury niezbędne do wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (1) podpisanej w Brukseli w dniu 17 maja 2011 r. zostały zakończone w dniu 21 października 2011 r. W związku z tym w dniu 1 grudnia 2011 r. umowa ta wejdzie w życie zgodnie z jej art. 3.


(1)  Dz.U. L 297 z 16.11.2011, s. 49.