5.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/21


DECYZJA NR 1/2011 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE

z dnia 17 lutego 2011 r.

dotycząca statusu Gwinei Równikowej w odniesieniu do zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE

(2011/145/UE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-UE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2) (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP-UE”), a po raz drugi w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r. (3) (zwaną dalej „zmienioną umową o partnerstwie AKP-UE”), w szczególności jej art. 15 ust. 3 i 4,

uwzględniając decyzję nr 1/2005 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 8 marca 2005 r. dotyczącą przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP-WE (4), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa o partnerstwie AKP-UE weszła w życie z dniem 1 lipca 2008 r. zgodnie z jej art. 93 ust. 3. Zmieniona umowa o partnerstwie AKP-UE jest tymczasowo stosowana od dnia 31 października 2010 r.

(2)

Gwinea Równikowa, która podpisała umowę o partnerstwie AKP-UE w dniu 25 czerwca 2005 r., złożyła dokument ratyfikacyjny z zastrzeżeniem, a dokument ten został odrzucony przez Unię i jej państwa członkowskie pismem z dnia 19 grudnia 2008 r. W związku z tym, zgodnie z art. 93 ust. 4 zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE, ratyfikacja nie jest ważna.

(3)

Artykuł 94 zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE stanowi, że wszelkie wnioski o przystąpienie państwa są przedkładane Radzie Ministrów i przez nią zatwierdzane.

(4)

W maju 2010 r. Gwinea Równikowa przedstawiła wniosek o przystąpienie zgodnie z art. 94 umowy o partnerstwie AKP-UE oraz wniosek o przyznanie statusu obserwatora, który pozwoliłby jej na udział we wspólnych instytucjach ustanowionych na mocy umowy o partnerstwie AKP-UE w oczekiwaniu na zakończenie procedur związanych z przystąpieniem.

(5)

Status obserwatora obowiązywałby do dnia 30 kwietnia 2011 r. Gwinea Równikowa powinna złożyć akt przystąpienia u depozytariuszy zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE, a mianowicie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej i w Sekretariacie Państw AKP, nie później niż tego dnia.

(6)

Zgodnie z art. 15 ust. 4 umowy o partnerstwie AKP-UE Rada Ministrów wyraziła zgodę w Wagadugu w dniu 21 czerwca 2010 r. na upoważnienie Komitetu Ambasadorów do podjęcia decyzji w jej imieniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdzenie wniosku o przystąpienie i o przyznanie statusu obserwatora

Niniejszym zatwierdza się wniosek Gwinei Równikowej o przystąpienie do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienionej po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., a po raz drugi w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r. (zwanej dalej „zmienioną umową o partnerstwie AKP-UE”).

Gwinea Równikowa otrzymuje status obserwatora do dnia 30 kwietnia 2011 r. w ramach zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE.

Gwinea Równikowa złoży akt przystąpienia u depozytariuszy zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE, a mianowicie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej i w Sekretariacie Państw AKP, nie później niż tego dnia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2011 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP-UE przez Komitet Ambasadorów AKP-UE

GYÖRKÖS P.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2)  Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27).

(3)  Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3).

(4)  Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 44.