22009A1120(01)

Porozumienie między Komisją Europejską a Organem Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

Dziennik Urzędowy L 306 , 20/11/2009 P. 0041 - 0044


ZAŁĄCZNIK

Porozumienie między Komisją Europejską a Organem Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

zwana dalej "Komisją", którą reprezentuje Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu,

z jednej strony, oraz

ORGAN NADZORU EUROPEJSKIEGO GNSS,

zwany dalej "organem nadzoru", reprezentowany przez dyrektora wykonawczego,

z drugiej strony,

zwane dalej "stronami",

UWZGLĘDNIAJĄC Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo),

UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi,

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny,

MAJĄC NA UWADZE, że w dziedzinie zarządzania europejskimi programami radionawigacji satelitarnej EGNOS oraz Galileo zachodzi potrzeba ciągłej wymiany informacji niejawnych między stronami,

UZNAJĄC, że do celów pełnej i skutecznej konsultacji oraz współpracy może zachodzić potrzeba zarówno dostępu do informacji niejawnych obu stron, jak i wymiany informacji niejawnych między stronami,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że taki dostęp do informacji niejawnych, jak również ich wymiana wymagają zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa,

UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego porozumienia:

a) "informacje niejawne" oznaczają wszelkie informacje (mianowicie wiedzę, która może być przekazywana w każdej postaci) lub materiały, w tym dokumenty, które którakolwiek ze stron uznaje za wymagające ochrony przed nieupoważnionym ujawnieniem i które zostały jako takie zaklasyfikowane w klasyfikacji bezpieczeństwa;

b) "strona przekazująca" informacje to strona, od której pochodzą informacje niejawne przekazywane lub udostępniane drugiej ze stron, będącej w tym przypadku stroną otrzymującą;

c) "strona otrzymująca" informacje to strona, która otrzymuje informacje niejawne od strony przekazującej;

d) "przepisy bezpieczeństwa" to decyzja Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom w brzmieniu obowiązującym każdą ze stron, wraz z wewnętrznymi przepisami proceduralnymi i regulaminowymi obu stron.

Artykuł 2

Niniejsze porozumienie stosuje się do wszelkich informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych między stronami zgodnie z obowiązującymi je przepisami bezpieczeństwa do celów europejskich programów radionawigacji satelitarnej (Galileo i EGNOS).

Artykuł 3

Każda ze stron:

a) chroni i zabezpiecza informacje niejawne będące przedmiotem niniejszego porozumienia, przekazywane przez drugą stronę lub wymieniane między stronami;

b) zapewnia zachowanie nałożonej przez stronę przekazującą klauzuli tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych między stronami na mocy niniejszego porozumienia. Strona otrzymująca chroni i zabezpiecza takie informacje niejawne zgodnie z obowiązującymi ją przepisami określającymi wymogi bezpieczeństwa informacji niejawnych objętych równoważną klauzulą tajności, zgodnie z uzgodnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, które muszą zostać ustalone na podstawie art. 9;

c) nie wykorzystuje takich informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszego porozumienia do celów innych niż przewidziane przez stronę przekazującą;

d) nie ujawnia informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszego porozumienia stronom trzecim niewymienionym w art. 4 ust. 4 i 5 bez uprzedniej zgody strony przekazującej;

e) umożliwia dostęp do takich informacji niejawnych wyłącznie osobom, które muszą mieć dostęp do takiej wiedzy oraz – w razie konieczności – otrzymały poświadczenie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa osobowego.

Artykuł 4

1. Informacje niejawne mogą być przekazane lub udostępnione przez stronę przekazującą stronie otrzymującej, zgodnie z zasadą kontroli przez organ zastrzegający.

2. Udostępnienie lub przekazanie informacji niejawnych stronom trzecim, innym niż wymienione w ust. 4 i 5, wymaga podjęcia stosownej decyzji przez stronę otrzymującą, po uzyskaniu od strony przekazującej pisemnej zgody, zgodnie z zasadą kontroli przez organ zastrzegający określoną w obowiązujących ją przepisach dotyczących bezpieczeństwa.

3. Przy wykonywaniu postanowień ust. 1 i 2 nie dopuszcza się zbiorczego, automatycznego udostępniania informacji niejawnych stronom trzecim, innym niż wymienione w ust. 4 i 5, chyba że strony uzgodniły i ustanowiły między sobą specjalne procedury w odniesieniu do pewnych kategorii informacji, istotnych z punktu widzenia ich wymogów operacyjnych.

4. Informacje niejawne przekazywane przez organ nadzoru mogą być automatycznie udostępniane Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Radzie oraz państwom członkowskim za pośrednictwem Komisji.

5. Komisja czyni starania na rzecz zawarcia stosownych umów i uzgodnień z ESA, Radą oraz z państwami członkowskimi, pozwalających na automatyczne udostępnianie organowi nadzoru informacji niejawnych przekazywanych przez ESA, Radę i państwa członkowskie.

Artykuł 5

1. W celu zagwarantowania równoważnego poziomu ochrony informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszego porozumienia każda ze stron zapewnia stosowny system bezpieczeństwa i wdrożenie środków bezpieczeństwa opartych na podstawowych zasadach i minimalnych standardach bezpieczeństwa określonych w obowiązujących ją przepisach i odzwierciedlonych w uzgodnieniach zawieranych zgodnie z art. 9.

2. Strony zapewniają sobie wzajemną pomoc w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszego porozumienia oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Organy, o których mowa w art. 9, przeprowadzają wzajemne konsultacje i inspekcje dotyczące bezpieczeństwa w celu oceny skuteczności poczynionych w ramach odpowiedniego zakresu odpowiedzialności zabiegów w dziedzinie bezpieczeństwa, które muszą być podjęte na podstawie tegoż artykułu.

3. Przed przekazaniem lub wymianą między stronami informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszego porozumienia organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, o których mowa w art. 9, składają zgodną deklarację, że strona otrzymująca jest w stanie chronić i zabezpieczyć informacje będące przedmiotem niniejszego porozumienia w sposób odpowiadający uzgodnieniom, które muszą być podjęte na podstawie tegoż artykułu.

Artykuł 6

Strony zapewniają, że w razie potrzeby wszystkie osoby, które na potrzeby pełnienia określonych funkcji i obowiązków służbowych powinny mieć dostęp do informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego porozumienia, lub osoby, które z uwagi na pełnione obowiązki lub funkcje mogą mieć dostęp do takich informacji niejawnych, uzyskają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego przed uzyskaniem dostępu do przedmiotowych informacji niejawnych.

Procedury poświadczania bezpieczeństwa osobowego mają na celu stwierdzenie, czy lojalność, wiarygodność i solidność, jakimi cechuje się dana osoba, pozwalają na udzielenie jej dostępu do informacji niejawnych.

Artykuł 7

1. Do celów niniejszego porozumienia:

a) wszelką korespondencję kierowaną do Komisji należy adresować do głównej kancelarii tajnej Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej, na adres:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

b) wszelką korespondencję kierowaną do organu nadzoru wysyła się na następujący adres:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2. W drodze odstępstwa od postanowień ust. 1, ze względów operacyjnych korespondencja od jednej ze stron dostępna wyłącznie poszczególnym właściwym urzędnikom, organom lub służbom tej strony może być adresowana wyłącznie do poszczególnych właściwych urzędników, organów lub służb drugiej strony, wskazanych konkretnie jako jej odbiorcy, z uwzględnieniem ich uprawnień oraz zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. W takim przypadku:

a) tego rodzaju korespondencję kierowaną do Komisji organ nadzoru przekazuje bezpośrednio do lokalnej kancelarii tajnej na potrzeby właściwych urzędników, organów lub służb Komisji, albo też – w razie braku obsługującej adresatów lokalnej kancelarii tajnej – za pośrednictwem [głównej kancelarii tajnej Sekretariatu Generalnego] Komisji Europejskiej;

b) w odniesieniu do organu nadzoru korespondencja tego rodzaju przekazywana jest przez biuro ds. bezpieczeństwa organu nadzoru.

Artykuł 8

Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego porozumienia czuwają dyrektor wykonawczy organu nadzoru wraz z dyrektorem dyrekcji ds. bezpieczeństwa Komisji.

Artykuł 9

1. W celu wykonania postanowień niniejszego porozumienia dokonuje się uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa z udziałem organów wyznaczonych w ust. 2 i 3, tak, aby określić normy wzajemnej ochrony i zabezpieczeń informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego porozumienia.

2. Biuro ds. bezpieczeństwa organu nadzoru, pod zwierzchnictwem i w imieniu dyrektora wykonawczego organu nadzoru, opracowuje uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa służące ochronie i zabezpieczeniu informacji niejawnych przekazywanych organowi nadzoru lub wymienianych z nim na mocy niniejszego porozumienia.

3. Dyrekcja ds. bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, działając pod zwierzchnictwem członka Komisji odpowiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa, opracowuje uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa służące ochronie i zabezpieczeniu informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego porozumienia w obrębie Komisji Europejskiej i na terenie jej obiektów.

4. Uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, mające zastosowanie do organu nadzoru, podlegają zatwierdzeniu przez radę nadzorczą organu nadzoru.

Artykuł 10

Organy, o których mowa w art. 9, ustanawiają procedury, które mają być stosowane w przypadku stwierdzonego lub podejrzewanego naruszenia wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszego porozumienia, w tym tryb powiadamiania drugiej strony o sytuacji i podjętych działaniach.

Artykuł 11

Każda ze stron ponosi koszty związane ze stosowaniem przez nią niniejszego porozumienia.

Artykuł 12

Wszelkie ewentualne różnice stanowisk między Komisją a organem nadzoru powstałe w wyniku interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia będą rozwiązywane w drodze negocjacji między stronami.

Artykuł 13

1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym obie strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu wszelkich niezbędnych wewnętrznych procedur.

2. Każda ze stron powiadamia drugą stronę o wszelkich zmianach, jakie wprowadza w swoich przepisach, a które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszego porozumienia.

3. Niniejsze porozumienie może zostać poddane przeglądowi na wniosek każdej ze stron w celu uzgodnienia i wprowadzenia ewentualnych zmian.

4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia dokonywane są wyłącznie w formie pisemnej, za obopólną zgodą stron. Zmiany wchodzą w życie po dopełnieniu wzajemnego powiadomienia, zgodnie z postanowieniami ust. 1.

5. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie, przedkładając drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Wypowiedzenie staje się skuteczne po sześciu miesiącach od powiadomienia drugiej ze stron. Pozostaje ono jednak bez wpływu na zobowiązania podjęte wcześniej na mocy postanowień niniejszego porozumienia. W szczególności wszelkie informacje niejawne przekazywane lub wymieniane na mocy niniejszego porozumienia są nadal chronione zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia do czasu, aż strona otrzymująca zwróci je stronie przekazującej, na wniosek tej ostatniej.

6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku angielskim.

W dowód czego niżej podpisani, odpowiednio należycie umocowani, złożyli podpisy pod niniejszym porozumieniem.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Matthias Ruete

Dyrektor Generalny

W imieniu Organu Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej

Pedro Pedreira

Dyrektor Zarządzający

--------------------------------------------------