10.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/21


Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (1), zawartej na mocy decyzji Rady 2006/326/WE (2) (dalej „umowy”), w przypadku przyjęcia zmian do rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 (3) Dania powiadamia Komisję o swej decyzji dotyczącej wdrożenia treści takich zmian.

W dniu 13 listopada 2007 r. przyjęto rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy Dania pismem z dnia 20 listopada 2007 r. powiadomiła Komisję o swojej decyzji o wdrożeniu treści rozporządzenia (WE) nr 1393/2007. Zgodnie z art. 3 ust. 6 umowy powiadomienie dokonane przez Danię rodzi wzajemne zobowiązania w stosunkach między Danią a Wspólnotą. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 stanowi zmianę umowy i uznaje się je za załączone do niej.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 umowy wszelkie niezbędne przepisy administracyjne wchodzą w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1393/2007.


(1)  Dz.U. L 300 z 17.11.2005, s. 55.

(2)  Dz.U. L 120 z 5.5.2006, s. 23.

(3)  Dz.U. L 160 z 30.6.2000, s. 37.

(4)  Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 79.