22.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/54


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 70/2007

z dnia 29 czerwca 2007 r.

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2005 z dnia 21 października 2005 r. (1).

(2)

Właściwe jest rozszerzenie zakresu współpracy Umawiających się Stron Porozumienia, obejmując nim rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II) (2).

(3)

Protokół 31 do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony, aby umożliwić rozpoczęcie tej rozszerzonej współpracy ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy efektów działania systemu transportu towarowego w dziedzinie środowiska (Program Marco Polo) (3) jest obecnie włączone do art. 3 (Środowisko naturalne) protokołu 31 do Porozumienia.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 powinno być przywołane raczej w pozycji „Transport i mobilność”, dlatego rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 powinno zostać przeniesione do art. 12 protokołu 31 do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   W art. 12 protokołu 31 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 4 oraz brzmienie:

„Państwa EFTA wnoszą wkład finansowy do działań i programów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z art. 82 ust. 1 lit. a) Porozumienia.”;

(ii)

dodaje się ustępy w następującym brzmieniu:

1.„2)   Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2004 r. państwa EFTA uczestniczą w następującym programie:

32003 R 1382: rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy efektów działania systemu transportu towarowego w dziedzinie środowiska (Program Marco Polo) (Dz.U. L 196 z 2.8.2003, str. 1), zmienione przez:

32004 R 0788: rozporządzenie (WE) nr 788/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 17).

1.3)   Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. państwa EFTA uczestniczą w następującym programie:

32006 R 1692: rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, str. 1), wersja sprostowana opublikowana w Dz.U. L 65 z 3.3.2007, str. 12.”;

(iii)

po nowym ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5)   Państwa EFTA biorą pełny udział w komitetach WE wspierających Komisję WE w zarządzaniu programami wspólnotowymi, o których mowa w ust. 2 i 3, ich opracowywaniu i realizacji.”.

2.   W art. 3 ust. 7 protokołu 31 skreśla się lit. c).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia (4).

Niniejszą decyzja stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 14 z 19.1.2006, str. 24.

(2)  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, str. 1.

(3)  Dz.U. L 196 z 2.8.2003, str. 1.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.