7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/4


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 58/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik VI do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2005 z dnia 30 września 2005 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących nr 203 z dnia 26 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 170 z dnia 11 czerwca 1998 r. dotyczącą sporządzania wykazów przewidzianych w art. 94 ust. 4 oraz w art. 95 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt. 3.51 (decyzja nr 170) załącznika VI do porozumienia dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„—

32005 D 0965: decyzją nr 203 z dnia 26 maja 2005 r. (Dz.U. L 349 z 31.12.2005, str. 27).”

.

Artykuł 2

Teksty decyzji nr 203 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 339 z 22.12.2005, str. 22.

(2)  Dz.U. L 349 z 31.12.2005, str. 27.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.