8.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/10


Informacja dotycząca wejścia w życie Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną (1)

Po zakończeniu w dniu 22 lipca 2005 r. wymiany instrumentów notyfikacji o zakończeniu procedur koniecznych do wejścia w życie Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, podpisanego w Walencji dnia 22 kwietnia 2002 r., Układ ten wszedł w życie w dniu 1 września 2005 r., zgodnie z jego art. 110.


(1)  Dz.U. L 265 z 10.10.2005, str. 2.