5.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 56/36


Skorygowane noty wyjaśniające dotyczące załącznika III — definicja pojęcia pochodzenia produktów i metody współpracy administracyjnej — do układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

(2005/C 56/05)

Artykuł 17 — Przyczyny techniczne

Świadectwo przewozowe EUR.1 może zostać odrzucone z „przyczyn technicznych”, jeżeli nie zostało sporządzone w wymagany sposób. Przykładowe sytuacje, w których wymagane jest późniejsze przedstawienie zatwierdzonego z mocą wsteczną świadectwa:

świadectwo przewozowe EUR.1 jest sporządzone na formularzu innym niż wymagany (np. brak tła giloszowego, znaczne różnice w wymiarach lub kolorze w stosunku do wzoru, brak numeru seryjnego, formularz niewydrukowany w jednym z oficjalnie wymaganych języków),

jedna z rubryk obowiązkowych (np. rubryka 4 formularza EUR.1) nie jest wypełniona, za wyjątkiem rubryki 8,

świadectwo przewozowe EUR.1 nie jest opatrzone pieczęcią ani podpisane (w rubryce 11),

świadectwo przewozowe EUR.1 jest zatwierdzone przez nieupoważniony organ,

użyta pieczęć jest nowa i nie została jeszcze zgłoszona,

przedstawione świadectwo przewozowe EUR.1 jest odpisem lub kserokopią, a nie oryginałem,

wpis w rubryce 5 odnosi się do kraju, który nie jest objęty Układem (np. Izrael lub Kuba).

Działania, które należy podjąć:

Dokument powinien być oznaczony jako „Dokument niezaakceptowany”, z podaniem przyczyn, a następnie zwrócony importerowi tak, aby mógł on otrzymać nowy dokument wydany z mocą wsteczną. Władze celne mogą jednakże zatrzymać kserokopię odrzuconego dokumentu dla celów późniejszej kontroli, po wydaniu zezwolenia, lub gdy istnieją podstawy, by podejrzewać nadużycia.

Artykuł 31 — Odmowa uprzywilejowanego traktowania bez kontroli

Obejmuje to przypadki, w których uważa się, że dowód pochodzenia nie ma zastosowania m.in. z następujących powodów:

rubryka dotycząca opisu towarów (rubryka 8 w EUR.1) nie jest wypełniona lub dotyczy towarów innych niż towary przedstawione,

dowód pochodzenia towarów został wydany przez kraj nieobjęty Układem nawet, jeżeli towary pochodzą ze Wspólnoty lub z Chile (np. EUR.1 wydane w Izraelu dla produktów pochodzących z Chile),

jedna z obowiązkowych rubryk w świadectwie przewozowym EUR.1 wykazuje ślady niepoświadczonych wymazań lub zmian (np. w rubrykach dotyczących opisu towarów lub w rubrykach określających ilość opakowań, kraj przeznaczenia lub kraj pochodzenia),

termin ważności określony w świadectwie przewozowym EUR.1 upłynął z przyczyn innych niż przyczyny określone w rozporządzeniach (np. wyjątkowe okoliczności), za wyjątkiem przypadków, gdy towary zostały przedstawione przed upływem terminu,

dowód pochodzenia jest wydany w późniejszym terminie dla towarów, które zostały początkowo przywiezione w sposób naruszający przepisy,

rubryka 4 świadectwa przywozowego EUR.1 wskazuje na kraj niebędący stroną układu, w ramach którego ubiegano się o uprzywilejowane traktowanie.

Działania, które należy podjąć:

Dowód pochodzenia powinien być oznaczony jako „Niestosowany” oraz zatrzymany przez władze celne, którym został przedstawiony, aby zapobiec późniejszym próbom jego użycia.

Bez uszczerbku dla działań prawnych podjętych zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym władze celne kraju przywozu niezwłocznie informują, tam gdzie to stosowne, władze celne lub właściwe władze kraju wywozu o odmowie.

Terminy użyte w notach wyjaśniających do art. 17 i 31

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ