22.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/8


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 111/2005

z dnia 30 września 2005 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowującą do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniającą w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W rozdziale I załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 12 (dyrektywa Rady 72/306/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32005 L 0021: dyrektywą Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. (Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 25).”;

2)

w pkt 45zc (dyrektywa 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

„, zmieniona:

32005 L 0027: dyrektywą Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 44).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektyw 2005/21/WE oraz 2005/27/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (4).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2005 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 13.10.2005, str. 5.

(2)  Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 25.

(3)  Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 44.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.