26.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/37


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 179/2004

z dnia 9 grudnia 2004 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, a w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 171/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. (1)

(2)

Głównym celem rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (2) jest ustanowienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego we Wspólnocie.

(3)

Działalność Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego może mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

(4)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma zostać włączone do Porozumienia tak, aby umożliwić Państwom EFTA pełne uczestnictwo w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Załącznik XIII do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2004 r., pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2004 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kjartan JÓHANNSSON

Przewodniczący


(1)  Patrz: str. 21 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1.

(3)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


ZAŁĄCZNIK

do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 179/2004

Po pkt 66m [rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2004] w załączniku XIII do Porozumienia dodaje się co następuje:

„66n.

32002 R 1592: rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1).

Przepisy tego rozporządzenia, do celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

o ile przepisy poniżej nie stanowią inaczej i nie naruszając postanowień Protokołu 1 do Porozumienia, wyraz ‘Państwo(-a) Członkowskie’ użyte w rozporządzeniu należy rozumieć jako obejmujące, ponad jego znaczenie w rozporządzeniu, Państwa EFTA. Stosuje się ust. 11 Protokołu 1;

b)

w odniesieniu do Państw EFTA, Agencja w stosownych przypadkach wspiera Urząd Nadzoru EFTA lub Stały Komitet, w zależności od przypadku, w realizacji ich odpowiednich zadań;

c)

żadnego zapisu w niniejszym rozporządzeniu nie należy rozumieć jako przeniesienia na rzecz EASA uprawnienia do działania w imieniu Państw EFTA na mocy porozumień międzynarodowych w celach innych niż udzielanie wsparcia w wykonywaniu zobowiązań wynikających z tych porozumień;

d)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

i)

w ust. 1 po wyrazie ‘Wspólnota’ wprowadza się wyrazy ‘lub Państwo EFTA’,

ii)

artykuł 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

‘W każdym przypadku, gdy Wspólnota prowadzi negocjacje z państwem trzecim w celu zawarcia porozumienia przewidującego, że Państwo Członkowskie lub Agencja może wydawać zaświadczenia na podstawie zaświadczeń wydawanych przez władze lotnicze tego państwa trzeciego, Wspólnota stara się uzyskać dla Państw EFTA propozycję podobnego porozumienia z państwem trzecim, którego to dotyczy. Z kolei Państwa EFTA starają się zawrzeć z państwami trzecimi porozumienia odpowiadające tym, które zawiera Wspólnota’;

e)

w art. 11 dodaje się następujący ustęp:

‘5.

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia, stosuje się również do wszelkich dokumentów Agencji dotyczących Państw EFTA.’;

f)

w art. 12 ust. 2 lit. b) dodaje się co następuje:

‘Agencja również wspiera Urząd Nadzoru EFTA i udziela takiej samej pomocy w przypadku gdy takie środki i zadania podlegają kompetencji Urzędu zgodnie z Porozumieniem.’;

g)

artykuł 12 ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

‘w zakresie swoich kompetencji sprawuje funkcje i wykonuje zadania przypisane Umawiającym się Stronom przez stosowne konwencje międzynarodowe, w szczególności Konwencję chicagowską. Krajowe władze lotnicze Państw EFTA sprawują tylko takie funkcje i wykonują takie zadania, które są przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.’;

h)

pierwsze zdanie art. 15 otrzymuje brzmienie:

‘W odniesieniu do produktów, części i urządzeń, o których mowa w art. 4 ust. 1, Agencja, o ile ma to zastosowanie i tak jak określono w Konwencji Chicagowskiej lub załącznikach do niej, sprawuje funkcje i wykonuje zadania Państwa projektującego, produkującego lub rejestrującego w odniesieniu do zatwierdzania projektu. Krajowe władze lotnicze Państw EFTA sprawują tylko takie funkcje i wykonują takie zadania, które są im przypisane zgodnie z niniejszym artykułem.’;

i)

w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

w ust. 1 dodaje się, co następuje:

‘Agencja zdaje sprawozdanie Urzędowi Nadzoru EFTA na temat inspekcji normalizacyjnych w Państwie EFTA.’,

w ust. 3 dodaje się, co następuje:

‘W odniesieniu do Państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA konsultuje się z Agencją.’;

j)

w art. 20 dodaje się następujący ustęp:

‘4.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, obywatele Państw EFTA posiadający pełne prawa obywatelskie mogą być zatrudniani na umowę przez Dyrektora Wykonawczego Agencji.’;

k)

w art. 21 dodaje się co następuje:

‘Państwa EFTA stosują wobec Agencji i jej personelu Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich oraz mające zastosowanie przepisy przyjęte na mocy Protokołu.’;

l)

w art. 23 ust. 1 po słowie ‘Wspólnoty’ dodaje się co następuje:

‘, islandzkim i norweskim.’;

m)

po art. 24 ust. 2 lit. c) dodaje się co następuje:

‘ca)

Sprawozdanie ogólne oraz program pracy Agencji, zgodnie odpowiednio z lit. b) i c) należy przesłać Urzędowi Nadzoru EFTA.’;

n)

w art. 25 dodaje się następujący ustęp:

‘3.

Państwa EFTA uczestniczą w pełni w Zarządzie i mają w nim takie same prawa i obowiązki jak Państwa Członkowskie UE, z wyjątkiem prawa głosu.’;

o)

w art. 32 dodaje się następujący ustęp:

‘6.

Obywatele Państw EFTA mają prawo pełnić funkcje członków, w tym zajmować stanowiska przewodniczących rad odwoławczych. Komisja sporządzając listę osób, o których mowa w ust. 3, uwzględnia również stosowne osoby posiadające obywatelstwo Państw EFTA.’;

p)

na końcu art. 45 ust. 1 dodaje się co następuje:

‘W odniesieniu do Państw EFTA, Agencja wspiera Urząd Nadzoru EFTA w realizacji wyżej wymienionych zadań.’;

q)

w art. 48 dodaje się następujący ustęp:

‘8.

Państwa EFTA uczestniczą we wkładzie finansowym Wspólnoty określonym w ust. 1 tiret pierwsze. Do tego celu, procedury ustanowione w art. 82 ust. 1 lit. a) i Protokole 32 do Porozumienia stosują się mutatis mutandis.’;

r)

w art. 54 dodaje się następujące ustępy:

‘6.

Państwa EFTA w pełni uczestniczą w komitecie ustanowionym zgodnie z ust. 1 w ramach którego posiadają te same prawa i obowiązki co Państwa Członkowskie UE z wyjątkiem prawa głosu.

7.

Jeżeli, w przypadku braku porozumienia pomiędzy Komisją i komitetem, Rada może podjąć decyzję w sprawie, o której mowa, Państwa EFTA mogą poruszyć tę kwestię na forum Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z art. 5 Porozumienia.’”.