10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/1


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 115/2004

z dnia 6 sierpnia 2004 r.

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (1).

(2)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia, włączając do niej projekty pilotażowe dla młodzieży.

(3)

Protokół 31 do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony, aby umożliwić tę współpracę, począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 4 protokołu 31 do Porozumienia otrzymuje brzmienie:

1)

po ust. 2i dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2j.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r., Państwa EFTA uczestniczą w działaniach wspólnotowych związanych z następującą linią budżetową włączoną do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004:

Linia budżetowa 15.07.03:»Projekty pilotażowe dla młodzieży«.”

2)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

Państwa EFTA uczestniczą finansowo w programach i w działaniach określonych w ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i oraz 2j, zgodnie z art. 82 ust. 1 lit. a) Porozumienia.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po dniu przekazania ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia (2).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 sierpnia 2004 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kjartan JÓHANNSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 52.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.