22004D0030Dziennik Urzędowy L 127 , 29/04/2004 P. 0140 - 0141


Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

nr 30/2004

z dnia 19 marca 2004 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2004 z dnia 6 lutego 2004 r. [1].

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmieniające jego załączniki I i II [2] należy włączyć do Porozumienia.

(3) Niniejszei decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany.

1) w pkt 7h (rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się co następuje:

"zmienione:

— 32003 R 1358: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. (Dz.U. L 194 z 1.8.2003, str. 9).";

2) po pkt 7h (rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się punkt w brzmieniu:

"7i. 32003 R 1358: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmieniające jego załączniki I i II (Dz.U. L 194 z 1.8.2003, str. 9).

Przepisy tego rozporządzenia, do celów niniejszego Porozumienia, rozumie się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do Liechtensteinu."

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1358/2003 w językach islandzkim i norweskim, które mają zostać opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 20 marca 2004 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy artykułu 103 ustęp 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG [3].

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2004 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

P. Westerlund

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 116 z 22.4.2004, str. 66.

[2] Dz.U. L 194 z 1.8.2003, str. 9.

[3] Nie wskazano żadnych wymogów konstytucyjnych.

--------------------------------------------------