22004D0017Dziennik Urzędowy L 127 , 29/04/2004 P. 0118 - 0119


Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

nr 17/2004

z dnia 19 marca 2004 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 169/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. [1].

(2) Dyrektywę Rady 2003/61/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającą dyrektywy 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, 66/402/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym zbóż, 68/193/EWG w sprawie obrotu materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż materiał siewny, 92/34/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin owocowych, 98/56/WE w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych, 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka, 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw, 2002/56/WE w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych w odniesieniu do wspólnotowych badań porównawczych i prób [2], należy włączyć do Porozumienia.

(3) Decyzję Komisji 2003/765/WE z dnia 23 października 2003 r. przewidującą tymczasowy obrót materiałem siewnym gatunków Secale cereale i Triticum durum niespełniających wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG [3] należy włączyć do Porozumienia.

(4) Decyzję Komisji 2003/795/WE z dnia 10 listopada 2003 r. przewidującą tymczasowy obrót materiałem siewnym gatunków Vicia faba L. niespełniających wymogów dyrektywy Rady 66/401/EWG [4], należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. W załączniku I, w części I rozdział III w pkt 2 (dyrektywa Rady 66/401/EWG), 3 (dyrektywa Rady 66/402/EWG) i 13 (dyrektywa Rady 2002/57/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"— 2003 L 0061: dyrektywa Rady 2003/61/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23)."

2. W załączniku I, w części I rozdział III w pkt 11 (dyrektywa Rady 2002/54/WE) i 12 (dyrektywa Rady 2002/55/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"zmieniona:

— 32003 L 0061: dyrektywa Rady 2003/61/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23)."

3. W załączniku I, w części II rozdział III po pkt 25 (decyzja Komisji 2003/307/WE) dodaje się punkty w brzmieniu:

"26. 32003 D 0765: decyzja Komisji 2003/765/WE z dnia 23 października 2003 r. przewidująca tymczasowy obrót materiałem siewnym gatunków Secale cereale i Triticum durum niespełniających wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 47).

27. 32003 D 0795: decyzja Komisji 2003/795/WE z dnia 10 listopada 2003 r. przewidująca tymczasowy obrót materiałem siewnym gatunków Vicia faba L. niespełniających wymogów dyrektywy Rady 66/401/EWG (Dz.U. L 296 z 14.11.2003, str. 32)."

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2003/61/WE oraz decyzji 2003/765/WE i 2003/795/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 20 marca 2004 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG [5].

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2004 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

P. Westerlund

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 88 z 25.3.2003, str. 39.

[2] Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23.

[3] Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 47.

[4] Dz.U. L 296 z 14.11.2003, str. 32.

[5] Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

--------------------------------------------------