22003A1231(01)Dziennik Urzędowy L 345 , 31/12/2003 P. 0045 - 0047


Umowa w sprawie rybołówstwa między wspólnotą europejską a republiką mozambiku

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej "Wspólnotą",

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA MOZAMBIKU, zwana dalej "Mozambikiem".

z drugiej strony,

razem zwane dalej "Stronami",

BIORĄC POD UWAGĘ bliskie stosunki między Wspólnotą i Mozambikiem, w szczególności w kontekście Konwencji z Lomé i Porozumienia z Cotonou, i ich wspólne pragnienie wzmocnienia tych stosunków;

UWZGLĘDNIAJĄC Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza;

ŚWIADOME znaczenia zasad ustanowionych przez Kodeks odpowiedzialnego postępowania w rybołówstwie przyjęty na Konferencji FAO w 1995 roku;

NASTAWIONE NA współpracę, będącą przedmiotem ich wspólnego zainteresowania, w zakresie wspierania długofalowego zachowania i zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich;

PRAGNĄC stworzenia zasad i warunków w celu regulacji działalności i współpracy będącej przedmiotem wspólnego zainteresowania Stron w sektorze rybołówstwa;

PRZEKONANE, że taka współpraca wzmocni ich wspólne interesy oraz osiągnięcie ich odpowiednich celów gospodarczych i społecznych;

ZDECYDOWANE prowadzić bliższą współpracę gospodarczą w przemyśle rybnym i dziedzinach z nim związanych poprzez ustanowienie i rozwój wspólnych przedsiębiorstw obejmujących zakłady pochodzące z obu Stron;

POSTANOWIŁY wspierać współpracę w sektorze rybołówstwa i w sektorach pokrewnych,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejsza Umowa ustanawia zasady, reguły oraz procedury regulujące:

- gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w sektorze rybołówstwa, w celu zagwarantowania zachowania i zrównoważonej eksploatacji zasobów połowowych oraz rozwoju sektora rybołówstwa Mozambiku,

- warunki regulujące dostęp wspólnotowych statków rybackich do wód Mozambiku,

- działania gospodarcze w sektorze rybołówstwa i pokrewnych.

Artykuł 2

Do celów niniejszej Umowy:

a) "władze Mozambiku" oznaczają Ministerstwo Rybołówstwa Republiki Mozambiku;

b) "władze Wspólnoty" oznaczają Komisję Wspólnot Europejskich;

c) "statek wspólnotowy" oznacza statek rybacki pływający pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty i zarejestrowany we Wspólnocie;

d) "wspólne przedsiębiorstwo" oznacza spółkę handlową założoną w Mozambiku przez właścicieli statków lub krajowe przedsiębiorstwa Stron do celu prowadzenia połowów lub działalności związanych;

e) "Wspólny Komitet" oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Mozambiku odpowiedzialny za monitorowanie stosowania i interpretowania niniejszej Umowy.

Artykuł 3

1. Mozambik zobowiązuje się upoważnić statki wspólnotowe do prowadzenia działalności połowowej w jego strefie połowowej zgodnie z niniejszą Umową, włączając Protokół i Załącznik.

2. Działalność połowowa regulowana przez niniejszą Umowę podlega przepisom ustawowym i wykonawczym obowiązującym w Mozambiku.

Artykuł 4

1. Wspólnota zobowiązuje się podjąć wszelkie właściwe kroki wymagane do zapewnienia, aby jej statki przestrzegały wymagań niniejszej Umowy i ustawodawstwa regulującego połowy w wodach będących pod jurysdykcją Mozambiku.

2. Władze Mozambiku powiadamiają Komisję Wspólnot Europejskich o wszelkich zmianach w ustawodawstwie.

Artykuł 5

1. Wspólnota przyznaje Mozambikowi rekompensatę finansową zgodnie z zasadami i warunkami dostępu do łowisk Mozambiku, określonymi w Protokole i Załączniku.

2. Powyższa rekompensata finansowa przyznawana jest corocznie w celu wsparcia programów i środków realizowanych w Mozambiku w związku z zarządzaniem i administracją połowami, zachowaniem i zrównoważoną eksploatacją zasobów połowowych i rozwojem sektora rybołówstwa Mozambiku.

Artykuł 6

1. W przypadku gdy poważne wydarzenia, inne niż zjawiska naturalne, uniemożliwiają prowadzenie działalności połowowej w strefie połowów Mozambiku, Wspólnota może, po wcześniejszych konsultacjach prowadzonych między dwoma Stronami, zawiesić wypłatę rekompensaty finansowej.

2. Wypłata rekompensaty finansowej zostanie wznowiona, gdy sytuacja powróci do normy, po przeprowadzeniu konsultacji między dwoma Stronami dla potwierdzenia, że jest możliwość powrotu do działalności połowowej w zwykłym trybie.

3. Ważność licencji wydanych statkom wspólnotowym na mocy artykułu 8 przedłuża się o liczbę miesięcy, w ciągu których działalność połowowa była zawieszona.

Artykuł 7

1. Prowadzenie działalności połowowej przez statki wspólnotowe na wodach Mozambiku podlega systemowi licencji zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Mozambiku.

2. Procedura uzyskania licencji połowowej w odniesieniu do statku, stosowane podatki oraz metody płatności, które będą stosowane przez właścicieli statków, są określone w Załączniku do Protokołu.

Artykuł 8

1. W przypadku gdy rozważania odnoszące się do zachowania i ochrony zasobów połowowych Mozambiku skutkują przyjęciem środków zarządzania, które mogą wpływać na działalność połowową statków wspólnotowych działających na podstawie niniejszej Umowy, Strony konsultują się ze sobą w celu dostosowania Protokołu i jego Załącznika.

2. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym system kontroli rybołówstwa przyjęty przez władze Mozambiku w związku z zachowaniem zasobów oparty jest na obiektywnych, naukowych kryteriach. Takie ustalenia nie dyskryminują statków wspólnotowych, bez uszczerbku dla umów zawartych między krajami rozwijającymi się w ramach jednego regionu geograficznego, w szczególności wzajemnych umów w sprawie rybołówstwa.

Artykuł 9

1. Strony wspierają współpracę gospodarczą i naukowo-techniczną w sektorze rybołówstwa i w sektorach powiązanych. Strony konsultują się wzajemnie w celu skoordynowania różnych środków przewidzianych w niniejszej Umowie.

2. Strony wspierają wymianę informacji w sprawie technik prowadzenia połowów i narzędzi połowowych, metod konserwacji i przemysłowego przetwórstwa w odniesieniu do produktów rybołówstwa.

3. Obie Strony podejmują wysiłki w celu stworzenia warunków korzystnych dla promowania stosunków między przedsiębiorstwami z terytoriów Stron w sferach technicznej, gospodarczej i handlowej.

4. Strony Umowy zobowiązują się konsultować się ze sobą, albo bezpośrednio, albo w ramach danych organizacji międzynarodowych, w celu zapewnienia zarządzania i zachowania żywych zasobów w Oceanie Indyjskim oraz zobowiązują się współpracować przy odpowiednich badaniach naukowych.

Artykuł 10

1. Strony wspierają tworzenie wspólnych przedsiębiorstw będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania w związku z rozwijającymi się połowami i powiązaną z nimi działalnością w Mozambiku.

2. Przeniesienie statków wspólnotowych do wspólnych przedsiębiorstw i tworzenie wspólnych przedsiębiorstw w Mozambiku prowadzone jest w taki sposób, aby systematycznie stosować się do obowiązującego ustawodawstwa Mozambiku i prawodawstwa wspólnotowego.

Artykuł 11

Ustanawia się Wspólny Komitet w celu monitorowania stosowania niniejszej Umowy. Zadania tego Wspólnego Komitetu składają się głównie z:

1. monitorowania wykonywania, interpretacji i stosowania Umowy, a zwłaszcza realizacji programów i środków określonych w artykule 5 i opisanych w Protokole załączonym do Umowy;

2. zapewniania niezbędnego kontaktu w zakresie pytań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sferze rybołówstwa;

3. działania jako forum dla zawierania polubownej ugody w zakresie wszelkich sporów, które mogą powstać na skutek interpretacji lub stosowania Umowy;

4. powtórnego szacunkowego określania, w miarę potrzeby, poziomu wielkości dopuszczalnych połowów oraz, w następstwie, rekompensaty finansowej.

Wspólny Komitet zbiera się co najmniej raz do roku, przemiennie w Mozambiku i we Wspólnocie. Prowadzi on posiedzenie nadzwyczajne na wniosek dowolnej ze Stron.

Artykuł 12

Niniejszą Umowę stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, na których zastosowanie ma Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach określonych w tym Traktacie oraz, z drugiej strony, do terytorium Republiki Mozambiku.

Artykuł 13

1. Niniejszą Umowę stosuje się przez wstępny okres trzech lat licząc od dnia jej wejścia w życie; w przypadku gdy Umowa nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze Stron w drodze pisemnego powiadomienia o wypowiedzeniu Umowy co najmniej na sześć miesięcy przed wygaśnięciem początkowego okresu lub każdego okresu dodatkowego, jest ona odnawialna na dodatkowy okres trzech lat.

2. Strony rozpoczynają konsultacje w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jedną z nich.

Artykuł 14

Protokół i Załącznik stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł 15

Niniejsza Umowa, sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny, wchodzi w życie z dniem, w który Strony powiadamiają się nawzajem o zakończeniu ich procedur przyjęcia.

--------------------------------------------------