22003A0429(01)Dziennik Urzędowy C 102 , 29/04/2003 P. 0002 - 0005


Umowa

między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a państwami nienależącymi do Unii Europejskiej w sprawie udziału tych ostatnich we wspólnotowych ustaleniach dotyczących wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (Ecurie)

(2003/C 102/02)

STRONY NINIEJSZEJ UMOWY,

zważywszy, że decyzja Rady 87/600/Euratom stworzyła ramy, w formie systemu Ecurie, dla wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego;

zważywszy, że skuteczność systemu Ecurie zostanie poprawiona, jeśli państwa trzecie, w szczególności kraje sąsiadujące z Unią Europejską, wezmą udział;

zważywszy, że Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Republika Słowacka, Słowenia, Szwajcaria oraz Turcja, zwane dalej "Krajami Uczestniczącymi", powinny zostać zaproszone do stania się stroną niniejszej Umowy,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel i zakres

Umowa dotyczy ustaleń w zakresie powiadamiania i wymiany informacji we wszystkich przypadkach, w których jeden z Krajów Uczestniczących lub Państwo Członkowskie Euratomu postanawia podjąć szeroko zakrojone środki w celu ochrony ogółu społeczeństwa w przypadku pogotowia radiologicznego wynikającego z:

a) awarii, która wystąpiła na jego terytorium obejmującej którąkolwiek z następujących instalacji lub w związku z którymkolwiek z następujących rodzajów działalności:

- każdego reaktora jądrowego, niezależnie od jego lokalizacji,

- każdego innego obiektu jądrowego cyklu paliwowego,

- każdego obiektu służącego do zagospodarowania odpadów radioaktywnych,

- transportm i magazynowaniem paliw jądrowych i odpadów radioaktywnych,

- wytwarzaniem, wykorzystywaniem, magazynowaniem, unieszkodliwianiem i transportem izotopów promieniotwórczych do celów rolniczych, przemysłowych, medycznych i innych związanych celów naukowych i badawczych,

- wykorzystywaniem izotopów promieniotwórczych do wytwarzania energii w pojazdach kosmicznych;

lub

b) jakichkolwiek innych awarii, wskutek których wystąpiło znaczne uwolnienie materiału radioaktywnego lub istnieje prawdopodobieństwo takiego uwolnienia;

lub

c) wykrycia, na jego terytorium lub poza nim, nienormalnych poziomów radioaktywności, które mogą być szkodliwe dla zdrowia publicznego.

Artykuł 2

Wymiana informacji, gdy podjęte zostają środki określone w artykule 1 na terytorium Kraju Uczestniczącego lub Państwa Członkowskiego Euratomu

1. Jeżeli jeden z Krajów Uczestniczących postanowi podjąć jakikolwiek środek określony w artykule 1, kraj ten niezwłocznie dostarcza Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej Komisją) informacje mające znaczenie dla zmniejszenia przewidywanych skutków radiologicznych. Komisja niezwłocznie powiadamia Państwa Członkowskie Euratomu i pozostałe Kraje Uczestniczące.

2. Gdy Państwo Członkowskie Euratomu postanowiło podjąć taki środek i powiadomiło o tym Komisję, Komisja niezwłocznie powiadamia Kraje Uczestniczące.

Artykuł 3

Informacje przewidziane w artykule 2

Informacje, które mają zostać dostarczone zgodnie z artykułem 2, obejmują, w zależności od przypadku i możliwości, następujące elementy:

a) charakter i czas zdarzenia, jego dokładną lokalizację oraz związany z nim obiekt lub rodzaj działalności;

b) zakładany lub ustalony powód i przewidywany rozwój awarii w odniesieniu do uwalniania materiałów radioaktywnych;

c) ogólne właściwości uwalniania materiału radioaktywnego, w tym charakter, przypuszczalną formę fizyczną i chemiczną, ilość, skład oraz efektywną wysokość uwolnienia materiału radioaktywnego;

d) informacje na temat obecnych i przewidywanych warunków meteorologicznych i hydrologicznych niezbędnych do prognozowania rozproszenia uwalniania materiału radioaktywnego;

e) wyniki monitoringu środowiska;

f) wyniki pomiarów poziomów radioaktywności w środkach spożywczych, paszach i wodzie pitnej;

g) podjęte lub planowane środki ochronne;

h) podjęte lub planowane środki informowania społeczeństwa;

i) przewidywane zachowanie podczas uwalniania materiału radioaktywnego.

Następnie w odpowiednich odstępach czasu, zainteresowany Kraj Uczestniczący dostarcza Komisji wszelkie inne informacje, które mogą być użyteczne, w szczególności w odniesieniu do dalszego rozwoju sytuacji oraz przewidywanego lub rzeczywistego zakończenia pogotowia.

Artykuł 4

Warunki wymiany informacji

1. Po otrzymaniu informacji określonych w artykule 2 i 3 Komisja, biorąc pod uwagę informacje otrzymane od Państwa Członkowskiego Euratomu:

a) niezwłocznie powiadamia Kraje Uczestniczące o podjętych środkach i wydanych zaleceniach w następstwie otrzymania takich informacji;

b) powiadamia Kraje Uczestniczące, w odpowiednich odstępach czasu, o poziomach radioaktywności w środkach spożywczych, paszach, wodzie pitnej i w środowisku zarejestrowanych przez urządzenia monitorujące w Państwach Członkowskich Euratomu i w Krajach Uczestniczących.

2. Z chwilą otrzymania informacji określonych w artykułach 2 i 3 powyżej Kraje Uczestniczące:

a) niezwłocznie powiadamiają Komisję o podjętych środkach i wydanych zaleceniach w następstwie otrzymania takich informacji;

b) powiadamiają Komisję, w odpowiednich odstępach czasu, o poziomach radioaktywności zarejestrowanych przez urządzenia monitorujące w środkach spożywczych, paszach, wodzie pitnej i w środowisku.

Artykuł 5

Ograniczenia

Kraje Uczestniczące nie są zobowiązane do dostarczania Komisji informacji, które zagroziłyby bezpieczeństwu narodowemu, a Komisja nie przekazuje Krajowi Uczestniczącemu żadnych informacji dostarczonych przez Państwo Członkowskie Euratomu lub przez jakąkolwiek stronę Umowy, jeśli takie informacje są udostępniane w sposób poufny.

Artykuł 6

Ustalenia techniczne

1. Istniejący szczegółowy system Ecurie dotyczący wymiany informacji określonych w artykułach 2, 3 i 4 zostanie wprowadzony w życie przez Kraje Uczestniczące w terminie trzech miesięcy od daty podpisania przez nie niniejszej Umowy.

2. Następnie szczegółowe ustalenia dotyczące wymiany informacji określonych w artykułach 2, 3 i 4 są ustanawiane w drodze wspólnej Umowy między Krajami Uczestniczącymi, Komisją i Państwami Członkowskimi Euratomu oraz sprawdzane w regularnych odstępach czasu. Każda strona ponosi własne koszty w odniesieniu do wykonania tych ustaleń.

Artykuł 7

Właściwe organy i punkty kontaktowe

1. Kraje Uczestniczące wskazują Komisji właściwy organ i punkt kontaktowy wyznaczone do przesyłania i otrzymywania informacji określonych w artykułach 2, 3 i 4, a także informacji dotyczących ich kontaktów. Komisja powiadamia Kraje Uczestniczące o tym, w którym z jej departamentów znajduje się właściwy organ lub punkt kontaktowy.

2. Punkty kontaktowe w Krajach Uczestniczących oraz odpowiednie departamenty Komisji są dostępne przez 24 godziny.

Artykuł 8

Posiedzenia

1. Kraje Uczestniczące są zapraszane na posiedzenia grupy utworzonej przez Komisję do zarządzania ustaleniami Ecurie.

2. Grupa ta może postanowić o zaproszeniu przedstawicieli z Krajów Uczestniczących do uczestniczenia w posiedzeniach grup roboczych, które zostają utworzone.

3. Przedstawiciele z Krajów Uczestniczących otrzymują status obserwatora, a wszelkie wydatki pochodzące z tego względu są pokrywane przez ich władze krajowe.

Artykuł 9

Ustalenia Ecurie i inne konwencje międzynarodowe w tej samej dziedzinie

Niniejsza Umowa nie ma wpływu na prawa i obowiązki Krajów Uczestniczących oraz Wspólnoty Euratomu wynikające z dwustronnych lub wielostronnych umów lub konwencji, które obecnie obowiązują lub zostaną zawarte w dziedzinach objętych przez niniejszą Umowę oraz które są zgodne z jej celem.

Artykuł 10

Wejście w życie [1]

1. Po podpisaniu niniejszej Umowy przez Euratom Umowa zostaje otwarta do ratyfikacji przez Republikę Bułgarii, Republikę Cypryjską, Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Węgierską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty, Rzeczpospolitą Polską, Rumunię, Republikę Słowacką, Republikę Słowenii, Konfederację Szwajcarską oraz Republikę Turecką. W tym celu Euratom przesyła uwierzytelnione odpisy Umowy do tych krajów do podpisu. Euratom może zaprosić inne kraje do stania się stroną niniejszej Umowy.

2. Komisja jest depozytariuszem niniejszej Umowy.

3. Niniejsza Umowa wchodzi w życie trzy miesiące po przystąpieniu do niej co najmniej jednego z krajów wymienionych powyżej. Dla każdego kraju przystępującego do niniejszej Umowy po jej wejściu w życie, Umowa wchodzi w życie trzy miesiące później.

4. Każdy kraj przystępujący powiadamia Komisję o zakończeniu swojej procedury wewnętrznej dotyczącej zawarcia niniejszej Umowy. Komisja powiadamia pozostałe strony niniejszej Umowy o przystąpieniu nowej strony, w tym o dniu, w którym Umowa staje się wiążąca dla tej strony.

5. Każdy kraj przystępujący tymczasowo uczestniczy jako członek systemu Ecurie od dnia, w którym Komisja otrzyma uwierzytelniony odpis niniejszej Umowy należycie podpisany przez krajowe władze posiadające niezbędne uprawnienia, jak również informacje dotyczące kontaktów wymagane na mocy artykułu 7 w celu jej pełnego wykonania.

Artykuł 11

Warunki wypowiedzenia

1. Jeżeli strona postanowi wypowiedzieć niniejszą Umowę, o takim wypowiedzeniu notyfikuje na piśmie pozostałe strony. Na koniec trzymiesięcznego okresu od daty notyfikacji, niniejsza Umowa przestaje mieć skutki prawne między stroną, która postanowiła wypowiedzieć a pozostałymi stronami niniejszej Umowy. Data wypowiedzenia zależy od daty notyfikacji Komisji. Komisja powiadamia pozostałe strony niniejszej Umowy o stosownej dacie.

2. Z chwilą przystąpienia Kraju Uczestniczącego do Unii Europejskiej stosuje się decyzję Rady 87/600/Euratom a niniejsza Umowa przestaje być skuteczna wobec tego kraju.

3. Niniejsza Umowa przestaje istnieć jeśli Euratom postanowi wycofać się z niniejszej Umowy zgodnie z warunkami ustanowionymi w ustępie 1.

Artykuł 12

Postanowienia dotyczące Szwajcarii

Porozumienie zawarte w formie wymiany listów między Euratomem a Szwajcarią dnia 21 czerwca 1995 roku (Dz.U. C 335 z 13.12.1995, str. 4) traci moc z datą wejścia w życie niniejszej Umowy w odniesieniu do Szwajcarii po jej przystąpieniu do niniejszej Umowy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 stycznia 2003 roku.

W imieniu KomisjiEuropejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Margot Wallström

Członek Komisji

[1] Ogłoszenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, gdy Komisja zostanie powiadomiona o wszystkich ratyfikacjach.

--------------------------------------------------